Đề tài: Một số giải pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần truyền thông - S


MỤC LỤC​

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN


I. NGUỒN NHÂN LỰC

1.1 Khái niệm nguồn nhân lực

1.1.1. Khái niệm nguồn nhân lực

1.1.2. Các yếu tố cơ bản của nguồn nhân lực

1.1.3. Vai trò của nguồn nhân lực

1.2. Chất lượng nguồn nhân lực

1.2.1. Khái niệm chất lượng nguồn nhân lực

1.2.2. Tầm quan trọng của chất lượng nguồn nhân lực

1.3. Chỉ tiêu đánh giá nguồn nhân lực

1.3.1 Các chỉ tiêu về sử dụng số lượng lao động và cơ cấu lao động

1.3.2 Các chỉ tiêu về sử dụng lao động và cường độ lao động

1.3.3 Các chỉ tiêu về năng suất lao động

1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực

II. QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC

2.1. Khái niệm quản lý nguồn nhân lực

2.2. Quy trình quản lý nguồn nhân lực

2.2.1. Lập chiến lược nguồn nhân lực

2.2.2. Tuyển chọn nhân lực

2.2.3.Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

2.2.4. Trả công cho người lao động

2.3. Vai trò của quản lý nguồn nhân lực

2.4. Những yếu tố ảnh hưởng đến quá trình quản lý nguồn nhân lực


CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG VÀ QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG S

I. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY

1.1. Thông tin chung về công ty

1.2. Quá trình hình thành và phát triển của công ty

1.2.1. Quá trình hình thành của công ty

1.2.2. Quá trình phát triển của công ty

1.3. Sơ đồ cơ cấu tổ chức của Công ty

1.4. Sản Phẩm của công ty

II. CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG - S

2.1. Thực trạng chất lượng nguồn nhân lực của Công ty

2.1.1. Số lượng nhân lực

2.1.2. Cơ cấu tuổi, giới tính nguồn nhân lực

2.1.3. Cơ cấu cấp bậc nhân lực

2.2. Đánh giá chất lượng nguồn nhân lực của Công ty

2.2.1. Đánh giá chất lượng nhân sự theo cơ cấu ba lực lượng chủ chốt

2.2.2. Đánh giá chất lượng nhân sự theo lứa tuổi và cơ cấu giới tính

2.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực tại công ty

III. QUY TRÌNH QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY

3.1. Thực trạng lập chiến lược nguồn nhân lực tại công ty

3.2. Thực trạng tuyển chọn nhân lực tại công ty

3.2.1. Quy trình thông báo tuyển dụng

3.2.2 Chuẩn bị hồ sơ và nhân sự

3.2.3. Quy trình phỏng vấn, lựa chọn

3.2.4 Thử việc và Hợp đồng thử việc

3.2.5 Giao việc

3.3. Thực trạng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

3.4. Thực trạng trả công người lao động của công ty

3.4.1 Chế độ lương

3.4.2 Lương tháng thứ 13

3.4.3 Chế độ thưởng và phụ cấp

3.4.4 Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

3.4.5 Các chế độ khác

IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG

4.1. Ưu điểm

4.2. Nhược điểm

4.3. Nguyên nhân.CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC Ở CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG S


I.PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY

1.1. Mục tiêu phát triển của công ty

1.2. Mục tiêu công tác hành chính - nhân sự

1.3. Mục tiêu tiền lương 6 tháng đầu năm 2010

II. MỘT SỐ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC CỦA CÔNG TY

2.1. Hoàn thiện cơ cấu tổ chức

2.2. Đổi mới chính sách tuyển chọn lao động

2.3. Đổi mới chính sách đào tạo phát triển nguồn nhân lực

2.4. Hoàn thiện cơ chế tiền lương

III. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ ĐỂ THỰC HIỆN GIẢI PHÁP

3.1 Đối với công ty Cổ phần truyền thông S

3.2 Đối với cơ quan quản lý nhà nước


KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO


Xem Thêm: Một số giải pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần truyền thông -
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số giải pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần truyền thông - sẽ giúp ích cho bạn.