Đề tài: Phân tích hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Vinland


MỤC LỤC​

LỜI MỞ ĐẦU

PHẦN I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP


1.1. Quá trình hình thành và phát triển của doanh nghiệp

1.2. Chức năng, nhiệm vụ của doanh nghiệp

1.2.1. Các chức năng, nhiệm vụ của doanh nghiệp

1.3. Công nghệ sản xuất của một công trình

1.4. Hình thức tổ chức sản xuất và kết cấu sản xuất của công ty

1.4.1. Kết cấu sản xuất của công ty xây dựng

1.5. Cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp

1.5.1. Sơ đồ bộ máy quản lý của công ty

1.5.2. Chức năng nhiệm vụ cơ bản của các bộ phận quản lýPHẦN II: PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY


2.1. Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm và công tác Marketing

2.1.1. Tình hình sản xuất kinh doanh

2.1.2. Chính sách sản phẩm - thị trường

2.1.3. Chính sách giá

2.1.4. Chính sách phân phối

2.1.5. Chính sách xúc tiến bán

2.1.6. Công tác thu thập thông tin Marketing

2.1.7. Một số đối thủ cạnh tranh công ty trên thị trường

2.1.8. Nhận xét

2.2. Phân tích công tác lao động, tiền lương

2.2.1. Cơ cấu lao động của công ty

2.2.2. Định mức lao động

2.2.3. Tình hình sử dụng thời gian lao động

2.2.4. Năng suất lao động

2.2.5. Tuyển dụng và đào tạo lao động

2.2.6. Tổng quỹ lương của công ty

2.2.7. Các hình thức trả lương ở doanh nghiệp

2.3. Công tác quản lý vật tư, tài sản cố định

2.3.1. Các loại nguyên vật liệu dùng trong doanh nghiệp

2.3.2. Cách xây dựng mức sử dụng nguyên vật liệu

2.3.3. Tình hình sử dụng nguyên vật liệu: nhập, xuất, tồn kho nguyên vật liệu

2.3.4. Tình hình dự trữ, bảo quản và cấp phát nguyên liệu

2.3.5. Tình hình tài sản cố định

2.4. Phân tích chi phí và giá thành

2.4.1. Phân loại chi phí

2.4.2. Giá thành kế hoạch

2.4.3. Hệ thống sổ kế toán của doanh nghiệp

2.5. Phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp

2.5.1. Phân tích kết quả kinh doanh

2.5.2. Phân tích cơ cấu tài sản

2.5.3. Phân tích cơ cấu nguồn vốn

2.5.4. Tính toán một số chỉ tiêu tài chính cơ bản

2.5.5. Nhận xét chung về tình hình tài chính của doanh nghiệp


PHẦN III: ĐÁNH GIÁ CHUNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP


Xem Thêm: Phân tích hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Vinland
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phân tích hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Vinland sẽ giúp ích cho bạn.