Đề tài: Tổng quát tình hình hoạt động của Công ty TNHH Quảng cáo và Truyền thông Việt Nam


MỤC LỤC​

LỜI MỞ ĐẦU

Chương I: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT NAM


1.1 Thông tin chung

1.2 Quá trình hình thành và phát triển

1.3 Đặc điểm kinh tế kỹ thuật

1.3.1 Sản phẩm

1.3.2 Thị trường

1.3.3 Khách hàng

1.3.4 Cơ sở vật chất, trang thiết bị và nguyên vật liệu

1.3.5 Lao động và điều kiện lao động

1.3.6 Nguồn vốn

1.4 Môi trường kinh doanh, ảnh hưởng, cơ hội và thách thức

1.4.1 Môi trường kinh tế

1.4.2 Môi trường nhân khẩu học

1.4.3 Môi trường văn hoá

1.4.4 Môi trường công nghệ

1.4.5 Định hướng phát triểnChương II: TỔNG QUÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA ADCOMVINA

2.1 Những thuận lợi và khó khăn chủ yếu của Adcomvina

2.2 Kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp

2.2.1 Những mặt đã đạt được

2.2.2 Một số tồn tại cần khắc phục


Chương III: CÁC HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ CỦA DOANH NGHIỆP

3.1 Cơ cấu tổ chức

3.2 Chuyên đề lựa chọn

KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO


Xem Thêm: Tổng quát tình hình hoạt động của Công ty TNHH Quảng cáo và Truyền thông Việt Nam
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổng quát tình hình hoạt động của Công ty TNHH Quảng cáo và Truyền thông Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.