Đề tài: Phân tích hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần xi măng Bỉm Sơn


MỤC LỤC​

LỜI NÓI ĐẦU

I. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty cổ phần xi măng Bỉm Sơn


1.1. Sự hình thành và phát triển của Công ty cổ phần xi măng Bỉm Sơn

1.2. Chức năng và nhiệm vụ của công ty Xi măng Bỉm sơn

1.2.1. Chức năng

1.2.2 Nhiệm vụ

1.3. Quy mô, cơ cấu sản xuất của Công ty xi măng Bỉm sơn

1.4. Tình hình tổ chức bộ máy của công ty

1.5. Quy trình công nghệ của Công Ty cổ phần xi măng Bỉm Sơn

II – Phân tích hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần xi măng Bỉm sơn

2.1 phân tích tình hình tiêu thụ sẩn phẩm của công ty

2.1.1 Tình hình tiêu thụ trong những năm gần đây 2004 - 2008

2.1.2 chính sách sản phẩm

2.2 Phân tích công tác lao động, tiền lương

2.2.1 Cơ cấu lao động của doanh nghiệp

2.2.2 Tình hình sử dụng thời gian lao động

2.2.3 công tác tuyển dụng và đào tạo lao động

2.2.4 Tiền lương và đơn giá tiền lương

2.3 Phân tích công tác quản lý vật tư, tài sản cố định

Các loại nguyên vật liệu dùng trong công ty

2.4 Phân tích chi phí và giá thành

2.4.1 công tác chi phí

2.4.1.1 Chi phí bán hàng

2.4.1.2. Chi phí quản lý

2.4.2. Tổ chức quản lý giá thành

2.4.3 công tác kế toán trong công ty

2.5 phân tích tình hình tài chính của công ty

2.5.1 Doanh thu

2.5.2 Vốn và cơ cấu vốn của doanh nghiệp

2.6 Công tác xây dựng kế hoạch

III- Đánh giá chung và định hướng đề tài tốt nghiệp

3.1 các kết quả đạt được

3.2 Những hạn chế, tồn tại trong công ty

3.3 nguyên nhân chủ yếu của các tồn tại, hạn chế trên

3.4 phương hướng, kế hoạch, mục tiêu phát triển của công ty trong thời gian tới 26

3.4.1 Phương hướng

3.4.2 Nhiệm vụ

3.4.3 Công tác đầu tư xây dựng

3.5 định hướng đề tài tốt nghiệp

KẾT LUẬN


Xem Thêm: Phân tích hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần xi măng Bỉm Sơn
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phân tích hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần xi măng Bỉm Sơn sẽ giúp ích cho bạn.