Đề tài: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty thương mại Hà Nội - Phương hướng và giải pháp


MỤC LỤC​

MỞ ĐẦU

PHẦN I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI


I. Quá trình hình thành và phát triển

II. Chức năng hoạt động, ngành nghề kinh doanh

1. Chức năng

2. Lĩnh vực kinh doanh

3. Đặc điểm tổ chức bộ máy Quản lý

4. Một số điểm về Thị trường của Doanh nghiệp


PHẦN 2: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA TỔNG CÔNG TY TRONG THỜI GIAN QUA

I. Kế quả hoạt động kinh doanh trong nhưng năm gần đây của Tổng công ty

II . Các thành tựu đạt được và hạn chế cần khăc phục của Tổng Công ty


PHẦN 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP TRONG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA TỔNG CÔNG TY TRONG THỜI GIAN TỚI

I. Mục tiêu trong hoạt động sản xuất kinh doanh

1. Tăng cường hoạt động đầu tư và triển khai các dự án

3. Chú trọng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

4 Phát triển hệ thống siêu thị Hapro Mart, chuỗi cửa hàng ăn uống dịch Dịch vụ - Du lịch và phát triển thị trường bán lẻ

5. Liên kết phát triển thị trường nội bộ

6. Nâng cao tính chuẩn mực trong hoạt động sản xuất kinh doanh về pháp lý

II. Các giải pháp thực hiện

1. Giải pháp về cơ chế tổ chức

2. Giải pháp nguồn nhân lực

3. Giải pháp nguồn vốn

4. Giải pháp về xây dựng và nâng cấp cơ sở vật chất phục vụ kinh doanh

5. Giải pháp thị trường

6. Giải pháp tranh thủ tốt đa cơ hội Hội nhập kinh tế quốc tế

KẾT LUẬN


Xem Thêm: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty thương mại Hà Nội - Phương hướng và giải ph
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty thương mại Hà Nội - Phương hướng và giải ph sẽ giúp ích cho bạn.