Đề tài: Báo cáo tổng hợp tại Công ty cổ phần vật liệu xây dựng Tân Sơn - Thực trạng sản xuất kinh doanh và định hướng phát triển


MỤC LỤC​

LỜI MỞ ĐẦU

PHẦN 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG TÂN SƠN


1.1 Thông tin chung về công ty CPVLXD Tân Sơn

1.1.1 Tên và địa chỉ công ty

1.1.2 Quy mô của doanh nghiệp

1.2 Quá trình hình thành và phát triển của công ty CPVLXD Tân Sơn

1.3 Cơ cấu tổ chức bộ máy của công ty cổ phần vật liệu xây dựng Tân Sơn

1.3.1 Cơ cấu bộ máy quản lý công ty

1.3.2 Chức năng, nhiệm vụ cơ bản của các bộ phận quản lý

1.4 Đặc điểm kinh tế kỹ thuật của công ty cổ phần vật liệu xây dựng Tân Sơn

1.4.1 Đặc điểm về sản phẩm của công ty

1.4.2 Đặc điểm về khách hàng và thị trường tiêu thụ

1.4.3 Đặc điểm về quy trình sản xuất, công nghệ

1.4.5 Đặc điểm về trang thiết bị

1.4.6 Đặc điểm về nguyên vật liệu


PHẦN 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT – KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG TÂN SƠN TRONG NHỮNG NĂM QUA

2.1 Tình hình sản xuất kinh doanh trong những năm qua

2.1.1 Tình hình sử dụng nguyên vật liệu năm 2009

2.1.2 Tình hình sản xuất, kinh doanh

2.1.3 Tình hình tiêu thụ sản phẩm

2.1.4 Tình hình marketing, phân phối sản phẩm

2.1.5 Quản trị cung ứng, mua sắm, dự trữ

2.1.6 Tình hình quản lý và sử dụng vốn

1.3 Đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh

2.2.1 Ưu điểm

2.2.2 Nhược điểm

2.3 Ảnh hưởng của môi trường kinh doanh tới hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp

2.3.1 Chính sách, quy định của nhà nước

2.3.2 Những tác động bên ngoài


PHẦN 3: ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG TÂN SƠN TRONG NHỮNG NĂM TỚI

3.1 Cơ hội, thách thức đối với công ty

3.2 Định hướng phát triển (các chiến lược, chính sách, kế hoạch, chương trình hay dự án kinh doanh của công ty .)

3.2.1 Tích cực nghiên cứu thị trường

3.2.2 Kiểm soát, quản lý chặt chẽ nguyên vật liệu

3.2.3 Có biện pháp quản lý tài chính rõ ràng

3.2.4 Xây dựng kế hoạc tuyển người lao động


KẾT LUẬN

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO


Xem Thêm: Báo cáo tổng hợp tại Công ty cổ phần vật liệu xây dựng Tân Sơn - Thực trạng sản xuất kinh doanh và đ
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Báo cáo tổng hợp tại Công ty cổ phần vật liệu xây dựng Tân Sơn - Thực trạng sản xuất kinh doanh và đ sẽ giúp ích cho bạn.