Đề tài: Đẩy mạnh bán hàng nhập khẩu của Công ty cổ phần Tập đoàn Lê Bình


MỤC LỤC​

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG I: CƠ SỞ ĐẨY MẠNH BÁN HÀNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN LÊ BÌNH


I. Lý luận về bán hàng của Doanh nghiệp thương mại

1. Khái niệm, đặc điểm của doanh nghiệp thương mại

1.1 Khái niệm doanh nghiệp thương mại

1.2 Đặc điểm của doanh nghiệp thương mại

2. Khái niệm về bán hàng

3. Vai trò của hoạt động bán hàng

3.1 Đối với doanh nghiệp thương mại

3.2 Đối với nền kinh tế quốc dân

II. Nội dung cơ bản của hoạt động bán hàng nhập khẩu

1. Nghiên cứu thị trường và xây dựng phương án bán hàng nhập khẩu

1.1 Nghiên cứu thị trường

1.2 Xây dựng phương án bán hàng nhập khẩu

2. Lựa chọn mặt hàng nhập khẩu

3. Xác định kênh bán hàng, hình thức, phương thức bán

3.1 Xác định kênh bán hàng

3.2 Hình thức, phương thức bán hàng

4. Tổ chức phân phối hàng hoá vào các kênh bán hàng

5. Thực hiện các hoạt động xúc tiến bán hàng

6. Tổ chức các nghiệp vụ bán hàng tại các điểm bán hàng

7. Đánh giá hoạt động bán hàng

III. Đặc điểm của Công ty cổ phần Tập đoàn Lê Bình

1. Quá trình hình thành và phát triển

1.1 Sự hình thành của Công ty cổ phần Tập đoàn Lê Bình

1.2. Quá trình phát triển của Công ty CP Tập đoàn Lê Bình

2. Cơ cấu tổ chức bộ máy của Công ty cổ phần Tập đoàn Lê Bình

3. Chức năng , nhiệm vụ của Công ty và các đơn vị trực thuộc

3.1. Chức năng và nhiệm vụ chung của Công ty Tập đoàn Lê Bình

3.2.Chức năng và nhiệm vụ của các phòng ban chức năng


CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG BÁN HÀNG NHẬP KHẨU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN LÊ BÌNH

I. Thực trạng nhập khẩu hàng hóa của Công ty cổ phần Tập đoàn Lê Bình

1. Phân tích thực trạng kết quả nhập khẩu hàng hoá của Công ty

2. Thị trường nhập khẩu của Công ty

3. Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần Tập đoàn Lê Bình trong 3 năm (2007-2009)

3.1. Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty CP Tập đoàn Lê Bình

3.2 Phân tích đánh giá kết quả kinh doanh của Công ty trong những năm qua

II. Phân tích thực trạng bán hàng nhập khẩu của Công ty cổ phần Tập đoàn Lê Bình

1. Đặc điểm nguồn hàng, khách hàng, thị trường

1.1 Đặc điểm nguồn hàng

1.2 Đặc điểm khách hàng

1.3 Đặc điểm thị trường

2. Tổ chức các hoạt động bán hàng

3. Kết quả bán hàng nhập khẩu của Công ty

3.1 Theo mặt hàng

3.2 Theo Khách hàng

3.3 Theo Thị trường

III. Đánh giá thực trạng bán hàng nhập khẩu của công ty cổ phần Tập đoàn Lê Bình

1. Những thành tựu mà công ty đã đạt được

2. Những hạn chế còn tồn tại

3. Nguyên nhân của hạn chế


CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC BÁN HÀNG NHẬP KHẨU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN LÊ BÌNH

I. Phương hướng và mục tiêu phát triển của Công ty cổ phần Tập đoàn Lê Bình.

1. Mục tiêu

2. Định hướng phát triển

II. Giải pháp đẩy mạnh bán hàng nhập khẩu của công ty

1. Đẩy mạnh công tác điều tra và nghiên cứu thị trường

2. Tạo nguồn hàng ổn định đáp ứng nhu cầu của khách hàng

3. Xác định phương hướng bán hàng

4. Đẩy mạnh xúc tiến thương mại

5. Đem đến dịch vụ tốt nhất cho khách hàng

6. Tổ chức tốt bộ máy hàng hoá của công ty

III. Kiến nghị


KẾT LUẬN

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO


Xem Thêm: Đẩy mạnh bán hàng nhập khẩu của Công ty cổ phần Tập đoàn Lê Bình
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Đẩy mạnh bán hàng nhập khẩu của Công ty cổ phần Tập đoàn Lê Bình sẽ giúp ích cho bạn.