Đề tài: Một số biện pháp cơ bản nhằm hoàn thiện công tác tiền lương tại Công ty Phát triển Công nghệ và Thiết bị Mỏ


MỤC LỤC​

LỜI NÓI ĐẦU

Chương I: QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ MỎ


1.1. Thông tin chung về doanh nghiệp

1.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển Công ty Phát triển Công nghệ và thiết bị Mỏ

1.1.2. Nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của công ty

1.1.3. Cơ cấu tổ chức của Công ty Phát triển Công nghệ và thiết bị Mỏ

1.2. Một số kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Phát triển Công nghệ và Thiết bị Mỏ

1.2.1. Kết quả hoạt động kinh doanh

1.2.2.Một số thành tích của công ty

1.3. Một số đặc điểm của Công ty phát triển Công nghệ và Thiết bị Mỏ

1.3.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty

1.3.2. Chức năng nhiệm vụ của Công ty

1.3.3. Cơ cấu tổ chức của Công ty

1.3.4. Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty

1.4. Những đặc điểm kinh tế - kỹ thuật ảnh hưởng tới công tác tiền lương tại Công ty sản xuất Phát triển Công nghệ và Thiết bị Mỏ

1.4.1. Cơ sở vật chất

1.4.2. Lao động

1.4.3. Vốn

1.4.4. Thị trường lao động


Chương II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY SẢN XUẤT PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ MỎ

2.1. Căn cứ trả lương

2.2. Nguyên tắc sử dụng quỹ lương

2.3. Cách xác định quỹ lương

2.3.1. Phương pháp xác định quỹ lương kế hoạch

2.3.2. Phương pháp xác định quỹ lương thực hiện của Công ty

2.4. Phương pháp xác định đơn giá tiền lương

2.4.1. Phương pháp xác định đơn giá tổng quát

2.4.2. Xác định đơn giá tiền lương cho từng bộ phận

2.5. Phương pháp phân phối tiền lương

2.5.1. Phương pháp phân phối tiền lương cho khối gián tiếp

2.5.2. Phương pháp phân phối tiền lương cho khối trực tiếp

2.6. Đánh giá công tác tiền lương tại Công ty sản xuất Phát triển Công nghệ và Thiết bị Mỏ

2.6.1. Ưu điểm

2.6.2. Hạn chế


Chương III: MỘT SỐ ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY SẢN XUẤT PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ MỎ

3.1. Phương hướng, mục tiêu của Công ty sản xuất Phát triển Công nghệ và Thiết bị Mỏ

3.1.1. Phương hướng, mục tiêu phát triển của Công ty sản xuất Phát triển Công nghệ và Thiết bị Mỏ

3.1.2. Các giải pháp và biện pháp về quản lý và tổ chức điều hành SXKD

3.1.3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2007

3.2. Các giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện công tác tiền lương tại Công ty sản xuất Phát triển Công nghệ và Thiết bị Mỏ

3.2.1. Một số đề xuất chung

3.2.2.Đối với khối trả lương thời gian

3.2.3.Đối với khối trả lương sản phẩm


KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO


Xem Thêm: Một số biện pháp cơ bản nhằm hoàn thiện công tác tiền lương tại Công ty Phát triển Công nghệ và Thiế
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số biện pháp cơ bản nhằm hoàn thiện công tác tiền lương tại Công ty Phát triển Công nghệ và Thiế sẽ giúp ích cho bạn.