Đề tài: Hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý tại Công ty TNHH Hòa Bình


MỤC LỤC​

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG MỞ ĐẦU: LÝ LUẬN CHUNG VỀ CƠ CẦU TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ TRONG DOANH NGHIỆP


I.Một số vấn đề cơ bản về doanh nghiệp

1. Khái niệm doanh nghiệp

2.Phân loại doanh nghiệp

2.1 Theo qui mô vốn ,lao động và sản phẩm

2.2 Theo loại hình sở hữu của doanh nghiệp

2.3 Theo địa điểm xây dựng

II. Khái niệm, vai trò ,chức năng của quản lý doanh nghiệp

1. Khái niệm và vai trò của quản lý trong doanh nghiệp

2.Chức năng của quản lý trong doanh nghiệp

2.1 Phân theo nội dung của cả quá trình quản lý bao gồm 5 chức năng

2.2 Phân theo mối quan hệ trực tiếp giứa các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh bao gồm các loại chức năng sau

2.3 Mô hình bộ máy quản lý trong doanh nghiệp

3.3.1 Mô hình tổ chức bộ máy theo bộ phận

3.3.2 Mô hình tổ chức bộ máy theo chức năng

3.3.3. Mô hình tổ chức bộ máy theo nhóm

3.3.4. Mô hình tổ chức bộ máy theo ma trận


CHƯƠNG 1: CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP

I. Cơ cấu tổ chức bộ máy doanh nghiệp

I.1.Khái niệm cơ cấu tổ chức bộ máy doanh nghiệp

I.2.Một số mô hình cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý doanh nghiệp theo mối quan hệ quyền hạn

1.2.1. Cơ cấu tổ chức trực tuyến

1.2.2 Cơ cấu chức năng

1.2.3 Cơ cấu trực tuyến tham mưu

1.2.4 Cơ cấu trực tuyến chức năng

1.3.Những yêu cầu đối với cơ cấu tổ chức quản lý

1.3.1 Tính tối ưu

1.3.2 Tính linh hoạt

1.3.3 Tính tin cậy

1.3.4 Tính kinh tế

1.3.5 Đảm bảo chế độ một thủ trưởng trong quản lý doanh nghiệp

1.4.Các nhân tố ảnh hưởng đến việc xây dựng và hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý

1.4.1 Nhân tố bên trong

1.4.2 Nhân tố bên ngoài


CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ TRONG CÔNG TY TNHH HOÀ BÌNH

2.1. Quá trình hình thành và phát triển công ty

2.2. Cơ cấu hoạt động của bộ máy quản lý trong công ty TNHH Hòa Bình

2.2.1. Mô hình tổ chức cơ cấu bộ máy quản lý tại công ty TNHH Hòa Bình

2.2.2. Đánh giá thực trạng cơ cấu bộ máy quản lý tại công ty TNHH Hòa Bình

2.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý tại công ty TNHH Hòa Bình

2.3.1.Yếu tố môi trường

2.3.2. Môi trường vi mô

2.3.2 yếu tố chiến lược

2.3.3 yếu tố nhân lực

2.3.4 yếu tố quy mô hoạt động

2.3.5. Đánh giá chung


CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY TNHH HOÀ BÌNH

I. Mục tiêu hoàn thiện tổ chức bộ máy quản lí ở công ty TNHH Hoà Bình

II. Một số giải pháp hoàn thiện bộ máy quản lí của công ty

1. Giải pháp hoàn thiện bộ máy quản lí của công ty TNHH Hoà Bình

2. Hoàn thiện cơ chế quản lí

3.Hoàn thiện chức năng nhiệm vụ của các bộ phận trong công ty

4. Xây dựng tiêu chuẩn nhiệm vụ cho các cấp lãnh đạo của công ty

4.1 Đối với ban giám đốc

4.2 Đối với các bộ phận phòng ban chức năng

III. Một số khuyến nghị với công ty TNHH Hoà Bình

1. Tăng cường quản lý trong cơ cấu tổ chức

2. Xây dựng đội ngũ cán bộ trong công ty


KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO


Xem Thêm: Hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý tại Công ty TNHH Hòa Bình
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý tại Công ty TNHH Hòa Bình sẽ giúp ích cho bạn.