Đề tài: Quản trị rủi ro trong vấn đề xuất khẩu cà phê tại Việt Nam


MỤC LỤC​

LỜI NÓI ĐẦU

CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO


1.1. Định nghĩa

1.2. 5 bước để quản lý rủi ro trong chuỗi giá trị và giảm thiểu rủi ro

1.3. Sơ lược rủi ro trong chuỗi giá trị cung ứng

1.4. Chiến lược quản trị rủi ro và các kế hoạch giảm thiểu rủi ro


CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG XUẤT KHẨU CÀ PHÊ VIỆT NAM

2.1. Xuất khẩu khó khăn

2.1.1. Vấn đề sụp giá

2.2 Các vấn đề trong thu mua và sản xuất

2.2.1. Vấn đề trong thu mua

2.2.2. Vấn đề trong chất lượng Cà phê

2.2.3. Vấn đề trong tạm trữ

2.2.4. Vấn đề trong sản xuất


CHƯƠNG 3: NHẬN DIỆN RỦI RO TRONG NGÀNH CÀ PHÊ VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP ĐẶT RA

3.1. Giải pháp để quản trị rủi ro trong chuỗi xuất khẩu cà phê Việt

3.1.1. Về phía các hộ nông dân

3.1.2. Về phía các đại lý

3.1.3. Về phía các nhà xuất khẩu

KẾT LUẬN

NGUỒN TÀI LIỆU


Xem Thêm: Quản trị rủi ro trong vấn đề xuất khẩu cà phê tại Việt Nam
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Quản trị rủi ro trong vấn đề xuất khẩu cà phê tại Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.