Đề Tài : Những giải pháp về chính sách đối với người lao động trong quá trình đổi mới và sắp xếp lại doanh nghiệp Nhà nước ở việt nam


MỤC LỤC​


NHỮNG LUẬN CỨ KHOA HỌC VÀ TÍNH TẤT YẾU CỦA VIỆC SẮP XẾP LẠI LAO ĐỘNG TRONG QUÁ TRÌNH ĐỔI MỚI VÀ SẮP XẾP LẠI DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC.

I.Một số khái niệm cơ bản:

1. Doanh nghiệp Nhà nước (DNNN)

2. Đổi mới cơ chế quản lý DNNN

3. Tổ chức sắp xếp và cơ cấu lại DNNN

4. Công ty cổ phần

5. Cổ phần hoá DNNN

6. Giao một DNNN cho tập thể người lao động

7. Bán một số DNNN

8. Khoán kinh doanh một DNNN

9. Cho thuê một DNNN

II. Tính tất yếu của việc sắp xếp lại DNNN dẫn tới việc sắp xếp lại lao động trong quá trình đổi mới và sắp xếp DNNN

1. Sắp xếp doanh nghiệp là tất yếu khách quan của nền kinh tế thị trường

2. Sự cần thiết phải sắp xếp lại lao động trong quá trình sắp xếp lại DNNN

III. Những vấn đề có tính nguyên tắc trong việc sắp xếp lại lao động trong các DNNN

1. Quan điểm chung

2. Những nguyên tắc cơ bản trong việc sắp xếp lại lao động trong DNNN


IV. Kinh nghiệm giải quyết về chính sách đối với người lao động trong quá trình sắp xếp DNNN ở một số nước

1. Trung Quốc

2. Ân Độ

3. Hungary

4. Đài Loan

PHẦN THỨ HAI

ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VỀ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN ĐỔI MỚI VÀ SẮP XẾP LẠI DNNN


A. Các chính sách hiện hành của việt nam đối với người lao động trong quá trình sắp xếp lại DNNN ở Việt Nam

I. Chính sách của Nhà nước về lao động trong quá trình sắp xếp lại DNNN

1. Các quyết định của Chính phủ

a. Quyết định số 217/HĐBT ngày 14/01/1987 của Hội đồng Bộ trưởng

b. Quyết định 176/HĐBT ngày 10/09/1989 của hội đồng bộ trưởng

c. Quyết định 315/HĐBT ngày 01/09/1990 của Hội đồng Bộ trưởng

d. Nghị định 388/HĐBT ngày 20/11/1991 của Hội đồng Bộ trưởng

2. Chính sách tạo môi trường thuận lợi cho người lao động khi rời khỏi DNNN

II. Chính sách đối với người lao động không bố trí được việc làm

1. Thực hiện theo quyết định của pháp luật hiện hành

a. Chính sách đối với người lao động bị mất việc làm do thay đổi công nghệ

b. Chính sách đối với người lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động

c. Chính sách đối với người lao động trong doanh nghiệp bị tuyên bố phá sản

d. Chính sách đối với người lao động trong doanh nghiệp cổ phần hoá

e. vận dụng Chế độ hưu trí

f. Đối với người lao động tự nguyện xin thôi việc

g. Đối với người lao động không bố trí được việc làm còn lại

h. nghị định số 41/2002/NĐ-CP ngày 11/04/2002

B. Đánh giá thực trạng về việc thực hiện chính sách đối với người lao động trong quá trình thực hiện đổi mới và sắp xếp lại DNNN trong thời gian gần đây

I. Việc thực hiện các chính sách từ giai đoạn 1986 – 1991

1. Vai trò của Nhà nước và quyền tự chủ doanh nghiệp trong sử dụng lao động

II. Việc thực hiện các chính sách từ giai đoạn 1991 đến nay

C. Những kết quả đạt được và nhận xét rút ra của việc thực hiện các chính sách đối với người lao động trong quá trình sắp xếp lại DNNN

I. Kết quả đạt được và những vấn đề cần tháo gỡ khó khăn

1. Kết quả sắp xếp lại DNNN

2. Dự kiến lộ trình sắp xếp DNNN theo Chỉ thị 20/CT giai đoạn 2000- 2002

3.Những vấn đề cần tháo gỡ

PHẦN THỨ BA

KHUYẾN NGHỊ CÁC GIẢI PHÁP CƠ BẢN VỀ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG QUÁ TRÌNH ĐỔI MỚI VÀ SẮP XẾP LẠI DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC


A. GIẢI PHÁP LÂU DÀI

1. Phát triển sản xuất tạo nhiều chỗ làm việc

2. Sửa đổi bổ sung một số quy định trong pháp Luật lao động

3. Nghiên cứu và ban hành chế độ bảo hiểm thất nghiệp

4. Thúc đẩy việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia

B. GIẢI PHÁP TRƯỚC MẮT

I. Quan điểm giải quyết

II. Một số chính sách để hỗ trợ doanh nghiệp giải quyết lao động dôi dư

1. Trường hợp nghỉ việc trước khi sắp xếp

2. Đối với người lao động trong trường hợp doanh nghiệp bị phá sản giải thể

3. Trường hợp thực hiện các hình thức chuyển đổi

KẾT LUẬN 1


Xem Thêm: Những giải pháp về chính sách đối với người lao động trong quá trình đổi mới và sắp xếp lại doanh ng
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Những giải pháp về chính sách đối với người lao động trong quá trình đổi mới và sắp xếp lại doanh ng sẽ giúp ích cho bạn.