Đề tài : Thực trạng và giải pháp phân bố và sử dụng nguồn nhân lực ở huyện Bình Liêu tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2000 -2010

MỤC LỤCLời nói đầu .1

Chương I: Lý luận cơ bản về phân bố và sử dụng nguồn nhân lực 2

I. Khỏi niệm .2

1. Khỏi niệm về nguồn nhõn lực .2

2. Phõn loại nguồn nhõn lực . 3

2.1 Căn cứ vào nguồn gốc hỡnh thành nguồn nhõn lực .3

2.1.1. Nguồn lực sẵn cú trong dõn 3

2.1.2. Nguồn nhõn lực sẵn cú trong dõn .4

2.2. Căn cứ vào vai trũ của từng bộ phận nguồn nhõn lực tham gia vào nền sản xuất xó hội 4

3.Phương pháp xác định nguồn nhân lực 5

3.1.Dân số hoạt động kinh tế .5

3.2. Dân số không hoạt động kinh tế .5

3.3. Người thất nghiệp .6

3.4. Tỷ lệ người có việc làm 6

3.5. Tỷ lệ người thất nghiệp 6

3.6. Tỷ lệ người thiếu việc làm 6

3.7. Tỷ lệ người có việc làm đầy đủ 6

4. Khỏi niệm phõn bố nguồn nhõn lực .7

4.1. Khỏi niệm phõn bố và sử dụng nguồn nhõn lực .7

4.2. Cơ cấu nguồn nhân lực .7

4.2.1. Cơ cấu nguồn nhân lực theo không gian 7

4.2.2. Cơ cấu nguồn nhân lực theo giới tính, độ tuổi của người lao động .8

4.2.3. Cơ cấu nguồn nhân lực theo chỉ tiêu chất lượng 8

4.2.4. Cơ cấu nguồn nhân lực theo nhóm ngành kinh tế .8

5. Khái niệm sử dụng lao động 8

5.1. Khỏi niệm .8

5.2. Nội dung của sử dụng lao động 9

II. Sự cần thiết phải nghiờn cứu việc phõn bố và sử dụng nguồn nhõn lực .9

1. Vai trũ của nguồn nhõn lực trong đời sống kinh tế xó hội 9

2. Sự cần thiết phải sử dụng lao động hợp lý 10

3. Nội dung của của sự phõn bố và sử dụng nguồn nhõn lực ở Việt Nam 11

3.1. Phõn bố và sử dụng nguồn nhõn lực theo lĩnh vực sản xuất vật chất và khụng sản xuất vật chất .11

3.2. Phõn bố và sử dụng nguồn nhõn lực trong cỏc ngành kinh tế 12

3.3. Phõn bố và sử dụng cỏc nguồn nhõn lực giữa cỏc vựng và lónh thổ 14

Chương II: Phân tích và đánh giá thực trạng phân bố và sử dụng nguồn nhân lực ở huyện Bỡnh Liờu tỉnh Quảng Ninh từ 2000 đến 2006 .15

I. Quỏ trỡnh hỡnh thành và đặc điểm kinh tế xó hội ở huyện Bỡnh Liờu tỉnh Quảng Ninh .15

1.Quỏ trỡnh hỡnh thành và đặc điểm kinh tế xó hội huyện Bỡnh Liờu .15

1.1 . Quỏ trỡnh hỡnh thành 15

1.2. Điều kiện tự nhiên kinh tế xó hội của huyện Bỡnh Liờu .15

1.2.1. Vị trí địa lý, địa giới hành chớnh .15

1.2.2. Địa hỡnh .16

1.2.3. Khí hậu thuỷ văn .16

1.2.4. Đất đai thổ nhưỡng 17

1.2.5. Tài nguyờn rừng 18

1.2.6. Tài ngyuờn khoỏng sản 18

1.3. Dân số nguồn lao động .18

1.3.1. Qui mụ dõn số 18

1.3.2. Cơ cấu dân số theo giới tính, dân tộc, độ tuổi .18

2. Những đặc điểm chủ yếu về kinh tế xó hội cú ảnh hưởng đến sự phân bố và sử dụng nguồn nhõn lực .19

II. Thực trạng phõn bố và sử dụng nguồn nhõn lực ở huyện Bỡnh Liờu .24

1. Thực trạng phõn bố nguồn nhõn lực .24

1.1. Dân số và lao động toàn huyện .24

1.2. Phân bố nguồn lực theo giới tính và độ tuổi .25

1.3. Chất lượng nguồn nhõn lực 27

1.3.1. Chất lượng nguồn lao động của huyện 27

1.3.2. Trỡnh độ chuyên môn kỹ thuật của huyện Bỡnh Liờu 27

1.4. Phõn bố nguồn nhõn lực theo lónh thổ .28

1.5. Phân bố nguồn lao độnh trong các ngành kinh tế .15

1.5.1.Tỡnh hỡnh phõn bố lao động trong nụng nghiệp .31

1.5.2. Tỡnh hỡnh phõn bố và sử dụng nguồn nhõn lực trong cỏc ngành cụng nghiệp, tiểu thủ cụng nghiệp và xõy dựng .32

1.5.3. Tỡnh hỡnh phõn bố trong các ngành dịch vụ thương mại .33

2. Thực trạng sử dụng nguồn lao động ở huyện Bỡnh Liờu .34

2.1. Tỡnh hỡnh sử dụng lao động trong các ngành kinh tế xó hội năm 2006 .34

3. Đánh giá tỡnh hỡnh và phõn bố sử dụng nguồn nhõn lực ở huyện Bỡnh Liờu 36

Chương III: Giải pháp chủ yếu để phân bố và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực ở huyện Bỡnh Liờu những năm tới .38

I. Định hướng phát triển kinh tế xó hội huyện Bỡnh Liờu đến năm 2010-2020 .38

1. Quan điểm phát triển kinh tế huyện Bỡnh Liờu năm 2010-2020 38

2. Mục tiêu chủ yếu của huyện giai đoạn 2010-2020 39

3. Phương hướng và nhiệm vụ phát triển KTXH của huyện .40

4. Dự bỏo dõn số và lao động của toàn huyện .47

II. Giải pháp chủ yếu để phân bố và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lưc ở huyện Bỡnh Liờu .47

1. Nâng cao hiệu quả đào tạo nguồn nhân lực .47

2. Chuyển đổi cơ cấu giữa các ngành kinh tế trong huyện .49

3. Để sử dụng hợp lý hơn nữa nguồn nhân lực trong cỏc ngành nụng lõm thuỷ sản 50

4. Một số giải phỏp khỏc 51

Kết luận . .53

Tài liệu tham khảo .54


Xem Thêm: Thực trạng và giải pháp phân bố và sử dụng nguồn nhân lực ở huyện Bình Liêu tỉnh Quảng Ninh giai đoạ
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng và giải pháp phân bố và sử dụng nguồn nhân lực ở huyện Bình Liêu tỉnh Quảng Ninh giai đoạ sẽ giúp ích cho bạn.