Đề Tài : Quản trị nhân lực tại công ty HanvetMỤC LỤC​LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ QUẢN TRỊ NHÂN LỰC 3


1.1. Khái niệm mục đích, ý nghĩa và vai trò của quản trị nhân lực 3

1.2. Nội dung của quản trị nhân lực và các nhân tố ảnh hưởng 12

1.2.1. Nội dung của quản trị nhân lực 12

1.2.2. Các nhân tố cơ bản ảnh hưởng đến công tác quản trị nhân lực của doanh nghiệp 13

1.2.2.1. Yếu tố bên ngoài 13

1.2.2.2. Yếu tố bên trong 16

CHƯƠNG 2. THỰC TIỄN HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY 19

2.1. Giới thiệu chung về công ty 19

2.1.1. Quá trình phát triển của công ty 19

2.1.2. Khái quát về tình hình sản xuất của công ty 22

2.2. Thực tiễn công tác quản trị nhân lực 30

2.2.1. Tuyển chọn nhân lực 30

2.2.2. Bố trí và sử dụng nhân lực 33

2.2.3. Đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực 37

2.2.4. Các mối quan hệ trong lao động 38

2.2.4.1. Điều kiện lao động 38

2.2.4.2. Kỷ luật 40

2.2.4.3. Khuyến khích vật chất và tinh thần 41

2.2.4.4. Bảo hộ lao động 43

2.2.4.5. Tiền lương trả cho cán bộ công nhân viên 44

2.2.4.6. Bảo đảm an toàn lao động 47

2.2.4.8. Các chế độ chính sách 48

2.3. Đánh giá hiệu quả quản trị nhân lực 50

2.3.1. Năng suất lao động 51

2.3.2. Sử dụng thời gian lao động 53

CHƯƠNG 3. PHƯƠNG HƯỚNG VÀ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY 55

3.1. Một vài nhận xét 55

3.2. Phương hướng nâng cao hiệu quả quản trị nhân lực 55

3.3. Một số giải pháp cơ bản 56

KẾT LUẬN 60


Xem Thêm: Quản trị nhân lực tại công ty Hanvet
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Quản trị nhân lực tại công ty Hanvet sẽ giúp ích cho bạn.