Đề tài : Thực trạng công tác quản trị nhân lực của công ty CPĐTPT ngành nước và môi trường



MỤC LỤC​

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1: THÔNG TIN CHUNG VỀ CÔNG TY CPĐTPT NGÀNH NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG 2


1. Quỏ trỡnh hỡnh thành và phỏt triển của cụng ty 2

2. Sơ đồ bộ máy, chức năng và nhiệm vụ của công ty CPĐTPT ngành nước và môi trường 4

2.1 Sơ đồ tổ chức bộ máy 4

2.1 Chức năng, nhiệm vụ của các phũng ban trong cụng ty 5

2.2.1 Phũng tài vụ 5

2.2.2 Phũng tổ chức hành chớnh 5

2.2.3 Phũng kinh tế kỹ thuật 5

2.2.4 Phũng tài chớnh kế toỏn 5

3 Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh cuả công ty CPĐTPT ngành nước và môi trường 6

3.1 Đặc điểm các yếu tố đầu vào 6

3.1.1 Vốn 6

3.2.2 Một số loại máy móc, thiết bị và phương tiện làm việc 6

3.2.3 đối tượng lao động 6

4 Một số kết quả đạt được của đơn vị trong những năm qua và phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới 8

4.1 Một số kết quả đạt được 8

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN LỰC CỦA CÔNG TY CPĐTPT NGÀNH NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG 10

2.1 Thực trạng quản lý nhõn lực 10

2.1.1 Phân công lao động theo chuyên môn - ngành nghề được đào tạo và hiệp tác lao động 10

2.1.1.1 Phân công lao động theo chuyên môn - nghề nghiệp được đào tạo 10

2.1.1 Hiệp tỏc lao động: 11

2.1.2 Quản lý chất lượng lao động ở công ty CPĐTPT ngành nước và môi trường. 12

2.1.3 Thực trạng điều kiện lao động 15

1.3.1 Môi trường lao động: 15

2.1.3.2 Điều kiện lao động 16

2.1.3.3 Cơ sở vật chất và vấn đề bảo hộ lao động: 16

2.1.4 Công tác đào tạo tại công ty CPĐTPT ngành nước và môi trường 16

2.1.5 Thực trạng công tác đánh giá kết qủa thực hiện công việc 18

2.1.6 Tạo động lực về tinh thần cho người lao động 18

CHƯƠNG 3: NHIỆM VỤ VÀ PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CễNG TY 19

3.1. Phương hướng chung của tổ chức trong thời gian tới: 19

3.2. Phương hướng của quản trị nhân lực 19

KẾT LUẬN 21

TÀI LIỆU THAM KHẢO 23



Xem Thêm: Thực trạng công tác quản trị nhân lực của công ty CPĐTPT ngành nước và môi trường
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng công tác quản trị nhân lực của công ty CPĐTPT ngành nước và môi trường sẽ giúp ích cho bạn.