Đề tài: Một số kiến nghị nhằm tăng cường hiệu quả đấu thầu tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC


MỤC LỤC​

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG I: ĐẤU THẦU VÀ HOẠT ĐỘNG ĐẤU THẦU MUA SẮM HÀNG HÓA


I ) Những vấn đề cơ bản về đấu thầu

1.1 ) Khái niệm về đấu thầu

1.1.1 ) Các quan niệm về đấu thầu

1.1.2 ) Khái niệm và đặc điểm đấu thầu mua sắm hàng hóa

1.2 ) Mục tiêu và vai trò của hoạt động đấu thầu

1.2.1 ) Mục tiêu

1.2.2 ) Vai trò của hoạt động đấu thầu

1.3 ) Một số thể thức trong đấu thầu

1.3.1 ) Một số thuật ngữ thường dùng

1.3.2 ) Các đối tác của đấu thầu

1.3.3 ) Hình thức lựa chọn nhà thầu

1.3.4 ) Phương thức đấu thầu

1.3.5 ) Hợp đồng

1.3.6 ) Điều chỉnh giá hợp đồng

1.3.7 ) Kế hoạch đấu thầu của dự án

1.3.8 ) Điều kiện thực hiện đấu thầu

1.3.9 ) Thời điểm chuẩn bị hồ sơ dự thầu và thời hạn hiệu lực của hồ sơ dự thầu

1.3.10 ) Mở thầu, xét thầu, trình duyệt và công bố kết quả đấu thầu

1.4 ) Trình tự đấu thầu mua sắm hàng hóa

1.4.1 ) Trình tự thực hiện đấu thầu đối với chủ đầu tư

1.4.2 ) Trình tự tham gia đấu thầu đối với nhà thầu

1.1.5. Việc chọn nhà thầu phụ hoặc nhận thầu phụ

2 ) Đấu thầu mua sắm hàng hóa trong quá trình đổi mới kinh tế ở Việt Nam

II ) Sự cần thiết phải tăng cường công tác đấu thầu tại CMC


CHƯƠNG II: ĐÁNH GIÁ VỀ CÔNG TÁC ĐẤU THẦU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ CMC

I ) Tổng quan về công ty cổ phần tập đoàn công nghệ CMC

1) Lịch sử hình thành của công ty

2 ) Cơ cấu tổ chức

II ) Các nhân tố ảnh hưởng tới công tác đấu thầu tại công ty cổ phần tập đoàn công nghệ CMC

1. Phân tích tác động của quy chế đấu thầu đến công tác đấu thầu ở công ty cổ phần tập đoàn công nghệ CMC

1.1) Những tác động có ảnh hưởng tích cực đến hoạt động đấu thầu của công ty ccổ phần tập đoàn công nghệ CMC

1.2 ) Những tác động bất cập cho công tác đấu thầu của Công ty CMC 28

1.2 ) Thị trường và cạnh tranh trên thị trường

1.3 ) Thông tin

1.4 ) Lao động và tổ chức lao động

1.5 ) Vốn đầu tư

1.6 ) Đối tác chiến lược

III ) Phân tích thực trạng hoạt động đấu thầu mua sắm tại công ty cổ phần tập đoàn công nghệ CMC

1 ) Quy trình đấu thầu tại công ty cổ phần tập đoàn công nghệ CMC

1.1) Đề xuất tham dự thầu

1.2) Mua hồ sơ mời thầu

1.3) Thành lập nhóm đấu thầu

1.4) Lập bảng phân công công việc

1.5) Kiểm soát chất lượng hồ sơ thầu

1.6 ) Theo dõi kết quả đấu thầu

1.7 ) Hoàn tất thủ tục

1.8 ) Hồ sơ

2 ) Phân tích thực trạng hoạt động đấu thầu mua sắm tại công ty cổ phần tập đoàn công nghệ CMC

IV ) Đánh giá tổng quan về công tác đấu thầu tại công ty cổ phần tập đoàn công nghệ CMC

1) Những mặt hợp lý

2) Những mặt còn tồn tại

3) Nguyên nhân của những tồn tại

3.1) Nguyên nhân chủ quan

3.2) Nguyên nhân khách quan


CHƯƠNG III: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM TĂNG CƯỜNG HIỆU QUẢ CÔNG TÁC ĐẤU THẦU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ CMC

1. Căn cứ đề xuất giải pháp

2. Nội dung của giải pháp


KIẾN NGHỊ

KẾT LUẬN


Xem Thêm: Một số kiến nghị nhằm tăng cường hiệu quả đấu thầu tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số kiến nghị nhằm tăng cường hiệu quả đấu thầu tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC sẽ giúp ích cho bạn.