Đề tài: Thực trạng quy trình công tác kế hoạch hóa tại Công ty Vận tải hành khách Đường Sắt Hà Nội


MỤC LỤC​

CHƯƠNG I: SỰ CẦN THIẾT HOÀN THIỆN QUY TRÌNH CÔNG TÁC KẾ HOẠCH TRONG DOANH NGHIỆP


I- Kế hoạch hóa sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp

1- Khái niệm

2- Phân loại kế hoạch kinh doanh trong doanh nghiệp

2.1- Theo góc độ thời gian

2.2- Theo góc độ nội dung

II- Sự cần thiết của công tác kế hoạch hóa trong doanh nghiệp

1. Sự cần thiết khách quan

2. Lợi ích và hạn chế của hoạt động kế hoạch hóa doanh nghiệp

3. Vai trò của công tác kế hoạch doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường

III- Quy trình công tác kế hoạch hóa trong doanh nghiệp

1- Công tác soạn lập kế hoạch

2- Công tác triển khai thực hiện kế hoạch

3- Tổ chức công tác theo dõi, giám sát thực hiện kế hoạch

4- Điều chỉnh thực hiện kế hoạch

IV- Tổ chức thực hiện quy trình kế hoạch hóa trong doanh nghiệp

1. Các nhà lãnh đạo doanh nghiệp

2. Các phòng ban chức năng

3. Phòng (ban, nhóm) kế hoạch của doanh nghiệp


CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG QUY TRÌNH CÔNG TÁC KẾ HOẠCH HÓA TẠI CÔNG TY VẬN TẢI HÀNH KHÁCH ĐƯỜNG SẮT HÀ NỘI

I- Cơ cấu tổ chức bộ máy kế hoạch hóa tại Công ty vận tải hành khách Đường sắt Hà Nội

1- Sơ đồ tổ chức bộ máy kế hoạch

2- Sơ đồ tổ chức phòng Kế hoạch – Đầu tư

II- Những nhân tố ảnh hưởng đến việc thực hiện quy trình công tác kế hoạch hóa tại Công ty vận tải hành khách Đường sắt Hà Nội

1- Đặc điểm thị trường

2- Đặc điểm sản phẩm kinh doanh

3- Đặc điểm nguồn nhân lực

4- Đặc điểm về cơ sở hạ tầng, phương tiện vận tải

5- Đặc điểm về tài chính

III- Hệ thống kế hoạch tại Công ty vận tải hành khách Đường sắt Hà Nội

IV- Thực trạng việc thực hiện quy trình công tác kế hoạch hóa tại Công ty vận tải hành khách Đường sắt Hà Nội

1- Thực trạng công tác lập kế hoạch

1.1- Căn cứ lập kế hoạch

1.2. Công tác lập kế hoạch tại Công ty vận tải hành khách Đường sắt Hà Nội.

2. Thực trạng công tác triển khai thực hiện kế hoạch

3. Thực trạng công tác theo dõi, kiểm tra đánh giá việc thực hiện kế hoạch

4. Thực trạng công tác điều chỉnh kế hoạch

V. Đánh giá về quy trình công tác kế hoạch hóa tại Công ty vận tải hành khách Đường sắt Hà Nội

1. Những thành tựu đã đạt được

2. Một số hạn chế


Xem Thêm: Thực trạng quy trình công tác kế hoạch hóa tại Công ty Vận tải hành khách Đường Sắt Hà Nội
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng quy trình công tác kế hoạch hóa tại Công ty Vận tải hành khách Đường Sắt Hà Nội sẽ giúp ích cho bạn.