Đề tài: PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI VPBANK CHI NHÁNH CẦN THƠ


Luận văn dài 84 trang
CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU
CHƯƠNG 2. PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1 PHƯƠNG PHÁP LUẬN
2.1.1 KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
2.1.2 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TÍN DỤNG
2.1.3 RỦI RO TÍN DỤNG TRONG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
2.1.4 CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG
2.1.5 CHỈ TIÊU ĐO LƯỜNG RỦI RO TÍN DỤNG
2.1.6 CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỌNG KINH DOANH
2.1.7 BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA VÀ HẠN CHẾ RỦI RO
2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
CHƯƠNG 3. KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÁC
DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH VIỆT NAM CHI NHÁNH CẦN THƠ
3.1 QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN HÀNG
3.2 CƠ CẤU TỔ CHỨC-CHỨC NĂNG-NHIỆM VỤ CỦA CÁC PHÒNG BAN
3.3 PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM KẾ HOẠCH
CHƯƠNG 4. PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG VÀ ĐÁNH GIÁ RỦI RO TÍN DỤNG
CỦA VPBANK CHI NHÁNH CẦN THƠ
4.1 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG TRONG GIAI ĐOẠN 2006-2008
4.2 TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG TRONG 3 NĂM QUA
4.3 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CUÁ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH KHÁC CỦA NGÂN HÀNG
4.4 ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG QUA 2 NĂM 2006-2007
CHƯƠNG 5. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG
VÀ HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG VPBANK CHI NHÁNH CẦN THƠ
CHƯƠNG 6. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ


Xem Thêm: Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh tại vpbank chi nhánh cần thơ
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh tại vpbank chi nhánh cần thơ sẽ giúp ích cho bạn.