Đề tài: HẠCH TOÁN GIÁ THÀNH VÀ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH BIẾN ĐỘNG GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XI MĂNG TRẮNG VÀ BỘT ĐÁ TRẮNG BODA TẠI NHÀ MÁY XI MĂNG BMT


Luận văn dài 92 trang
CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU

CHƯƠNG 2. PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1 PHƯƠNG PHÁP LUẬN
2.1.1 KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM
2.1.2 PHÂN TÍCH BIẾN ĐỘNG CÁC KHOẢN MỤC GIÁ THÀNH
2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
CHƯƠNG 3. GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ NHÀ MÁY BMT
3.1 GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ KD VẬT LIỆU XÂY DỰNG FICO
3.2 GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ NHÀ MÁY XI MĂNG BMT
3.3 BỘ MÁY KẾ TOÁN VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG
3.4 KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NHÀ MÁY QUA 3 NĂM 2005-2007
3.5 NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN CỦA NHÀ MÁY
3.6 NHỮNG PHƯƠNG HƯỚNG PHÁP TRIỂN CỦA NHÀ MÁY TRONG THỜI GIAN TỚI
CHƯƠNG 4. HẠCH TOÁN GIÁ THÀNH VÀ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH BIẾN ĐỘNG
GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XI MĂNG TRẮNG VÀ BỘT ĐÁ TRẮNG
4.1 KẾ TOÁN HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM
4.2 PHÂN TÍCH BIẾN ĐỘNG GIÁ THÀNH
CHƯƠNG 5. MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIẢM GIÁ THÀNH
5.1 ĐỐI VỚI KHỐI LƯỢNG SẢN PHẢM SẢN XUẤT
5.2 ĐỐI VỚI CHI PHÍ NGUYÊN VẬT LIỆU SẢN XUẤT
5.3 ĐỐI VỚI CHI PHÍ NHÂN CÔNG TRỰC TIẾP
5.4 ĐỐI VỚI CHI PHÍ SẢN XUẤT CHUNG
CHƯƠNG 6. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ


Xem Thêm: Hạch toán giá thành và phân tích tình hình biến động giá thành sản phẩm xi măng trắng và bột đá trắn
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hạch toán giá thành và phân tích tình hình biến động giá thành sản phẩm xi măng trắng và bột đá trắn sẽ giúp ích cho bạn.