Đề tài: PHÂN TÍCH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY TIỀN TIẾN TỈNH TIỀN GIANG


Luận văn dài 72 trang
CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU CHUNG
CHƯƠNG 2 . PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1 PHƯƠNG PHÁP LUẬN
2.1.1 CHI PHÍ
2.1.2 PHÂN LOẠI CHI PHÍ
2.1.3 GIÁ THÀNH SẢN PHẨM
2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
CHƯƠNG 3. KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN MAY TIỀN TIẾN
3.1 ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY
3.1.1 QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY
3.1.2 CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA CÔNG TY
3.1.3 THÀNH TÍCH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY
3.1.4 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN TRONG THỜI GIAN TỚI CỦA CÔNG TY
3.2 TỔ CHỨC BỘ MÁY HOẠT ĐỘNG VÀ CHỨC NĂNG CỦA TỪNG BỘ PHẬN
3.2.1 CƠ CẤU TỔ CHỨC
3.2.2 CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA TỪNG BỘ PHẬN
3.2.3 ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY QUA 3 NĂM
CHƯƠNG 4. PHÂN TÍCH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY TIỀN TIẾN
4.1 KHÁI QUÁT CHUNG
4.2 ĐÁNH GIÁ CHUNG BIẾN ĐỘNG GIÁ THÀNH CỦA TOÀN BỘ SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY
4.3 PHÂN TÍCH BIẾN ĐỘNG CÁC KHOẢN MỤC GIÁ THÀNH CỦA CÁC MẶT HÀNG
CHƯƠNG 5. MỘT SỐ GIẢI PHÁP HẠ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM
5.1 GIẢI PHÁP VỀ CHI PHÍ NGUYÊN PHỤ LIỆU
5.2 GIẢI PHÁP VỀ CHI PHÍ NHÂN CÔNG TRỰC TIẾP
5.3 GIẢI PHÁP VỀ CHI PHÍ SẢN XUẤT CHUNG
CHƯƠNG 6. KẾT LUẬN


Xem Thêm: Phân tích giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần may tiền tiến tỉnh tiền giang
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phân tích giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần may tiền tiến tỉnh tiền giang sẽ giúp ích cho bạn.