Đề tài: PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA XÍ NGHIỆP THAN GIÁP KHẨU


Đồ án tốt nghiệp dài 128 trang:
MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU

Chương 1.TÌNH HÌNH CHUNG VÀ CÁC ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT CHỦ YẾU CỦA XÍ NGHIỆP THAN GIÁP KHẨU

1.1. Tình hình chung của Xí nghiệp
1.1.1. Điều kiện vật chất kỹ thuật của sản xuất
1.1.2. Tình hình địa chất thuỷ văn khu vực
1.1.3. Trữ lượng tài nguyên
1.1.4. Giới hạn khai thác
1.2. Đặc điểm Công nghệ sản xuất
1.2.1. Công nghệ khai thác than hầm lò
1.2.2. Trang bị kỹ thuật
1.3. Các điều kiện kinh tế xã hội của sản xuất
1.3.1. Tình hình tập trung hoá, chuyên môn hoá và hợp tác hoá sản xuất của í nghiệp
1.3.2. Trình độ tổ chức quản lý sản xuất và lao động
1.3.3. Tình hình xây dựng và chỉ đạo thực hiện kế hoạch
1.3.4. Công tác chăm lo đời sống y tế
1.3.5. Phong trào thi đua khen thưởng
1.3.6. Công tác phổ biến và áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật mới, kinh nghiệm lao động tiên tiến.
1.3.7. Hoạt động của các đoàn thể.
1.3.8. Tình hình đội ngũ cán bộ công nhân viên chức xí nghiệp
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
Chương 2.PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA XÍ NGHIỆP THAN GIÁP KHẨU
2.1.Đánh giá chung hoạt động sản xuất kinh doanh của Xí nghiệp than Giáp Khẩu
2.2. Phân tích tình hình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.
2.2.1. Phân tích các bộ phận cấu thành chỉ tiêu tổng doanh thu.
2.2.2. Phân tích khối lượng sản phẩm sản xuất theo mặt hàng, nguồn sản lượng, đơn vị sản xuất và phương thức sản xuất.
2.2.3. Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm của xí nghiệp năm 2009.
2.2.4. Phân tích tình hình nhịp nhàng của sản xuất trong kỳ.
2.2.5. Phân tích mức độ bảo đảm của công tác chuẩn bị sản xuất.
2.3. Phân tích hiệu quả sử dụng TSCĐ và năng lực sản xuất.
2.3.1. Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản cố định.
2.3.2. Phân tích kết cấu và tăng giảm tài sản cố định.
2.3.3. Phân tích năng lực sản xuất.
2.4. Phân tích tình hình sử dụng lao động và tiền lương.
2.4.1. Phân tích mức độ đảm bảo về số lượng lao động và cơ cấu lao động.
2.4.1.1. Phân tích số lượng lao động.
2.4.1.2. Phân tích chất lượng lao động.
2.4.2. Ph tích tình hình sử dụng thời gian lao động.
2.4.3. Phân tích năng suất lao động.
2.4.4. Tình hình sử dụng quỹ tiền lương và tiền lương bình quân.
2.5. Phân tích giá thành sản xuất
2.5.1. Phân tích chung giá thành sản phẩm theo yếu tố chi phí.
2.5.2. Đánh giá mức độ tăng giảm các yếu tố chi phí.
2.5.3. Phân tích kết cấu giá thành.
2.5.4. Phân tích nhiệm vụ giảm giá thành sản phẩm.
2.6. Phân tích tình hình tài chính của Xí nghiệp.
2.6.1. Đánh giá chung tình hình tài chính của XN than Giáp Khẩu.
2.6.2. Phân tích tình hình tài chính thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
2.6.3. Phân tích đảm bảo nguồn vốn cho sản xuất kinh doanh
2.6.4. Phân tích khả năng thanh toán
2.7. Phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh
2.8. Phân tích lợi nhuận của Xí nghiệp
2.8.1.Phân tích quy mô của lợi nhuận và các nhân tố ảnh hưởng lợi nhuận.
Chương 3
CHƯƠNG 3.LẬP KẾT HOẠCH CUNG ỨNG VẬT TƯ KỸ THUẬT CHỦ YẾU CỦA XÍ NGHIỆP THAN GIÁP KHẨU
3.1. Căn cứ lựa chọn đề tài
3.1.1. Sự cần thiết của việc lựa chọn chuyên đề lập kế hoạch cung ứng vật tư kỹ thuật
3.1.2. Mục đích nghiên cứu
3.1.3. Đối tượng nghiên cứu
3.1.4. Phương pháp nghiên cứu:
3.1.4. Phương pháp nghiên cứu:
3.1.5. Nhiệm vụ của chuyên đề
3.2. Cở sở lý thuyết về vật tư kỹ thuật và kế hoạch cung ứng vật tư kỹ thuật của doanh nghiệp
3.2.1. Khái niệm vai trò của vật tư kỹ thuật trong doanh nghiệp
3.2.2.Khái niệm và nội dung của công tác cung ứng vật tư
3.2.3. Căn cứ, phương pháp lập và nội dung của kế hoạch cung ứng vật tư
3.3. Phân tích tình hình cung ứng và quản lý dự trữ vật tư kỹ thuật của Xí nghiệp than Giáp Khẩu năm 2009
3.3.1. Phân tích tình hình thực hiện kế hoạch cung ứng vật tư kỹ thuật năm 2009
3.3.2. Phân tích tình hình thực hiện tiêu hao vật tư của Xí nghiệp than Giáp Khẩu năm 2009
3.3.3. Phân tích tình hình thu mua vật tư
3.3.4. Phân tích tình hình xuất - nhập - tồn vật tư chủ yếu năm 2009
3.3.5. Phân tích tình hình cung ứng và dự trữ vật tư kỹ thuật
3.4. Lập kế hoạch cung ứng vật tư kỹ thuật chủ yếu năm 2009 của Xí nghiệp than Giáp Khẩu
3.4.1. Các căn cứ để xây dựng kế hoạch
3.4.2. Lập kế hoạch cung ứng một số loại vật tư kỹ thuật chủ yếu
3.4.2.2. Lập kế hoạch cung ứng một số vật tư chủ yếu
3.4.2.2.2. Lập kế hoạch cung ứng gỗ chống lò năm 2010
3.4.2.2.2. Lập kế hoạch cung ứng thuốc nổ hầm lò năm 2010
3.4.2.2.3. Kế hoạch cung ứng thép chống lò
3.4.3. Xác định hiệu quả kinh tế
3.4.3.1. Hiệu quả kinh tế trực tiếp
3.4.3.2. Hiệu quả kinh tế gián tiếp
3.4.4.1. Các biện pháp liên quan đến quá trình mua vật tư
3.4.4.2. Các biện pháp liên quan đến quá trình dự trữ


Xem Thêm: Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh của xí nghiệp than giáp khẩu
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh của xí nghiệp than giáp khẩu sẽ giúp ích cho bạn.