Đề tài: HOÀN THIỆN HỆ THỐNG QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG THEO ISO 9001:2000 TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CÔNG NGHỆ THƯƠNG MẠI TECHCOM


Luận văn dài 57 trang:
Mục tiêu nghiên cứu


Hệ thống hóa những vấn đề lý luận.
Nghiên cứu thực trạng áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001 tại công ty TNHH Công nghệ Thương mại Techcom.
Đề xuất một số giải pháp để hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng tại công ty TNHH Công nghệ Thương mại Techcom.
MỤC LỤCTrang

Tóm lược


Lời cảm ơn


Mục lục


Chương 1: Tổng quan nghiên cứu đề tài
1
1.1.
Tính cấp thiết nghiên cứu của đề tài
1
1.2.
Vấn đề nghiên cứu của đề tài
2
1.3.
Mục tiêu nghiên cứu
3
1.4.
Phạm vi nghiên cứu
3
1.5.
Kết cấu của luận văn
3

Chương 2: Một số cơ sở lý luận và thực tiễn áp dụng hệ thống quản trị chất lượng ISO 9001:2000
4
2.1.
Một số khái niệm và thuật ngữ
4
2.1.1.
Những khái niệm cơ bản
4
2.1.2.
Một số thuật ngữ
5
2.2.
Sự cần thiết phải duy trì hiệu lực hệ thống quản trị chất lượng theo ISO 9001:2000
6
2.2.1.
Vai trò của chất lượng đối với cạnh tranh
6
2.2.2.
Ý nghĩa, lợi ích của việc áp dụng và duy trì hệ thống quản trị chất lượng theo ISO 9001:2000
8
2.3.
Tổng quan tình hình nghiên cứu đề tài các công trình năm trước
16
2.4.
Nội dung nghiên cứu của đề tài
17

Chương 3: Thực trạng quản trị chất lượng theo ISO 9001:2000 tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Công nghệ Thương mại Techcom
18
3.1.
Phương pháp nghiên cứu
18
3.1.1.
Phương pháp thu thập dữ liệu
18
3.1.2.
Phương pháp phân tích dữ liệu
18
3.2.
Khái quát về yếu tố môi trường ảnh hưởng tới hiệu lực hệ thống quản trị chất lượng theo ISO 9001:2000 tại công ty
19
3.2.1.
Giới thiệu khái quát về Công ty trách nhiệm hữu hạn Công nghệ Thương mại Techcom
19
3.2.2.
Môi trường hoạt động sản kinh doanh ảnh hưởng tới hệ thống quản trị chất lượng của Công ty Techcom
21
3.2.3.
Tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty trách nhiệm hữu hạn Công nghệ Thương mại Techcom
25
3.3.
Quy trình xây dựng và áp dụng hệ thống quản trị chất lượng theo ISO 9001:2000 tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Công nghệ Thương mại Techcom
27
3.4.
Đánh giá hiệu lực hoạt động quản trị chất lượng theo ISO 9001:2000 tại công ty
32
3.4.1.
Tình hình tiêu thụ sản phẩm của Công ty trách nhiệm hữu hạn Công nghệ Thương mại Techcom
32
3.4.2.
Tình hình áp dụng các quy trình quản trị chất lượng tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Công nghệ Thương mại Techcom
34
3.4.3.
Những đánh giá về quá trình áp dụng hệ thống quản trị chất lượng ISO 9001:2000 tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Công nghệ Thương mại Techcom
39

Chương 4: Những kết luận về thực trạng và giải pháp hoàn thiện hệ thống quản trị chất lượng theo ISO 9001:2000 tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Công nghệ Thương mại Techcom
42
4.1.
Những nhận xét rút ra từ phân tích thực trạng quản trị chất lượng theo ISO 9001:2000 tại Công ty Công nghệ Thương mại Techcom
42
4.2.
Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống quản trị chất lượng theo ISO 9001:2000 tại Công ty Công nghệ Thương mại Techcom
44
4.2.1.
Những căn cứ đề xuất giải pháp
44
4.2.2.
Một số giải pháp hoàn thiện hệ thống quản trị chất lượng theo ISO 9000 tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Công nghệ thương mại Techcom
46

Kết luận
56

Danh mục tài liệu tham khảo
57


Xem Thêm: Hoàn thiện hệ thống quản trị chất lượng theo iso 9001:2000 tại công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện hệ thống quản trị chất lượng theo iso 9001:2000 tại công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ sẽ giúp ích cho bạn.