Đề tài: Hoàn thiện công tác đào tạo nhân sự tại Công ty TNHH MTV Than Hồng Thái


Luận văn dài 61 trang:
Mục đích nghiên cứu đề tài
Mục đích nghiên cứu đề tài là đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo nhân viên tại Công ty TNHH MTV Than Hồng Thái. Để triển khai được mục đích nêu trên cần phải triển khai 3 mục tiêu cụ thể:
- Hệ thống hóa lý luận về đào tạo nhân viên trong doanh nghiệp, các hình thức đào tạo, các phương pháp đào tạo nhân viên, quy trình xây dựng chương trình đào tạo nhân viên trong doanh nghiệp.
- Nghiên cứu thực trạng thực hiện công tác đào tạo nhân viên văn phòng của Công ty TNHH MTV Than Hồng Thái, những vấn đề cấp bách mà công ty TNHH MTV Than Hồng Thái đang gặp phải trong 3 năm gần đây 2007 - 2009 thông qua điều tra, phỏng vấn, thu thập và xử lý thông tin sơ cấp, thứ cấp.
- Đề xuất một giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác đào tạo nhân viên văn phòng tại Công ty TNHH MTV Than Hồng Thái.
MỤC LỤC

Chương 1: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI "HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY TNHH MTV 1
THAN HỒNG THÁI" 1
1.1. Tính cấp thiết của đề tài 1
1.2. Xác lập và tuyên bố đề tài 2
1.3. Mục đích nghiên cứu đề tài 2
1.4. Phạm vi nghiên cứu đề tài 2
1.5. Kết cấu luận văn tốt nghiệp. 3
Chương 2: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ ĐÀO TẠO NHÂN VIÊN TRONG DOANH NGHIỆP 4
2.1. Một số khái niệm và định nghĩa cơ bản. 4
2.1.1. Quản trị nhân lực. 4
2.1.2. Đào tạo nhân sự. 4
2.1.3. Đào tạo nhân viên. 5
2.2. Một số lý thuyết về đào tạo nhân viên trong doanh nghiệp. 5
2.2.1. Một số cách tiếp cận về đào tạo nhân viên. 5
2.2.2. Mục đích và vai trò của đào tạo nhân viên. 6
2.3. Tổng quan tình hình khách thể nghiên cứu những công trình năm trước. 8
2.4. Phân định nội dung nghiên cứu công tác đào tạo nhân viên trong doanh nghiệp. 9
2.4.1. Hình thức và phương pháp đào tạo nhân viên. 10
2.4.2. Nội dung đào tạo nhân viên. 12
2.4.3 Tổ chức công tác đào tạo nhân viên. 14
2.4.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác đào tạo nhân viên. 17
Chương 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG TẠI CÔNG TY TNHH MTV THAN HỒNG THÁI 21
3.1.Phương pháp nghiên cứu. 21
3.1.1. Phương pháp thu thập dữ liệu. 21
3.1.2. Phương pháp phân tích dữ liệu. 23
3.2. Đánh giá tổng quan tình hình và các nhân tố ảnh hưởng đến công tác đào tạo nhân viên văn phòng tại Công ty TNHH MTV Than HồngThái 24
3.2.1. Khái quát lịch sử hình thành và phát triển của Công ty. 24
3.2.2. Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH MTV Than Hồng Thái từ năm 2007 - 2009 26
3.2.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác đào tạo nhân viên văn phòng của Công ty TNHH MTV Than Hồng Thái 28
3.3. Kết quả phân tích dữ liệu sơ cấp phản ánh thực trạng công tác đào tạo nhân viên văn phòng tại Công ty TNHH MTV Than Hồng Thái. 30
3.3.1. Phân tích dữ liệu về hình thức đào tạo. 30
3.3.2. Phân tích dữ liệu về phương pháp đào tạo. 32
3.3.3. Phân tích dữ liệu về nội dung đào tạo. 33
Chương 4: MỘT SỐ KẾT LUẬN VÀ GIẢI PHÁP ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG TẠI CÔNG TY TNHH MTV THAN HỒNG THÁI 42
4.1. Các kết luận và phát hiện về công tác đào tạo nhân viên văn phòng tại Công ty TNHH MTV Than Hồng Thái. 42
4.1.1. Những thành công và nguyên nhân. 42
4.1.2. Những tồn tại và nguyên nhân. 43
4.2. Dự báo triển vọng và quan điểm giải quyết công tác đào tạo nhân viên văn phòng tại công ty TNHH MTV Than Hồng Thái. 44
4.2.1 Dự báo triển vọng phát triển của công ty trong 5 năm tới. 44
4.2.2. Quan điểm hoàn thiện công tác đào tạo nhân viên văn phòng tại Công ty TNHH MTV Than Hồng Thái 45
4.3. Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo nhân viên văn phòng tại Công ty TNHH MTV Than Hồng Thái 46
4.3.1. Nhóm giải pháp liên quan đến hình thức và phương pháp đào tạo. 46
4.3.2. Nhóm giải pháp liên quan đến nội dung đào tạo. 49


Xem Thêm: Hoàn thiện công tác đào tạo nhân sự tại Công ty TNHH MTV Than Hồng Thái
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác đào tạo nhân sự tại Công ty TNHH MTV Than Hồng Thái sẽ giúp ích cho bạn.