Đề tài: Giải pháp tăng cường hiệu lực quản trị chất lượng dịch vụ khách hàng của công ty Nam Minh Hoàng


Luận văn dài 59 trang:
Mục tiêu nghiên cứu của đề tài
Đề tài luận văn được thực hiện nhằm đạt được một số mục tiêu cơ bản sau đây:
- Hệ thống hóa những vấn đề lý luận và thực tiễn về quản trị chất lượng dịch vụ khách hàng tại công ty kinh doanh.
- Nghiên cứu thực trạng hiệu lực quản lý chất lượng dịch vụ khách hàng tại Công ty TNHH Nam Minh Hoàng.
- Đề xuất một số giải pháp tăng cường hiệu lực quản lý chất lượng dịch vụ khách hàng tại Công ty TNHH Nam Minh Hoàng.
MỤC LỤCTrang

MỞ ĐẦU
1

Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CỦA VIỆC TĂNG CƯỜNG HIỆU LỰC QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG TẠI CÔNG TY KINH DOANH
3
1.1.
Tổng quan về quản trị chất lượng dịch vụ khách hàng
3
1.1.1.
Khái niệm về dịch vụ khách hàng
3
1.1.2.
Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ khách hàng
5
1.1.3.
Vai trò của dịch vụ khách hàng trong hoạt động kinh doanh
6
1.2.
Các chỉ tiêu đo lường chất lượng dịch vụ khách hàng
7
1.2.1.
Thời gian
7
1.2.2.
Độ tin cậy giao hàng
8
1.2.3.
Khả năng mức độ truyền tin
8
1.2.4.
Tính linh hoạt trong dịch vụ khách hàng
9
1.3.
Những mục tiêu cơ bản của dịch vụ khách hàng trong hoạt động kinh doanh của công ty
9
1.3.1.
Mục tiêu dịch vụ khách hàng trước giao dịch
10
1.3.2.
Mục tiêu dịch vụ khách hàng trong giao dịch
11
1.3.3.
Mục tiêu dịch vụ khách hàng sau giao dịch
12
1.4.
Mô hình chất lượng dịch vụ khách hàng
13
1.5.
Xây dựng chính sách dịch vụ khách hàng
15
1.5.1.
Giai đoạn xây dựng chiến lược
16
1.5.2.
Giai đoạn tổ chức thực hiện chiến lược
16
1.5.3.
Giai đoạn đánh giá chiến lược
16

Chương 2: THỰC TRẠNG VỀ HIỆU LỰC QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NAM MINH HOÀNG
20
2.1.
Giới thiệu khái quát về công ty
20
2.1.1.
Quá trình hình thành và phát triển của công ty
20
2.1.2.
Chức năng nhiệm vụ của Công ty trách nhiệm hữu hạn Nam Minh Hoàng
21
2.1.3.
Bộ máy tổ chức của công ty
22
2.1.4.
Môi trường kinh doanh
24
2.1.5.
Thị trường - mặt hàng kinh doanh
27
2.2.
Thực trạng về hiệu lực quản trị chất lượng dịch vụ khách hàng tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Nam Minh Hoàng
31
2.2.1.
Dịch vụ khách hàng trước giao dịch
31
2.2.2.
Mục tiêu dịch vụ khách hàng trong giao dịch
33
2.2.3.
Mục tiêu dịch vụ khách hàng sau giao dịch
39
2.3.
Đánh giá hiệu lực quản trị chất lượng dịch vụ khách hàng tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Nam Minh Hoàng
42
2.3.1.
Một số kết quả đạt được
42
2.3.2.
Một số nguyên nhân
43

Chương 3: CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG HIỆU LỰC QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NAM MINH HOÀNG
44
3.1.
Dự báo về xu hướng phát triển của ngành sản phẩm nội thất
44
3.2.
Định hướng phát triển của công ty trong 5 năm tới
46
3.3.
Giải pháp nhằm tăng cường hiệu lực chất lượng dịch vụ khách hàng tại công ty
49
3.3.1.
Một số giải pháp từ phía doanh nghiệp
49
3.3.2.
Một số giải pháp khác từ phía công ty
57

KẾT LUẬN
58

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
59


Xem Thêm: Giải pháp tăng cường hiệu lực quản trị chất lượng dịch vụ khách hàng của công ty Nam Minh Hoàng
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Giải pháp tăng cường hiệu lực quản trị chất lượng dịch vụ khách hàng của công ty Nam Minh Hoàng sẽ giúp ích cho bạn.