Đề tài : Một số biện pháp giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn tỉnh Hà Tây


MỤC LỤC​


Mở đầu. 1

Nội dung 3

Phần I: Lý luận chung về vấn đề việc làm và giải quyết việc làm 3

I. Vai trò của việc làm và giải quyết việc làm trong nền kinh tế thị trường hiện nay. 3

1. Các khái niệm. 3

1.1. Việc làm 3

1.2. Gải quyết việc làm 6

1.3. Thất nghiệp 8

2. Vai trò của việc làm và giải quyết việc làm trong nền kinh tế quốc dân 10

II. Các yếu tố ảnh hưởng đến vấn đề giải quyết việc làm 11

1. Yếu tố tự nhiên 11

2. Yếu tố kinh tế- xã hội 13

3. Yếu tố dân số 15

III. Ý nghĩa và sự cần thiết của việc làm và giải quyết việc làm 16

1. Ý nghĩa của việc làm và giải quyết việc làm 16

2. Sự cần thiết của việc làm và giải quyết việc làm. 17

Phần II: Phân tích thực trạng vấn đề giải quyết việc làm ở tỉnh Hà Tây 19

I. Đặc điểm tình hình kinh tế- xã hội của tỉnh. 19

1. Đặc điểm về điều kiện tự nhiên và vị trí địa lý 19

2. Một số thành tựu kinh tế - xã hội của tỉnh đạt được năm 2003 20

3. Những yếu tố ảnh hưởng đến vấn đề giải quyết việc làm ở tỉnh 21

3.1. Vị trí địa lý - khí hậu 21

3.2. Tài nguyên, khoáng sản 23

3.3. Cơ sở vật chất, kết cấu hạ tầng 26

3.4. Các ngành Nông nghiệp - Công nghiệp - Dịch vụ 27

3.5. Các làng nghề, ngành nghề truyền thống 29

3.6. Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 30

3.7. Yếu tố con người 31

II. Thực trạng vấn đề việc làm và giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh giai đoạn 1999-2003. 32

1. Thực trạng nguồn lao động ở tỉnh Hà Tây giai đoạn 1999-2003. 32

1.1. Quy mô nguồn lao động. 32

1.2. Cơ cấu nguồn lao động. 33

2. Thực trạng về việc làm trên địa bàn tỉnh gia đoạn 1999-2003. 37

2.1. Theo khu vực. 37

2.2. Theo giới tính. 41

3. Vấn đề giải quyết việc làm ở tỉnh Hà Tây gia đoạn 1999-2003. 42

3.1. Trong hoạt động cho vay vốn. 42

3.2. Trong hoạt động xuất khẩu lao động. 46

3.3. Trong công tác giáo dục đào tạo nghề. 48

3.4. Giải quyết việc làm theo ngành nghề 50

Phần III: Một số giải pháp và kiến nghị nhằm giải quyết việc làm cho người lao động ở tỉnh Hà Tây. 52

I. Mục tiêu giải quyết việc làm trong thời gian tới. 52

1. Chương trình giải quyết việc làm năm 2004 52.

1.1. Mục tiêu. 52

1.2. Chương trình. 52

2. Chương trình giải quyết việc làm giai đoạn 2005-2010. 54

2.1. Mục tiêu. 54

2.2. Phương hướng giải quyết việc làm. 54

II. Dự báo nguồn nhân lực trong thời gian tới. 57

1. Dự báo về dân số, lao động và việc làm. 57

2. Dự báo về cầu lao động và khả năng giải quyết việc làm. 57

III. Giải pháp giải quyết việc làm cho người lao động tỉnh Hà Tây. 58

1. Phát triển mạnh mẽ kinh tế- xã hội ở khu vực nông thôn. 58

2. Thông qua hoạt động xuất khẩu lao động. 60

3. Tăng cường các hình thức thông tin, dịch vụ về việc làm, đào tạo cho người lao động. 63

4. Gắn kết đào tạo nghề với giải quyết việc làm 65

5. Tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp , công ty đóng trên địa bàn tỉnh hoạt động được thuận lợi. 66

6. Sử dụng có hiệu quả nguồn vốn từ quỹ quốc gia giải quyết việc làm 68

IV. Một số kiến nghị. 70

1. Đối với tỉnh 70

2. Đối với Trung ương 70

Kết luận. 70

Danh mục tài liệu tham khảo 71


Xem Thêm: Một số biện pháp giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn tỉnh Hà Tây
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số biện pháp giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn tỉnh Hà Tây sẽ giúp ích cho bạn.