Đề tài: Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Hàng hải Hà Nội


MỤC LỤC​

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÍ LUẬN CƠ BẢN VỀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH


1. Quan điểm về hiệu quả hoạt động kinh doanh và sự cần thiết của việc nâng cao HQHĐKD đối với các Doanh nghiệp

1.1 Khái niệm về hiệu quả hoạt động kinh doanh

1.2 Bản chất của việc nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh

1.3 Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Doanh nghiệp

2. Các nhân tố tác động trực tiếp đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của Doanh nghiệp

2.1 Nhóm các nhân tố thuộc môi trường bên ngoài

2.1.1 Các nhân tố ảnh hưởng thuộc môi trường kinh doanh

2.1.2 Nhân tố môi trường tự nhiên

2.1.3 Môi trường chính trị - pháp luật

2.1.4 Các yếu tố thuộc cơ sở hạ tầng

2.2 Các nhân tố bên trong

2.2.1 Nhân tố vốn

2.2.3 Nhân tố trình độ kỹ thuật công nghệ

2.2.4 Nhân tố quản trị Doanh nghiêp

2.2.5 Hệ thống trao đổi và xử lý thông tin

3. Hệ thống chỉ tiêu đánh giá hoạt động kinh doanh của Doanh nghiệp

3.1 Phân tích tình hình thực hiện KQKD

3.2 Phân tích nămg lực hoạt động của TS


CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI HÀ NỘI

1. Giới thiệu chung về Công ty

1.1 Quá trình hình thành và phát triển của Công ty

1.2 Hệ thống bộ máy tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận.Chức năng các phòng ban trong công ty

1.3 Tổ chức công tác kế toán

2. Đặc điểm sản xuất kinh doanh

2.1 Các ngành nghề kinh doanh

2.2 Đặc điểm về khách hàng và thị trường tiêu thụ dịch vụ của Công ty

2.3 Chủng loại và chất lượng sản phẩm, dịch vụ

2.4 Vị thế của Công ty so với các Doanh nghiệp trong cùng ngành

2.4.1 Vị thế của Công ty

2.4.2 Triển vọng của ngành

3. Phân tích các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của Doanh nghiệp

3.1.Phân tích tình hình thực hiện KQKD

3.2 Phân tích năng lực hoạt động của TS

4. Những thành tựu Công ty đã đạt được

5. Các nguyên nhân cơ bản không đạt được kế hoạch của công ty

5.1 Nguyên nhân khách quan

5.2 Nguyên nhân chủ quan

6. Những cơ hội và thách thức của Marina Hà Nội trong tình hình hội nhập kinh tế

6.1 Cơ hội

6.2 Thách thức


CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI MARINA HÀ NỘI

1. Phương hướng phát triển và nhiệm vụ chủ yếu của Marina Hà Nội

1.1 Định hướng chung

1.2 Định hướng cụ thể

2. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh trong Doanh nghiệp

2.1 Kiến nghị đối với Marina Hà Nội

2.1.1 Nâng cao chức năng phòng Marketing của Doanh nghiệp

2.1.2 Đào tạo bồi dưỡng cán bộ

2.1.3 Tạo động cơ làm việc cho cán bộ

2.1.4 Xây dựng duy trì hệ thống thông tin kịp thời, hiệu quả

2.2. Kiến nghị với Nhà nước

2.2.1 Đầu tư phát triển các ngành vận tải, đặc biệt là ngành vận tải biển

2.2.2 Đào tạo cán bộ kỹ thuật chuyên gia công nghệ

2.2.3 Hỗ trợ về thông tin


KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO


Xem Thêm: Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Hàng hải Hà Nội
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Hàng hải Hà Nội sẽ giúp ích cho bạn.