Đề tài: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại Chi nhánh xây dựng Công nghiệp - Công ty cổ phần Sông Đà 207


MỤC LỤC​

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP


I.1.CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ NGUỒN NHÂN LỰC

I.1.1- Khái niệm Nguồn nhân lực

I.1.2- Nội dung cơ bản của nguồn nhân lực

I.2.CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC

I.2.1. Khái niệm Quản trị nguồn nhân lực

I.2.2- Chức năng quản trị nguồn nhân lực

I.2.3.Tầm quan trọng của quản trị nguồn nhân lực

I.3.NỘI DUNG CỦA QUẢN TRỊ NHÂN LỰC

I.3.1.Phân tích công việc và định mức lao động

I.3.3.Tổ chức quản lí và sử dụng lao động

I.3.4.Các nhân tố ảnh hưởng đến quá trình quản trị nhân lực


CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CHI NHÁNH XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP – CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 207

II.1- KHÁI QUÁT CHUNG VỀ QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN VÀ QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CHI NHÁNH XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP – CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 207

II.2.CƠ CẤU NHÂN LỰC TẠI CHI NHÁNH XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP – CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 207

II.2.1 - Tình hình họat động kinh doanh của chi nhánh

II.2.2. Cơ cấu nhân viên, lao động trong Chi nhánh.

II.2.2.1.Phân tích cơ cấu lao động

II.2.2.2. Phân tích thùc trạng công tác Thu hút và tuyển dụng nhân viên trong Chi nhánh

II.2.2.3. Phân tích thực trạng công tác đào tạo và phát triển tại Chi nhánh


CHƯƠNG III: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ CÁC BIỆN PHÁP CẢI TIẾN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN LỰC TẠI CHI NHÁNH CÔNG NGHIỆP – CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 207

III.1. PHƯƠNG HƯỚNG CẢI TIẾN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN LỰC TẠI CHI NHÁNH CÔNG NGHIỆP – CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 207

III.2. CÁC BIỆN PHÁP THỰC HIỆN CẢI TIẾN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN LỰC TẠI CHI NHÁNH CÔNG NGHIỆP- CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 207

III.2.1.Biện pháp 1: Hoàn thiện công tác thu hút và tuyển dụng

III.2.1.1.Nguồn tuyển dụng

III.2.1.2 Về phương pháp tuyển dụng

III.2.1.3 Chi nhánh không nên quá qui tắc

III.2.1.4.Khám sức khoẻ

III.2.1.1.5. Thử việc

III.2.1.6. Các biện pháp khác

III.2.1.6.1. Xây dựng chương trình phân tích công việc

III.2.1.6.2. Thực hiện tốt kế hoạch hoá nguồn nhân lực

III.2.1.6.3.Tăng cường đánh giá, thực hiện công việc

III.2.1.6.4. Hoàn thiện hệ thống thông tin quản lý nhân lực

III.2.2.Biện pháp 2: Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển

III.2.2.1.Khối lượng kiến thức phải vừa phải nhưng sâu sắc, đi đúng trọng tâm vấn đề để nhân viên được đào tạo có thể tiếp thu nhanh nhất

III.2.2.2.Tăng cường công tác quản lí sử dụng thời gian laođộng

III.2.2.3. Sử dụng phiếu thăm dò về nhu cầu, nguyện vọng của CBCNV trong Công ty đối với các chương trình đào tạo và phát triển

III.2.2.4.Đổi mới các phương pháp đào tạo, hình thức học tập

III.2.2.5. Cải tiến mở rộng nội dung đào tạo

III.2.2.6.Quản lý công tác đào tạo

III.2.2.7. Đào tạo gắn với khuyến khích mgười lao động

III.2.2.8. Đào tạo và phát triển phải đi đôi với tạo việc làm, sử dụng người sau đào tạo

III.2.2.9. Tổ chức Hội thi thợ giỏi

III.2.2.10.Tăng cường đào tạo và phát triển

III.2.3.Biện pháp 3: Hoàn thiện công tác duy trì và khuyến khích nguồn nhân lực

III.2.3.1. Tiền lương

III.2.3.2. Tiền thưởng

III.2.3.3. Phúc lợi


KẾT LUẬN

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO


Xem Thêm: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại Chi nhánh xây dựng Công nghiệp
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại Chi nhánh xây dựng Công nghiệp sẽ giúp ích cho bạn.