Đề tài: Hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý ở Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Hoàng Kỳ Phát


MỤC LỤC​

LỜI NÓI ĐẦU

PHẦN I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUẢN LÝ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ TRONG DOANH NGHIỆP


I.MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN

1.Một số khái niệm về quản lý và cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý

1.1.Quản lý

1.2. Bộ máy quản lý doanh nghiệp

1.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý doanh nghiệp

1.4. Nguyên tắc xây dựng cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý doanh nghiệp

1.5. Yêu cầu cơ bản đối với cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý doanh nghiệp

1.6.Những nhân tố ảnh hưởng đến việc hình thành tổ chức bộ máy quản lý doanh nghiệp

2. Một số mô hình về cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý doanh nghiệp

2.1 Cơ cấu trực tuyến (cơ cấu đường thẳng)

2.2 Cơ cấu chức năng ( Song trùng lãnh đạo )

2.3Cơ cấu trực tiếp chức năng

2.4. Cơ cấu trực tuyến – tham mưu ( cơ cấu phân nhánh )

2.4Cơ cấu tổ chức kiểm ma trận

2.5Cơ cấu khung

2.6Nếu theo quy mô thì cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý doanh nghiệp có hai loại

2.7 Cơ cấu khác

II. NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA BỘ MÁY QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

1. Thiết kế quản lý bộ máy của doanh nghiệp

1.1Phương pháp tương tự

1.2Phương pháp phân tích theo yếu tố

2. Tổ chức lao động quản lý

2.1. Lựa chọn cán bộ quản lý

2.2. Tuyển dụng

2.3. Công tác

III. SỰ CẦN THIẾT KHÁCH QUAN PHẢI HOÀN THIỆN CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ DOANH NGHIỆPPHẦN II: THỰC TRẠNG CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ Ở CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HOÀNG KỲ PHÁT


I/ VÀI NÉT VỀ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HOÀNG KỲ PHÁT

II/ NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ Ở CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HOÀNG KỲ PHÁT

1. Đặc điểm về nhiệm vụ sản xuất và tính chất sản phẩm

1.1 Đặc điểm của công nghệ sản xuất

1.2. Đặc điểm về nguồn vốn của Công ty

1.3 .Đặc điểm về thị trường và đối thủ cạnh tranh

1.4. Đặc điểm về lao động của công ty

1.5. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty

III. THỰC TRẠNG CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ TRONG CÔNG TY .

1. Mô hình tổ chức bộ máy trong công ty

2. Hệ thống chức năng nhiệm vụ của bộ máy quản lý.

2.1 Phòng Tổ chức- lao động-hành chính

2.2 Phòng kế toán- tài chính

2.3.Phòng kế hoạch- kinh doanh-xuất nhập khẩu

2.4. Phòng kỹ thuật

2.5. Bộ phận quản lý đơn hàng

3. Mối quan hệ công tác

4.Tổ chức lực lượng lao động quản lý ở công ty

4.1 Phân tích số lượng lao động quản lý trong công ty

4.2 Đáng giá về chất lượng lao động quản lý


PHẦN III: MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HOÀNG KỲ PHÁT

1. Phương hướng phát triển sản xuất kinh doanh

2. Quan điểm hoàn thiện

3.Một số ý kiến nhằm hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý

3.1 Sắp xếp bố trí lại các phòng ban chức năng

3.2 Nâng cao hiệu quả hoạt động của các phòng ban chức năng

3.3 Tăng thu nhập cho cán bộ công nhân viên

KẾT LUẬN


Xem Thêm: Hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý ở Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Hoàng Kỳ Phát
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý ở Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Hoàng Kỳ Phát sẽ giúp ích cho bạn.