Đề tài: Thực trạng quản trị hệ thống lương ở các doanh nghiệp hiện nay


Danh mục tài liệu tham khảo
1. Quá trình quản trị nhân lực
2. Tạp chí lao động
3. Giáo trình luật lao động
4. Bộ luật lao động
5. Tìm hiểu chế độn tiên lương
6. Công văn số 4320/LĐ TBXH ngày 29/12/1998 của bộ Lao động - thương binh xã hội.


Mục lục
Lời mở đầu 1
I/ Khái niệm tiên công, tiền lương và một số khái niệm khác có liên quan

3
II/ Các yếu tố tác động đến mức lương
6
III/ Xác định tiến trình đánh giá thực hiện công việc
8
IV/ Phương pháp ấn định mức lương
10
V/ Nguồn hình thành quỹ tiên lương và sử dụng quỹ tiền lương
12
VI/ Quỹ trả lương gắn với kết quả lao động
12
VII/ Tiến trình quản trị hệ thống lương
16
VIII/ Thực trạng quản trị hệ thống lương ở các doanh nghiệp hiện nay
17

IX/ Một số kiến nghị cá nhân và giải pháp.
18
Kết luận 20


Xem Thêm: Thực trạng quản trị hệ thống lương ở các doanh nghiệp hiện nay
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng quản trị hệ thống lương ở các doanh nghiệp hiện nay sẽ giúp ích cho bạn.