Đề tài: CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BA ĐÌNH


LỜI NÓI ĐẦU 4
CHƯƠNG I : VỐN KINH DOANH VÀ SỰ CẦN THIẾT NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG .6
1.1. Vốn và nguồn vốn kinh doanh của Doanh nghiệp : 6
1.1.1. Vốn kinh doanh của Doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường. .6
1.1.2. Nguồn vốn kinh doanh của DN trong nền KTTT 8
1.1.2.1. Căn cứ vào quyền sở hữu vốn SXKD .8
1.1.2.2. Căn cứ vào phạm vi huy động vốn 9
1.1.2.3. Căn cứ vào thời gian hoạt động và sử dụng vốn .10
1.2. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sử dụng vốn SXKD trong nền KTTT. 11
1.3. Nội dung quả trị từng loại vốn .12
1.3.1. Nội dung quản trị vốn cố định 12
1.3.2. Nội dung quản trị vốn lưu động .13
1.4. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn KD của DN 15
1.4.1. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn cố định : . 15
1.4.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động 17
1.4.3. Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả tổ chức sử dụng VKD của DN 19
1.5. Những nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả tổ chức và sử dụng vốnSXKD của DN . 19
1.5.1. Nhân tố bên trong bao gồm : 19
1.5.2. Nhân tố bên ngoài : . 20
1.6. Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn SXKD của các DN. 21
1.6.1. Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng VCĐ: 21
1.6.2. Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động: 22
CHƯƠNG II:THỰC TRẠNG VỀ TỔ CHỨC SỬ DỤNG VỐN SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BA ĐÌNH. . 23
2.1.Quá trình hình thành phát triển và đặc điểm tổ chức SXKD của Công ty 23
2.1.1. Quá trình hình thành phát triển . 23
2.1.2.Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh của Công ty. 24
2.1.2.1.Tổ chức hoạt động kinh doanh của Côngty 24
2.1.2.2. Tổ chức nhân sự và bộ máy quản lý 25
2.2. Đặc điểm,hình thức sản xuất kinh doanh của Công ty 28
2.2.1. Lĩnh vực, ngành nghề kinhdoanh 28
2.2.2. Nguyên liệu dầuvào .29
2.2.3. Quy trình côngnghệ .29
2.3. Tình hình và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty một số năm qua. 29
2.3.1. Những thuận lợi và khó khăn của Công ty .30
2.3.2. Cơ cấu vốn và nguồn vốn kinh doanh của Công ty 31
2.3.3. Phân tích tình hình và hiệu quả tổ chức sử dụng vốn của Công ty một số năm qua. 36
2.3.3.1.Phân tích tình hình hiệu quả sử dụng vốn lưu động .36
2.3.3.2. Phân tích tình hình hiệu qủ sử dụng vốn cố định 41
2.3.4. Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn sản xuất kinh doanh của Công ty trong thời gian qua 45
2.3.5.Những vấn đề đặt ra trong công tác tổ chức sử dụng vốn SXKD của Công ty. 48
CHƯƠNG III :MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN SẢN XUẤT KINH DOANH Ở CÔNG TY CÔNG CỔ PHẦN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BA ĐÌNH 49
3.1 Phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của công ty trong thời gian tới. 49
3.2 Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn sản xuất kinh doanh ở công ty Cổ phần và đầu tư xây dựng Ba Đình 51
KẾT LUẬN 60
TÀI LIỆU THAM KHẢO


Xem Thêm: Các giải pháp chủ yếu nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty cổ phần và đầu tư xây dựn
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Các giải pháp chủ yếu nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty cổ phần và đầu tư xây dựn sẽ giúp ích cho bạn.