Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Một số giải pháp nhằm bảo đảm sự tăng trưởng bền vững của doanh nghiệp, phát triển lợi thế cạnh tran

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Một số giải pháp nhằm bảo đảm sự tăng trưởng bền vững của doanh nghiệp, phát triển lợi thế cạnh tran


  MỤC LỤC
  LỜI MỞ ĐẦU 3
  Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ RỦI RO VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO 7
  1.1. Rủi ro đối với lợi thế kinh doanh của doanh nghiệp: . 7
  1.1.1. Khái niệm rủi ro: . 7
  1.1.2. Phân loại rủi ro: 7
  1.1.2.1. Rủi ro kinh doanh: 7
  1.1.2.1.1. Rủi ro do bản chất kinh doanh: 7
  1.1.2.1.2. Rủi ro hoạt động : 7
  1.1.2.2. Rủi ro tài chính : 8
  1.1.2.2.1. Rủi ro thị trường: 8
  1.1.2.2.2. Rủi ro do sử dụng đòn bẩy: . 10
  1.2. Rủi ro của ngành vận tải biển thế giới: 11
  1.2.1. Rủi ro kinh doanh của ngành vận tải biển: 11
  1.2.2. Rủi ro tài chính của ngành vận tải container thế giới: 12
  1.3. Quản trị rủi ro tài chính 14
  1.3.1. Lợi ích của quản trị rủi ro: . 14
  1.3.2. Quản trị rủi ro: . 15
  1.3.3. Các biện pháp đo lường rủi ro tài chính được phản ánh trong các báo cáo tài chính: 16
  1.3.3.1. Các chỉ số trong bảng cân đối kế toán: . 16
  1.3.3.2. Các chỉ số trong báo cáo thu nhập hợp nhất: 19
  1.3.3.3. Các chỉ số trong báo cáo dòng tiền: 20
  1.4. Tăng trưởng bền vững: . 20
  1.4.1. Rủi ro tài chính và tăng trưởng bền vững: 20
  1.4.2. Phương trình tăng trưởng bền vững: 21
  1.4.3. Rủi ro do tăng trưởng quá nhanh . 21
  1.4.4. Tăng trưởng cân bằng 22
  1.5. Chương trình quản trị rủi ro tài chính: 23
  1.5.1. Công cụ phái sinh phòng ngừa rủi ro: . 23
  1.5.2. Chiến lược quản trị rủi ro tài chính: 23
  Kết luận chương 1 . 27
  Chương 2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG RỦI RO TÀI CHÍNH TẠI
  CÔNG TY ĐẠI LÝ VẬN TẢI CONTAINER VIỆT NAM. 28
  2.1. Rủi ro đối với ngành vận tải container: 28
  2.1.1. Rủi ro ngành vận tải biển Việt Nam nói chung và dịch vụ vận tải container nói riêng: 28
  2.1.1.1. Rủi ro về luật pháp của Việt Nam: 29
  2.1.1.2. Rủi ro do cam kết WTO về ngành dịch vụ hàng hải – đại lý tàu biển: 31
  2.1.1.3. Rủi ro do gia tăng đầu tư nước ngoài: 32
  2.1.1.4. Rủi ro do cung vận tải vượt cầu vận tải: 33
  2.1.1.5. Rủi ro hoạt động: 33
  2.1.2. Đo lường rủi ro tài chính 37
  2.1.2.1. Đo lường rủi ro bằng bảng cân đối kế toán: . 37
  2.1.2.2. Đo lường rủi ro bằng báo cáo tài chính hợp nhất: . 44
  2.1.2.3. Đo lường rủi ro bằng báo cáo dòng tiền: . 45
  2.1.2.4. Phương trình tăng trưởng cân bằng : . 45
  2.2. Thực trạng quản trị r i ro tại công ty đại lý vận tải biển: . 46
  2.2.1. Rủi ro công nghệ và rủi ro hoạt động: . 46
  2.2.2. Tỷ lệ tăng trưởng bền vững: 47
  2.2.3. Công ty có cần phải quản trị rủi ro tài chính? . 47
  2.2.4. Thị trường cung cấp dịch vụ phái sinh ở Việt Nam: 48
  Kết luận chương 2. 49
  Chương 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ RỦI RO NGÀNH
  DỊCH VỤ VẬN TẢI BIỂN . 50
  3.1. Nhóm các chính sách vĩ mô: . 50
  3.1.1. Luật pháp và quản lý nhà nước về ngành hàng hải . 50
  3.1.2. Quy định về chứng từ điện tử. . 53
  3.2. Nhóm các chính sách vi mô: . 53
  3.2.1. Nhóm các chính sách về nguồn nhân lực: . 53
  3.2.1.1.Về bộ máy tổ chức: 53
  3.2.1.2. Về con người 54
  3.2.2. Nhóm các chính sách về quy trình nghiệp vụ: 56
  3.2.2.1. Rủi ro công nghệ: . 57
  3.2.2.2. Rủi ro qui trình nghiệp vụ: . 58
  3.3. Nhóm các chính sách về quản trị rủi ro tài chính . 60
  3.3.1. Chính sách về tỷ lệ tăng trưởng: . 60
  3.3.2. Xây dựng quy trình quản trị rủi ro tài chính 62
  3.3.2.1. Thị trường dịch vụ phái sinh tại Việt Nam : 62
  3.3.2.2. Giải pháp xây dựng chiến lược quản trị rủi ro kiệt giá tài chính: 65
  Kết luận chương 3 . 70
  KẾT LUẬN 71
  TÀI LIỆU THAM KHẢO . 72
  PHỤ LỤC 73
  LỜI MỞ ĐẦU
  1. Đặt vấn đề:
  Các doanh nghiệp ngày nay đang đối mặt với một môi trường thay đổi nhanh
  chóng do khoa học và công nghệ. Khách hàng có nhiều kênh để so sánh và lựa
  chọn sản phẩm, dịch vụ thích hợp nhất cho mình, họ trở nên ngày càng khó tính và
  đòi hỏi cao hơn. Cạnh tranh trong kinh doanh ngày càng khốc liệt không những
  trong phạm vi địa phương mà cả nước, không những trong khu vực mà cả toàn cầu.
  Hội nhập càng sâu vào nền kinh tế thế giới, các doanh nghiệp Việt Nam cũng phải
  gia nhập vào môi trường kinh doanh năng động này với nhiều rủi ro tiềm ẩn.
  Vận tải biển là một ngành kinh doanh đầy rủi ro, chịu nhiều tác động của
  các yếu tố thị trường như lãi suất, tỷ giá, giá dầu mỏ. Sự biến động liên tục của
  những yếu tố này trong thời gian qua cộng thêm những yếu kém trong quản lý đã
  ảnh hưởng không nhỏ đến chi phí giao dịch và được biết là tỷ suất sinh lời của
  ngành.
  Trong bối cảnh hội nhập thế giới năm 2007, quản lý rủi ro để phát triển bền
  vững và nâng cao sức cạnh tranh là một chiến lược quan trọng của doanh nghiệp
  nói chung và doanh nghiệp trong ngành vận tải biển Việt Nam nói riêngê1
  2. Mục tiêu nghiên cứu:
  Trên cơ sở các phân tích và đánh giá thực trạng rủi ro tại công ty Liên doanh
  Evergreen Việt Nam trong hai năm 2005, 2006 để có nhận thức về rủi ro của loại
  hình kinh doanh dịch vụ vận tải biển. Mục tiêu xác định các nhân tố rủi ro, mức độ
  rủi ro tác động đến hiệu quả kinh doanh của công ty. Từ thực trạng quản trị rủi ro
  của công ty tìm các giải pháp thích hợp để chấp nhận các tác nhân rủi ro có mức độ
  thấp, hạn chế các tác nhân tiêu cực bằng các giải pháp tích cực hoặc chuyển giao
  rủi ro (nếu có thể) với chi phí thấp nhất.
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:
  Đối tượng nghiên cứu là hành vi và thao tác nghiệp vụ, nhận thức của nhân
  viên của công ty, hệ thống nghiệp vụ, công nghệ, các quy định của công ty, nhận
  thức của nhân viên của các công ty là khách hàng của công ty.
  Phạm vi nghiên cứu: trên cơ sở nghiên cứu thực trạng quản lý rủi ro tại công
  ty Evergreen Việt Nam, mở rộng đề tài nghiên cứu cho toàn ngành vận tải biển
  Việt Nam.
  4. Phương pháp nghiên cứu:
  Phân tích các báo cáo tài chính của Công ty liên doanh Evergreen Việt Nam,
  số liệu của của Hiệp hội các cảng biển Việt Nam, tổng cục thống kê, Drewry
  publication.
  Thu thập tài liệu liên quan đến vấn đề rủi ro và quản trị rủi ro nhằm xây
  dựng cơ sở lý luận cho đề án, từ đó tìm ra những giải pháp có tính khoa học.
  Thu thập ý kiến nhận xét của cán bộ phụ trách bộ phận liên quan để tìm ra
  những rủi ro của bộ phận đồng thời tìm giải pháp thích hợp cho bộ phận nói riêng
  và công ty nói chung.
  5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài.
  Rủi ro làm giảm hiệu quả kinh doanh của mọi công ty. Việc không định liệu
  được rủi ro có thể xảy ra, cũng như không quản lý được rủi ro sẽ đến - đặt công ty
  vào tình trạng báo động, kém an toàn, thiếu ổn định. Những rủi ro thường xuyên
  xảy ra gây tổn thất cho khách hàng, làm xói mòn lòng tin của khách hàng. Không
  những khách hàng truyền thống từ bỏ, họ còn kéo theo một loạt khách hàng tiềm
  năng khác cũng sẽ không sử dụng dịch vụ của công ty.
  Việc nghiên cứu đề tài “Một số giải pháp nhằm bảo đảm sự tăng trưởng
  bền vững của doanh nghiệp, phát triển lợi thế cạnh tranh thông qua việc tăng
  cường quản lý rủi ro tại doanh nghiệp làm đại lý vận tải biển trong giai đoạn
  hội nhập WTO” có ý nghĩa khoa học là góp phần nâng cao nhận thức và thấy tầm
  quan trọng của vấn đề quản lý rủi ro trong ngành dịch vụ vận tải biển.


  Xem Thêm: Một số giải pháp nhằm bảo đảm sự tăng trưởng bền vững của doanh nghiệp, phát triển lợi thế cạnh tran
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số giải pháp nhằm bảo đảm sự tăng trưởng bền vững của doanh nghiệp, phát triển lợi thế cạnh tran sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status