Đề tài: Giải pháp cho vấn đề an ninh lương thực trong xu thế phát triển các khu công nghiệp vùng đồng bằng sông Hồng


MỤC LỤC​

PHẦN 1: LỜI NÓI ĐẦU


1) Sự cần thiết của đề tài nghiên cứu

2) Mục đích nghiên cứu đề tài

3) Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

4) Phương pháp nghiên cứu

5) Kết cấu của chuyên đềPHẦN 2: NỘI DUNG

CHƯƠNG 1: MỐI QUAN HỆ GIỮA ĐẢM BẢO AN NINH LƯƠNG THỰC VỚI PHÁT TRIỂN CÁC KHU CÔNG NGHIỆP Ở VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG


1) An ninh lương thực và các tiêu chí đánh giá

1.1) Khái niệm

1.2) Các tiêu chí đánh giá

1.3) Tỉnh hình an ninh lương thực Việt Nam hiện nay

1.3.1. Tình hình an ninh lương thực trên thế giới

1.3.2) Tình hình an ninh lương thực ở Việt Nam hiện nay

2) Khu công nghiệp và điều kiện hình thành khu công nghiệp

2.1) Khái niệm KCN

2.2) Đặc điểm

2.3) Vai trò của khu công nghiệp với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

3. Mối quan hệ giữa phát triển khu công nghiệp với vấn đề đảm bảo an ninh lương thực

3.1) Tác động qua lại giữa công nghiệp và nông nghiệp trong quá trình phát triển

3.1.1) Tác động của công nghiệp đến nông nghiệp

3.1.2) Tác động của nông nghiệp đến công nghiệp


CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG VẤN ĐỀ AN NINH LƯƠNG THỰC TRONG XU THẾ PHÁT TRIỂN CÁC KHU CÔNG NGHIỆP THỜI GIAN QUA VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG

1. Khái quát đặc điểm tự nhiên KT-XH vùng đồng bằng sông Hồng với phát triển nông nghiệp

1.1) Điều kiện tự nhiên

1.1.1. Vị trí địa lý

1.1.2. Tài nguyên đất

. 1.2) Điều kiện KT-XH

1.2.1 )Tăng trưởng kinh tế

1.2.2) Chuyển dịch cơ cấu kinh tế

1.2.3) . Dân số, lao động, việc làm và mức sống dân cư

2) Thực trạng sản xuất và tiêu dùng lương thực thời gian qua

2.1) Thực trạng sản xuất lương thực vùng Đồng bằng sông Hồng

3) Đánh giá tác động của sự phát triển khu công nghiệp đến sản xuất và tiêu dùng lương thực

3.1) Tác động trực tiếp

3.2) Tác động gián tiếp


CHƯƠNG 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP ĐẢM BẢO AN NINH LƯƠNG THỰC TRONG QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHIỆP Ở VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG

1) Phát triển khu công nghiệp đảm bảo phát triển kinh tế bền vững và vấn đề an ninh lương thực vùng đồng bằng sông Hồng

1.1) Quy hoạch sử dụng đất vùng đồng bằng sông Hồng đến năm 2010 và định hướng tới 2020

1.1.1) Dự báo dân số của vùng đến năm 2020

1.1.2) Quy hoạch chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất sản xuất nông nghiệp đến năm 2010 và tầm nhìn 2020

1.2) Quy hoạch khu công nghiệp

1.2.1) Quy hoạch phát triển khu công nghiệp

1.2.2) Định hướng phát triển khu công nghiệp của vùng đến 2015

1.3) Phát triển bền vững với vấn đề mở rộng và thành lập mới các khu công nghiệp

2) Phương hướng và giải pháp đảm bảo an ninh lương thực trong quá trình phát triển khu công nghiệp ở vùng đồng bằng sông Hồng

2.1) Phân tích môi trường trong nước và quốc tế ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa đảm bảo an ninh lương thực với phát triển khu công nghiệp vùng đồng bằng sông Hồng

2.1.1)Hoàn cảnh quốc tế

2.1.2)Hoàn cảnh trong nước

2.2) Quan điểm, phương hướng, mục tiêu đảm bảo an ninh lương thực

2.3) Giải pháp cho vấn đề an ninh lương thực trong xu thế phát triển các khu công nghiệp vùng đồng bằng sông Hồng

2.3.1) Quy hoạch phát triển khu công nghiệp phải đặt trong chiến lược tổng thể về an ninh lương thực

2.3.2) Tăng cường liên kết giữa đồng bằng sông Hồng với các vùng khác trong phát triển các khu công nghiệp nhằm đảm bảo vấn đề an ninh lương thực

2.3.3) Tiết kiệm và sử dụng hợp lý đất đai, hạn chế tối đa sự tác động tiêu cực của việc phát triển khu công nghiệp với vấn đề an ninh lương thực

2.3.4) Lựa chọn, chuyển giao và tiếp thu những công nghệ tiên tiến trong sản xuất và chế biến lương thực, tạo ra nhiều sản phẩm có năng suất cao, chất lượng tốt và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm

2.3.5) Tăng cường đầu tư, nâng cao hiệu quả sử dụng cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ cho sản xuất lương thực

2.3.6 ) Nâng cao nhân thức của người dân về vấn đề an ninh lương thực

PHẦN 3: KẾT LUẬN


Xem Thêm: Giải pháp cho vấn đề an ninh lương thực trong xu thế phát triển các khu công nghiệp vùng đồng bằng s
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Giải pháp cho vấn đề an ninh lương thực trong xu thế phát triển các khu công nghiệp vùng đồng bằng s sẽ giúp ích cho bạn.