Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Chiến lược tài chính hỗ trợ phát triển xuất nhập khẩu hàng hóa của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồ

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Chiến lược tài chính hỗ trợ phát triển xuất nhập khẩu hàng hóa của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồ


  MỤC LỤC
  Lời cam đoan
  Danh mục các từ viết tắt
  Danh mục các bảng
  Mục lục Trang
  Mở đầu 1
  CHƯƠNG I: LÝ LUẬN TỔNG QUAN

  1.1 Chiến lược tài chính: 4
  1.1.1 Đối tượng và mục đích của chiến lược tài chính : . 4
  1.1.2 Nội dung cơ bản của chiến lược tài chính: 5
  1.1.3 Quyết định phân phối: . 14
  1.2 Vai trò của hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu đối với sự phát triển của nền kinh tế: 15
  1.2.1 Hoạt động nhập khẩu: . 15
  1.2.1.1 Vai trò của hoạt động nhập khẩu: . 15
  1.2.1.2 Những nguyên tắc và chính sách nhập khẩu: 16
  1.2.2 Hoạt động xuất khẩu: . 18
  1.3 Kinh nghiệm của một số nước về chiến lược tài chính hỗ trợ xuất khẩu, nhập
  khẩu: . 20
  1.3.1 Kinh nghiệm của Nhật Bản: . 20
  1.3.2 Kinh nghiệm của các nền kinh tế công nghiệp mới (NIEs) Châu Á: . 21
  1.3.3 Kinh nghiệm của các nước ASEAN–4 : Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Philipines: . 24
  1.3.4 Những bài học kinh nghiệm: 25

  CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG HÓA VÀ HỖ TRỢ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG HÓA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI
  2.1 Định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Đồng Nai đến năm 2010: . 28
  2.1.1 Sơ lược tình hình kinh tế Đồng Nai: . 28
  2.1.1.1 Công nghiệp: . 28
  2.1.1.2 Nông - Lâm - Ngư nghiệp: 28
  2.1.1.3 Thương mại: 29
  2.1.1.4 Dịch vụ: . 29
  2.1.1.5 Du lịch: 29
  2.1.1.6 Hợp tác đầu tư nước ngoài: . 30
  2.1.2 Dự báo bối cảnh trong nước và quốc tế đến năm 2010: 30
  2.1.2.1 Bối cảnh thế giới và khu vực Đông Nam Á : 31
  2.1.2.2 Bối cảnh kinh tế trong nước và trong tỉnh: 32
  2.1.3 Định hướng phát triển xuất khẩu, nhập khẩu: 33
  2.1.3.1 Xuất khẩu: . 33
  2.1.3.2 Nhập khẩu: . 35
  2.2 Thực trạng hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp trên địa
  bàn tỉnh Đồng Nai: 35
  2.2.1 Kim ngạch xuất khẩu: 35
  2.2.2 Kim ngạch nhập khẩu: 38
  2.2.3 Cơ cấu hàng xuất khẩu của tỉnh Đồng Nai: 39
  2.2.4 Cơ cấu hàng nhập khẩu của tỉnh Đồng Nai: . 40
  2.2.5 Thị trường xuất khẩu của tỉnh Đồng Nai: 41
  2.2.6 Thị trường nhập khẩu của tỉnh Đồng Nai : . 43
  2.3 Chiến lược tài chính hỗ trợ hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa của các doanh
  nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai trong thời gian qua: . 44
  2.3.1 Chiến lược huy động và sử dụng vốn đầu tư: . 44
  2.3.1.1 Chiến lược huy động vốn: . 45
  2.3.1.2 Sử dụng vốn đầu tư: . 46
  2.3.2 Chính sách tài chính trong thời gian qua: . 47
  2.3.2.1 Chính sách thuế: 48
  2.3.2.2 Chính sách tỷ giá hối đoái: 50
  2.3.2.3 Chính sách lãi suất: . 51
  2.4 Những thuận lợi và khó khăn đối với hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa của các
  doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai: . 52
  2.4.1 Thuận lợi: . 52
  2.4.2 Khó khăn: . 54

  CHƯƠNG III: CHIẾN LƯỢC TÀI CHÍNH HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG HÓA CỦA DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI ĐẾN NĂM 2010 VÀ CÁC KIẾN NGHỊ THỰC HIỆN
  3.1 Mục tiêu - quan điểm đề xuất chiến lược tài chính hỗ trợ phát triển xuất nhập
  khẩu hàng hóa của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2010: 56
  3.1.1 Mục tiêu của chiến lược tài chính: . 56
  3.1.2 Quan điểm đề xuất chiến lược tài chính: 57
  3.2 Chiến lược tài chính hỗ trợ phát triển xuất nhập khẩu hàng hóa của doanh nghiệp
  trên địa bàn tỉnh Đồng Nai: 57
  3.2.1 Chính sách khuyến khích về thuế: 57
  3.2.2 Chính sách ổn định tài chính, tiền tệ và kiểm soát lạm phát: . 59
  3.2.3 Chiến lược huy động vốn: 61
  3.2.3.1 Chiến lược huy động vốn thông qua hệ thống ngân hàng: 63
  3.2.3.2 Chiến lược huy động vốn thông qua thị trường chứng khoán: 65
  3.2.4 Chiến lược tài chính hỗ trợ xuất khẩu, nhập khẩu thông qua Quỹ hỗ trợ phát triển,
  Quỹ hỗ trợ xuất khẩu: 68
  3.2.4.1 Quỹ hỗ trợ phát triển: 68
  3.2.4.2 Quỹ hỗ trợ xuất khẩu, nhập khẩu: . 71
  3.2.5 Chiến lược tăng cường tiềm lực tài chính cho các doanh nghiệp, tiến tới thành lập
  các tập đoàn kinh tế mạnh: 72
  3.2.6 Bổ sung thêm hình thức bảo hiểm tín dụng xuất khẩu, nhập khẩu và hình thức tự
  bảo hiểm: . 73
  3.3 Kiến nghị khác: 74
  3.3.1 Tạo môi trường pháp lý thuận lợi để doanh nghiệp hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu: 74
  3.3.2 Đổi mới, hoàn thiện chính sách xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá: 76
  3.3.2.1 Đổi mới, hoàn thiện chính sách xuất khẩu hàng hoá: . 76
  3.3.2.2 Đổi mới, hoàn thiện chính sách nhập khẩu hàng hoá: . 78
  3.3.2.3 Đổi mới, hoàn thiện cơ chế quản lý và điều hành hoạt động xuất, nhập khẩu
  hàng hoá: . 79
  3.3.3 Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, đẩy mạnh các hoạt động liên kết với các tỉnh, thành
  phố trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại và chủ
  động hội nhập kinh tế quốc tế: 81
  3.3.4 Phát triển nhanh nguồn nhân lực có chất lượng cao: . 82
  Kết luận . 84
  Phụ lục
  Tài liệu tham khảo

  DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
  STT TỪ VIẾT TẮT NỘI DUNG CỦA TỪ VIẾT TẮT

  01 AFTA Khu vực mậu dịch tự do ASEAN
  02 APEC Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái
  Bình Dương
  03 FDI Đầu tư trực tiếp nước ngoài
  04 GDP Tổng sản phẩm quốc nội
  05 NHNN Ngân hàng Nhà nước
  06 ODA Hỗ trợ phát triển chính thức
  07 UBND Ủy ban nhân dân
  08 WTO Tổ chức thương mại Thế giới

  DANH MỤC CÁC BẢNG  STT BẢNG NỘI DUNG CỦA BẢNG TRANG

  01 Bảng 2.1 Tổng kim ngạch xuất khẩu 36

  02 Bảng 2.2 Tốc độ tăng của kim ngạch xuất khẩu 36

  03 Bảng 2.3 Kim ngạch xuất khẩu bình quân đầu người 37

  04 Bảng 2.4 Tổng kim ngạch nhập khẩu 38

  05 Bảng 2.5 Kim ngạch nhập khẩu bình quân đầu người 38

  06 Bảng 2.6 Cơ cấu hàng xuất khẩu chia theo loại hình 39

  07 Bảng 2.7 Cơ cấu hàng xuất khẩu chia theo mặt hàng 39

  08 Bảng 2.8 Tốc độ tăng của hàng xuất khẩu chia theo mặt hàng 40

  09 Bảng 2.9 Cơ cấu hàng nhập khẩu chia theo loại hình 41

  10 Bảng 2.10 Thị trường xuất khẩu hàng hóa của tỉnh Đồng Nai 42

  11 Bảng 2.11 Thị trường nhập khẩu hàng hóa của các doanh
  nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai 43

  MỞ ĐẦU

  1. Tính cấp thiết của đề tài:

  Trong những năm qua, tình hình kinh tế Việt Nam không ngừng đổi mới, tốc
  độ phát triển kinh tế ngày càng gia tăng. Hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa đóng
  vai trò vô cùng quan trọng trong quá trình hội nhập kinh tế đất nước vào quá trình
  hội nhập kinh tế toàn cầu. Xuất khẩu tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế,
  nhập khẩu tạo điều kiện thúc đẩy nhanh quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo
  hướng công nghiệp hóa đất nước, bổ sung kịp thời những mặt mất cân đối, đảm bảo
  phát triển kinh tế ổn định.
  Có thể nói hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp trên
  địa bàn tỉnh Đồng Nai trong những năm qua đã góp phần không nhỏ vào quá trình
  tăng trưởng phát triển kinh tế đất nước. Với việc Việt Nam gia nhập WTO sẽ tạo ra
  những điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa của các doanh
  nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Tuy nhiên, các doanh nghiệp này cũng sẽ phải
  đối mặt với rất nhiều thách thức trong quá trình hội nhập, đặc biệt sự cạnh tranh sẽ
  khốc liệt hơn. Do đó, yêu cầu đặt ra hiện nay đối với hoạt động xuất nhập khẩu đó
  là phải tận dụng những tác động tích cực mà quá trình Việt Nam gia nhập WTO
  mang lại, cũng như hạn chế những tác động không thuận lợi của việc hội nhập này
  để có chiến lược tài chính hỗ trợ cho sự phát triển xuất nhập khẩu hàng hóa của các
  doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai trong quá trình hội nhập WTO.
  Như vậy, đi tìm lời giải cho bài toán “Chiến lược tài chính hỗ trợ phát triển
  xuất nhập khẩu hàng hóa của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm
  2010
  ” là một việc làm có ý nghĩa và rất thiết thực trong thời điểm hiện nay.
  2. Mục đích của đề tài:
  Dựa trên hệ thống kiến thức lý luận cơ bản về tài chính làm cơ sở cho việc
  phân tích, xây dựng chiến lược tài chính đối với doanh nghiệp, luận văn này chú ý
  một số vấn đề sau: - Xu hướng phát triển hội nhập kinh tế quốc tế và năng lực xuất nhập khẩu
  của các doanh nghiệp Việt Nam.
  - Tìm hiểu vai trò của hoạt động xuất nhập khẩu đối với quá trình phát triển
  kinh tế.
  - Phân tích thực trạng tình hình xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp trên địa
  bàn tỉnh Đồng Nai.
  - Đưa ra chiến lược tài chính hỗ trợ phát triển xuất nhập khẩu hàng hóa của
  các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
  - Trọng tâm của đề tài là nghiên cứu, thu thập thông tin để đưa ra các giải
  pháp thiết thực và hiệu quả của chiến lược tài chính hỗ trợ cho sự phát triển xuất
  nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp trên địa bàn Tỉnh Đồng Nai trong giai
  đoạn từ nay đến năm 2010.
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:
  - Đối tượng: đề tài chủ yếu hướng đến việc nghiên cứu chiến lược tài chính
  hỗ trợ xuất nhập khẩu hàng hóa của doanh nghiệp.
  - Phạm vi: các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai nói chung không
  phân biệt khu vực kinh tế, hình thức sở hữu, thành phần kinh tế. Tuy nhiên trong
  quá trình xây dựng chiến lược tài chính không thể không quan tâm đến tình hình
  kinh tế Việt Nam.
  4. Phương pháp nghiên cứu:
  Đề tài sử dụng kết hợp nhiều phương pháp nghiên cứu như: phương pháp
  nghiên cứu dữ liệu thứ cấp ( với nguồn dữ liệu, thông tin được tác giả sưu tầm, tập
  hợp từ các sách báo, tạp chí chuyên ngành, tài liệu thư viện, các website .); phương
  pháp duy vật biện chứng, diễn dịch. Từ những kiến thức được học ở nhà trường, từ
  những kinh nghiệm công tác thực tế thông qua các số liệu thu thập được để hình
  thành nên chuyên đề này.
  5. Kết cấu của luận văn:
  Luận văn: "CHIẾN LƯỢC TÀI CHÍNH HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN XUẤT
  NHẬP KHẨU HÀNG HÓA CỦA DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
  ĐỒNG NAI ĐẾN NĂM 2010
  " ngoài phần mở đầu và kết luận, nội dung của luận
  văn gồm 3 chương:

  CHƯƠNG I: LÝ LUẬN TỔNG QUAN

  CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG HÓA VÀ HỖ TRỢ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG HÓA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI

  CHƯƠNG III: CHIẾN LƯỢC TÀI CHÍNH HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG HÓA CỦA DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
  ĐỒNG NAI ĐẾN NĂM 2010 VÀ CÁC KIẾN NGHỊ THỰC HIỆN  Xem Thêm: Chiến lược tài chính hỗ trợ phát triển xuất nhập khẩu hàng hóa của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồ
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Chiến lược tài chính hỗ trợ phát triển xuất nhập khẩu hàng hóa của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồ sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status