Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Giải pháp đẩy mạnh thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài để phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Long

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
  1
 5. Công cụ
 6. Giải pháp đẩy mạnh thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài để phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Long  MỤC LỤC
  NỘI DUNG
  Trang
  Danh mục các bảng biểu
  Mở đầu

  CHƯƠNG 1: CƠ SỞ KHOA HỌC ĐỂ ĐẨY MẠNH THU HÚT ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI


  1.1 Đầu tư trực tiếp nước ngoài và những khái niệm có liên quan 1
  1.1.1 Khái niệm về đầu tư trực tiếp nước ngoài 1
  1.1.2 Các hình thức đầu tư trực tiếp nước ngoài 1
  1.2 Vai trò của đầu tư trực tiếp nước ngoài 3
  1.2.1 Đối với nước xuất khẩu vốn đầu tư 3
  1.2.2 Đối với nước tiếp nhận vốn đầu tư 3
  1.2.3 Trong điều kiện hội nhập ở Việt Nam 4
  1.3 Tình hình FDI tại Việt Nam giai đoạn 1988-2005 5
  1.3.1 Bối cảnh ra đời của Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam 5
  1.3.2 Các yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến thu hút FDI ở Việt Nam 6
  1.3.3 Tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt nam từ 1988 - 6/2006 9
  1.3.4 Hiệu quả đầu tư trực tiếp nước ngoài trong những năm qua 12
  1.4 Nghiên cứu kinh nghiệm thu hút FDI của một số địa phương 14
  1.4.1 Kinh nghiệm thu FDI của một số địa phương trong nước 14
  1.4.2 Bài học rút ra cho việc thu hút FDI trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long 18
  Kết luận chương 1 19

  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG
  20

  2.1 Giới thiệu về tỉnh Vĩnh Long 20
  2.1.1 Những lợi thế và bất lợi trong thu hút FDI trên địa bàn Vĩnh Long 20
  2.1.2 Những nét lớn về tình hình phát triển KTXH ở tỉnh Vĩnh Long 21
  2.2 Phân tích tình hình FDI trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long thời gian qua 24
  2.2.1 Tình hình chung về thu hút FDI từ năm 1993-6/2006 24
  2.2.2 Cơ cấu đầu tư theo ngành nghề, lĩnh vực 26
  2.2.3 Hình thức đầu tư 28
  2.2.4 Cơ cấu đầu tư theo đối tác nước ngoài 29
  2.2.5 Tình hình thu hút FDI trong Khu công nghiệp và tuyến công nghiệp 30
  2.2.6 Tình hình hoạt động của các doanh nghiệp FDI trên địa bàn tỉnh Vĩnh
  Long
  32
  2.3 Phân tích tác động của FDI đến sự phát triển kinh tế - xã hội ở tỉnh Vĩnh
  Long
  34
  2.3.1 Đóng góp cho tăng trưởng kinh tế của tỉnh Vĩnh Long 34
  2.3.2 Đóng góp cho sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh 34
  2.3.3 Đóng góp cho kim ngạch xuất nhập khẩu của tỉnh 35
  2.3.4 Góp phần tăng ngân sách nhà nước cho tỉnh 36
  2.3.5 Góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động 37
  2.3.6 Thúc đẩy tăng nhanh năng lực sản xuất, tạo thêm nhiều ngành
  nghề, tăng sức cạnh tranh của nhiều sản phẩm, doanh nghiệp
  38
  2.3.7 Góp phần phát triển cơ cấu hạ tầng kỹ thuật 38
  2.3.8 Góp phần vào việc đẩy nhanh cải cách thủ tục hành chính 39
  2.3.9 Đẩy mạnh công tác đào tạo nguồn nhân lực ở tỉnh 40
  2.3.10 Những tác động tiêu cực trong đầu tư trực tiếp nước ngoài 40
  2.4 Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến thu hút FDI trên địa bàn tỉnh
  Vĩnh Long
  42
  2.4.1 Phân tích các yếu tố bên trong 42
  2.4.2 Phân tích các yếu tố bên ngoài 51
  Kết luận Chương 2 58

  CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH THU HÚT ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG
  59

  3.1 Mục tiêu, quan điểm và cơ sở đề xuất các giải pháp 59
  3.1.1 Mục tiêu đề xuất các giải pháp 59
  3.1.2 Quan điểm đề xuất các giải pháp 59
  3.1.3 Cơ sở đề xuất các giải pháp 59
  3.2 Các giải pháp đẩy mạnh thu hút FDI trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long 62
  3.2.1 Thực hiện tốt công tác quy hoạch các dự án FDI 62
  3.2.2 Nâng cao năng lực và tác phong của cán bộ làm công tác FDI tại
  các cơ quan quản lý nhà nước
  66
  3.2.3 Đẩy mạnh hơn nữa công tác xúc tiến đầu tư 69
  3.2.4 Tiếp tục hoàn thiện hơn nữa cơ sở hạ tầng 74
  3.2.5 Thực hiện tốt chính sách "5 sẳn sàng" 75
  3.2.6 Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và cải cách các thủ tục hành
  chính về đầu tư nước ngoài
  79
  3.2.7 Tạo lập thị trường hấp dẫn đầu tư 81
  3.2.8 Các giải pháp khác 83
  Kiến nghị các đơn vị có liên quan 84
  Kết luận chương 3 86

  Kết Luận 87
  Danh mục tài liệu tham khảo
  Phụ lục  MỞ ĐẦU
  1. Tính cấp thiết của đề tài

  Giai đoạn 2001 - 2005 vừa qua, tốc độ tăng trưởng (GDP) của tỉnh Vĩnh Long
  tăng bình quân 8,60%/năm cao hơn bình quân cả nước, cơ cấu kinh tế chuyển dịch
  theo hướng công nghiệp hóa, trong đó công nghiệp chiếm 15,49%, dịch vụ chiếm
  31,13%, nông nghiệp chiếm 53,38%. Tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần
  thứ VIII, đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng Chính phủ đã đánh giá: " Vĩnh
  Long thực hiện công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng trong bối cảnh rất khó khăn
  của một tỉnh có diện tích tự nhiên nhỏ nhất nhưng mật độ dân số lại là cao nhất của
  các tỉnh ĐBSCL .Tốc độ tăng trưởng GDP của tỉnh còn thấp hơn mức tăng trưởng
  bình quân của các tỉnh trong khu vực, tốc độ tăng trưởng khá nhưng thiếu vững chắc,
  chưa tương xứng với tiềm năng, cơ cấu kinh tế chuyển dịch chậm "
  (1)
  .
  Chính vì thế mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ VIII (2005
  - 2010) đã phấn đấu đưa tăng trưởng kinh tế (GDP) bình quân hàng năm 14%, cơ cấu
  GDP đến năm 2010: nông nghiệp - thủy sản 38%; công nghiệp - xây dựng 25% và
  dịch vụ 37%. Đồng thời phải huy động các nguồn vốn của toàn xã hội cho đầu tư phát
  triển, bình quân hàng năm tăng 23% trở lên (theo giá hiện hành), phấn đấu trong 5 năm
  (2005 - 2010) huy động vốn đầu tư toàn xã hội là 28.200 tỷ đồng. Trước thực tế như
  trên, việc đề ra "Giải pháp đẩy mạnh thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài để phát
  triển kinh tế xã hội tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2006 - 2010" là rất cần thiết trong giai
  đoạn hiện nay. Tuy nhiên thời gian qua cho đến nay tỉnh Vĩnh Long đã và đang ra sức
  kêu gọi đầu tư trực tiếp nước ngoài, nhưng tình hình thu hút đầu tư trực tiếp nước
  ngoài vẫn còn rất hạn chế, cụ thể từ khi Luật Đầu tư nước ngoài ra đời (năm 1987) mãi
  cho đến năm 1993 tỉnh Vĩnh Long mới thu hút được dự án FDI đầu tiên và cho đến
  nay (6/2006) gần 20 năm, cũng chỉ mới thu hút được 12 dự án FDI, trong đó chỉ còn
  10 dự án còn hiệu lực hoạt động, đa số lại là các dự án nhỏ nên chưa tác động mạnh
  đến phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. Mà hiện nay Việt Nam đã
  gia nhập WTO, nguồn vốn FDI đang có xu hướng chảy vào nước ta, vì thế từng địa
  phương đang ra sức thu hút FDI về cho mình càng nhiều càng tốt. Đó cũng chính là lý
  do để tác giả chọn viết đề tài này.
  2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài
  Vấn đề cơ bản mà đề tài mong muốn là đánh giá thực trạng thu hút đầu tư trực
  tiếp nước ngoài ở tỉnh Vĩnh Long, cũng như phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến thu
  hút FDI, để từ đó đề xuất các giải pháp nhằm đẩy mạnh thu hút đầu tư trực tiếp nước
  ngoài trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài
  Đối tượng nghiên cứu của đề tài là tình hình thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài
  trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long và những tác động kinh tế xã hội có liên quan. Tuy nhiên
  trong phạm vi đề tài này, chỉ tập trung nghiên cứu những vấn đề có liên quan đến hoạt
  động đầu tư trực tiếp nước ngoài từ năm 1993 đến 6/2006 kèm theo các giải pháp và
  kiến nghị, những vấn đề khác chỉ được giải quyết khi có liên quan.
  4. Phương pháp nghiên cứu
  Trên cơ sở những số liệu thu thập được từ Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Vĩnh
  Long, Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Long, Cục Thuế Vĩnh Long, từ báo, đài. Luận văn còn
  thu thập số liệu qua phiếu khảo sát điều tra trực tiếp và gián tiếp đến các doanh nghiệp
  FDI ở tỉnh Vĩnh Long và những người am hiểu về lĩnh vực đầu tư nước ngoài.
  Phương pháp chính được sử dụng trong đề tài là phương pháp thống kê, tổng
  hợp và phân tích. Luân văn còn sử dụng các tài liệu, công trình nghiên cứu về các vấn
  đề có liên quan đến đề tài nghiên cứu.
  5. Nội dung nghiên cứu của đề tài:
  Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo. Nội dung của
  luận văn gồm:
  Chương 1: Cơ sở khoa học để đẩy mạnh thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài
  Chương 2: Thực trạng đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Vĩnh Long
  Chương 3: Giải pháp đẩy mạnh thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào tỉnh
  Vĩnh Long giai đoạn 2006 - 2010  Xem Thêm: Giải pháp đẩy mạnh thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài để phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Long
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Giải pháp đẩy mạnh thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài để phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Long sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status