Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Thực trạng và giải pháp phát triển kinh tế tư nhân tỉnh An Giang

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Thực trạng và giải pháp phát triển kinh tế tư nhân tỉnh An Giang


  MỤC LỤC
  Trang phụ bìa
  Trang
  Lời cam đoan
  Lời cảm ơn
  Danh mục các ký hiệu, từ viết tắt
  Danh mục các bảng
  Danh mục các hình vẽ, đồ thị
  Phần mở đầu

  CHƯƠNG 1 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KTTN
  . 6
  1.1. Những vấn đề chung về doanh nghiệp 15
  1.1.1. Khái niệm 15
  1.1.2. Phân loại doanh nghiệp. 15
  1.1.2.1. Theo ngành 15
  1.1.2.2. Theo tính chất hoạt động .15
  1.1.2.3. Theo quy mô về vốn và lao động 15
  1.1.2.4. Theo hình thức sở hữu. .15
  1.2. Doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV). 16
  1.3. Những vấn đề chung về DNNQD (hay KTTN). .16
  1.3.1. Khái niệm 16
  1.3.2. Nguyên tắc hoạt động. 16
  1.3.3. Các loại hình KTTN 17
  1.3.3.1. Hộ kinh doanh cá thể. .17
  1.3.3.2. Doanh nghiệp tư nhân. 17
  1.3.3.3. Công ty TNHH 17
  1.3.3.4. Công ty cổ phần. .17
  1.3.3.5. Công ty hợp danh. .17
  1.3.3.6. Hợp tác xã (Kinh tế tập thể) 18
  1.4. Vai trò của KTTN trong phát triển kinh tế địa phương. .18
  1.5. Khái niệm Nhà doanh nghiệp. 19
  1.6. Ưu và nhược điểm của KTTN. .19
  1.6.1. Những ưu thế (những mặt tích cực) của KTTN 19
  1.6.2. Những mặt hạn chế (tiêu cực) của KTTN .19
  1.7. Một số mặt thể hiện năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp .19
  1.7.1. Về tài chính. 19
  1.7.2. Về trình độ khoa học công nghệ. 19
  1.7.3. Về trình độ quản lý doanh nghiệp .19
  1.7.4. Chiến lược và quản trị chiến lược. 20
  1.7.4.1. Khái niệm về chiến lược. 20
  1.7.4.2. Khái niệm về quản trị chiến lược. .20
  1.7.4.3. Về marketing .21
  1.7.4.4. Chiến lược sản phẩm .21
  1.7.4.5. Chiến lược giá cả. .21
  1.7.4.6. Chiến lược phân phối. .22
  1.7.4.7. Chiến lược truyền thông và khuyến mãi. 22
  1.7.4.8. Chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp .23
  1.7.5. Năng suất lao động 23
  1.7.6. Nghiên cứu và khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong nghiên cứu thị
  trường. .23
  1.8. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI)() .24
  1.8.1. Các tiêu chí của PCI 24
  1.8.2. Tác động của PCI 26

  CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA TỈNH QUA 2 NĂM XẾP HẠNG PCI & SỰ TỒN TẠI, PHÁT TRIỂN CỦA KTTN AN GIANG TRONG THỜI GIAN QUA . 28
  2.1. Thực trạng năng lực cạnh tranh của tỉnh An Giang qua 2 năm xếp hạng PCI. 28
  2.1.1. Nhận xét chung về PCI của An Giang(). 28
  2.1.2. Cụ thể về năng lực cạnh tranh của An Giang năm 2005 và 2006() 33
  2.1.2.1. Giảm chi phí gia nhập thị trường. .33
  2.1.2.2. Tiếp cận đất đai và sự ổn định trong sử dụng đất. 33
  2.1.2.3. Tính minh bạch và tiếp cận thông tin 33
  2.1.2.4. Chi phí thời gian để thực hiện các quy định của Nhà nước. .34
  2.1.2.5. Chi phí không chính thức 34
  2.1.2.6. Môi trường cạnh tranh giữa các thành phần kinh tế(ưu đãi đối với
  DNNN). 34
  2.1.2.7. Những chính sách năng động và tiên phong để phát triển doanh nghiệp. 35
  2.1.2.8. Chính sách phát triển khu vực kinh tế tư nhân. 35
  2.1.2.9. Đào tạo lao động. 35
  2.1.2.10. Thiết chế pháp lý 36
  2.2. Thực trạng tồn tại và phát triển của KTTN An Giang trong thời gian qua. .36
  2.2.1. Về số lượng đăng ký kinh doanh của KTTN An Giang từ năm 2003-2005. 36
  2.2.2. Thực trạng tổng vốn đăng ký kinh doanh của KTTN từ năm 2003-2005. .39
  2.2.3. Thực trạng về tổng tài sản của các doanh nghiệp. 41
  2.2.4. Thực trạng về doanh thu và lợi nhuận của KTTN. .42
  2.3. Những đóng góp của KTTN tỉnh An Giang. 43
  2.3.1. Góp phần giải quyết việc làm và tăng thu nhập cho người lao động 44
  2.3.2. Về tăng trưởng, phát triển trong ngành công nghiệp. .46
  2.3.3. Về kết quả kinh doanh thương mại hàng hoá và dịch vụ 46
  2.3.4. Đóng góp vào sự tăng trưởng của GDP toàn tỉnh. 47
  2.3.5. Tạo nguồn bổ sung cho ngân sách của tỉnh. .48
  2.3.6. Góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tăng kim ngạch xuất khẩu 49
  2.3.7. Tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh. .51
  2.4. Thực trạng còn tồn tại ở khu vực KTTN tỉnh An Giang. .52
  2.4.1. Những tồn tại trong quá trình phát triển Doanh nghiệp dân doanh. .52
  2.4.1.1. Phát triển nhanh về số lượng nhưng đa số là quy mô nhỏ, chất lượng
  chưa được đánh giá đúng mức. .52
  2.4.1.2. Các doanh nghiệp thuộc KTTN phân bố không đồng đều ở các địa
  phương trong tỉnh 55
  2.4.1.3. Phát triển còn mang tính tự phát, chưa có quy hoạch, định hướng phát
  triển rõ ràng .56
  2.4.1.4. Vấn đề thể chế, chính sách, các yếu tố liên quan đến phát triển KTTN. .57
  2.4.1.5. Các hoạt động tư vấn và hỗ trợ cho KTTN còn hạn chế, thiếu chuyên
  sâu, kết quả mang lại còn thấp. .64
  2.4.2. Thực trạng về công tác tổ chức quản trị ở KTTN. 65
  2.4.2.1. Các yếu tố sản xuất kinh doanh chưa được chuẩn bị đầy đủ. .65
  2.4.2.2. Hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh nhìn chung còn thấp. .72
  2.4.2.3. Khả năng tiếp cận và ứng dụng CNTT trong tiếp cận thông tin thị trường
  còn yếu . .73
  2.4.2.4. Công tác nghiên cứu thị trường và xây dựng thương hiệu còn yếu kém và
  chưa được đầu tư đúng mức 78
  2.4.2.5. Mức độ hiểu biết và quan tâm đến luật pháp, biến động xã hội thấp. 80

  CHƯƠNG 3 GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂN TỈNH AN GIANG 83
  3.1. Quan điểm phát triển KTTN của tỉnh. 83
  3.1.1. KTTN là một bộ phận quan trọng trong nền kinh tế thị trường định hướng
  XHCN . 83
  3.1.2. Hỗ trợ và tạo mọi thuận lợi cho KTTN đầu tư, kinh doanh đồng thời quản lý
  được những hoạt động đó, bào đảm giữ vững cân đối lớn của nền kinh tế, giữ vững
  ổn định chính trị, xã hội. .83
  3.1.3. Xây dựng hệ thống tổ chức chính trị-xã hội vững vàng dưới sự lãnh đạo của
  Đảng trong khu vực KTTN. 83
  3.2. Một số giải pháp phát triển KTTN tỉnh An Giang trong thời gian tới 84
  3.2.1. Về phía nhà nước. .84
  3.2.1.1. Tạo môi trường kinh doanh lành mạnh trong nền kinh tế hiện này đồng
  nghĩa với việc tạo lập cơ chế kinh tế thị trường thông qua việc bổ sung, sửa đổi
  một số cơ chế, chính sách cũng như sớm hoàn thiện hệ thống các văn bản pháp
  luật. 84
  3.2.1.1.1. Bổ sung, sửa đổi một số cơ chế, chính sách. 84
  3.2.1.1.2. Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện khung pháp lý và hệ thống các văn bản
  pháp luật 89
  3.2.1.2.Tăng cường vai trò quản lý của chính quyền địa phương .91
  3.2.1.3. Tạo lập quan hệ hợp lý giữa nhà nước và doanh nghiệp. .93
  3.2.1.4. Tăng cường sự hỗ trợ của nhà nước về nhiều mặt. .93
  3.2.1.4.1. Hỗ trợ về vốn. .93
  3.2.1.4.2. Hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực 94
  3.2.1.4.3. Tạo môi trường tâm lý xã hội ủng hộ KTTN 96
  3.2.1.4.4. Hỗ trợ mặt bằng sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp 96
  3.2.1.4.5. Tăng cường vai trò của các tổ chức hỗ trợ phát triển, hỗ trợ về thông
  tin thị trường và xuất khẩu. .97
  3.2.1.4.6. Có chính sách hỗ trợ về khoa học và công nghệ, bảo hộ quyền sở hữu
  công nghiệp. 99
  3.2.2. Về phía doanh nghiệp. 100
  3.2.2.1. Xây dựng chiến lược sản xuất kinh doanh hợp lý .100
  3.2.2.1.1. Chiến lược marketing 101
  3.2.2.1.2. Chiến lược tài chính. .105
  3.2.2.1.3. Chiến lược tổ chức- nhân sự. 105
  3.2.2.1.4. Chiến lược đối ngoại của doanh nghiệp 106
  3.2.2.2. Xây dựng đạo đức kinh doanh cho doanh nghiệp và nâng cao phẩm chất
  chủ doanh nghiệp. .106
  3.2.2.3. Nâng cao trình độ học vấn và năng lực quản lý doanh nghiệp. 106
  3.2.2.4. Hoàn thiện bộ máy tổ chức quản lý để nâng cao hiệu quả hoạt động của
  doanh nghiệp. 108
  Phần kết luận
  Tài liệu tham khảo/ phụ lục  DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

  DNNN: Doanh nghiệp nhà nước
  DNDD: Doanh nghiệp dân doanh
  DNNQD: Doanh nghiệp ngoài quốc doanh
  KTTN: Kinh tế tư nhân
  KTNN: Kinh tế nhà nước
  DN: Doanh nghiệp
  GDP: Tổng sản phẩm quốc nội (Gross domestic production)
  DNNVV: Doanh nghiệp nhỏ và vừa
  WTO: Tổ chức thương mại thế giới (World Trade Organization)
  KTTT: Kinh tế tập thể
  DNTN: Doanh nghiệp tư nhân
  công ty TNHH: Công ty trách nhiệm hữu hạn
  HTX: Hợp tác xã
  Công ty CP: công ty cổ phần
  PCI: chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (Province Competive index)
  CNH: Công nghiệp hoá
  HĐH: Hiện đại hoá
  GTZ: Cơ quan hợp tác phát triển Đức
  MPDF: Quỹ phát triển khu vực tư nhân
  IFC: công ty Tài Chính Quốc tế
  MPDF: Chương trình phát triển kinh tế tư nhân
  ĐBSCL: Đồng bằng sông Cửu Long
  FDI: Đầu tư nước ngoài trực tiếp (Foreign direct investment)
  TW: Trung ương
  ĐKKD: Đăng ký kinh doanh
  Thuế VA: thuế giá trị gia tăng (Value added)
  VCCI: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (Vietnam Chamber of
  commerce and Industry)
  THCS: Trung học cơ sở
  THPT: trung học phổ thông
  VCSH: Vốn chủ sở hữu
  TSC Đ: tài sản cố định
  BQ: bình quân
  DT: Doanh thu
  LAN: mạng cục bộ (Local area network)
  CNXH: Chủ nghĩa xã hội
  UBND: Uỷ Ban Nhân

  DANH MỤC CÁC BẢNG

  Bảng 1.1. Trọng số của các chỉ tiêu cấu thành PCI qua 2 năm 2005 và 2006
  Bảng 2.1. Xếp hạng PCI các tỉnh thuộc khu vực ĐBSCL năm 2006
  Bảng 2.2. Điểm số mỗi tiêu chí trong PCI của tỉnh An Giang năm 2006
  Bảng 2.3. Số lượng doanh nghiệp đang hoạt động đến ngày 31/12/2004 chia theo
  thành phần kinh tế
  Bảng 2.4. Tổng vốn của doanh nghiệp đang hoạt động sxkd có đến 31/12/2005
  theo thành phần kinh tế
  Bảng 2.5. Tổng tài sản bình quân của các doanh nghiệp qua 3 năm
  Bảng 2.6. DT thuần của các doanh nghiệp qua 3 năm
  Bảng 2.7. Lợi nhuận trước thuế của các DN
  Bảng 2.8. Tổng lao động trong các doanh nghiệp tại thời điểm 31/12 hàng năm
  theo thành phần kinh tế
  Bảng 2.9. Thu nhập bình quân / người / tháng
  Bảng 2.10. Tổng GDP theo giá hiện hành phân theo thành phần kinh tế
  Bảng 2.11. Nguồn thu ngân sách nhà nước
  Bảng 2.12. Kim ngạch xuất khẩu
  Bảng 2.13. Số doanh nghiệp chia theo quy mô vốn kinh doanh đến 31/12/2005
  Bảng 2.14. Lượng vốn bình quân mỗi doanh nghiệp có đến 31/12/2005
  Bảng 2.15. Qui mô lao động của DNNQD có đến 31/12/2005
  Bảng 2.15. Số lao động bình quân ở mỗi doanh nghiệp đến 31/12/2005
  Bảng 2.16. Số lượng và tỷ trọng lao động có trình độ/ tổng lao động theo khu vực
  kinh tế.
  Bảng 2.17. Trình độ của đội ngũ chủ doanh nghiệp
  Bảng 2.18. Cơ cấu nguồn vốn của các doanh nghiệp qua 3 năm
  Bảng 2.19. Nguồn huy động vốn của các DNNQD tỉnh An Giang
  Bảng 2.10 . TSCĐ bình quân 1 doanh nghiệp và 1 lao động năm 2005
  Bảng 2.11. Một số chỉ tiêu bình quân 1 doanh nghiệp và bình quân 1 lao động năm
  2005
  Bảng 2.12. Nguồn tư vấn hỗ trợ kinh doanh của các doanh nghiệp qua khảo sát
  Bảng 2.13. Một số chỉ tiêu ứng dụng CNTT trong tiếp cận thông tin và thị trường
  Bảng 2.14. Mức độ hiểu biết về kiến thức pháp luật của các DN được khảo sát

  DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ

  Biểu đồ 2.1. Xếp hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2006
  Biểu đồ 2.1. Tỷ lệ số doanh nghiệp chia theo quy mô vốn kinh doanh
  Biểu đồ 2.3. Tỷ lệ quy mô lao động của DNNQD
  Biểu đồ 2.4. Tỷ lệ phân bố doanh nghiệp ngo ài quốc doanh theo khu vực địa lý
  Biểu đồ 2.5. Tỷ lệ chủ doanh nghiệp theo trình độ học vấn chuyên môn trong 100
  DN khảo sát
  Biểu đồ 2.6. Tỷ lệ chủ doanh nghiệp phân theo trình độ ngoại ngữ trong 100 DN
  khảo sát
  Biểu đồ 2.7. Tỷ lệ chủ doanh nghiệp phân theo trình độ tin học trong 100 DN khảo
  sát
  Biểu đồ 2.8. Cơ cấu nguồn vốn của doanh nghiệp năm 2005
  Biểu đồ 2.9. Cơ cấu trong nguồn vốn vay của 100 doanh nghiệp qua khảo sát
  Biểu đồ 2.10. Lợi nhuận BQ trên 1 đồng vốn và trên 1 đồng doanh thu
  Biểu đồ 2.11. Nguồn tư vấn kinh doanh của 100 DN khảo sát
  Biểu đồ 2.12. Mức độ tiếp cận thông tin và thị trường của 100 DN khảo sát
  Biểu đồ 2.13. Mức độ hiểu biết về kiến thức pháp luật của các DN được khảo sát


  PHẦN MỞ ĐẦU
  1. Lý do chọn đề tài (ý nghĩa của đề tài)

  Doanh nghiệp là tế bào của nền kinh tế. Nền kinh tế của một đất nước chỉ
  có thể phát triền và lớn mạnh khi các doanh nghiệp không ngừng lớn mạnh. Hiện
  nay, đất nước ta đang trong quá trình tiến triển khá tốt, các chỉ tiêu kinh tế- xã hội
  đạt được trong thời gian qua khá cao, đời sống xã hội được cải thiện đáng kể. Đó
  là thành tựu của định hướng phát triển kinh tế đúng đắn của nước ta, các thành
  phần kinh tế phát huy được thế mạnh, tiềm năng và có những đóng góp ngày càng
  to lớn vào công cuộc phát triển kinh tế-xã hội. Trong đó, thành phần kinh tế ngoài
  quốc doanh ngày càng phát triển mạnh cả về số lượng và chất lượng và tỷ lệ đóng
  góp của nó vào Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) ngày càng nhiều, kết quả đạt được
  rất đáng khích lệ, khẳng định vị trí và và vai trò quan trọng của nó đối với sự tăng
  trưởng và phát triển ổn định của nền kinh tế đất nước. Do vậy, trong định hướng
  phát triển nền kinh tế nhiều thành phần theo cơ chế thị trường có sự quản lý và
  điều tiết của nhà nước, đối tượng doanh nghiệp ngoài quốc doanh hay còn gọi là
  kinh tế tư nhân mà trọng tâm là doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) đang tiếp tục
  được quan tâm và hỗ trợ phát triển.
  Tuy nhiên, bên cạnh những mặt thành công, kinh tế tư nhân tỉnh An Giang
  cũng còn rất nhiều hạn chế, thiếu hiệu quả cả trong giai đoạn khởi nghiệp lẫn trong
  suốt quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Nguyên nhân chủ yếu là do
  cơ chế ngày càng thoáng nên các doanh nghiệp tư nhân gia tăng một cách nhanh
  chóng về số lượng, nhưng chất lượng chưa tương xứng với quy mô và tiềm năng
  của nó, phát triển còn mang tính tự phát, thiếu quy hoạch mang tính đồng bộ, hệ
  thống pháp lý còn phức tạp và nhiều bất cập, năng lực cạnh tranh về mọi mặt còn
  thấp so với khu vực kinh tế khác trong tỉnh nói riêng và so với cả vùng, cả nước
  nói chung
  Xuất phát từ thực tế trên, luận văn “Thực trạng và một số giải pháp phát
  triển KTTN tỉnh An Giang
  ” là thật sự cần thiết cho việc tìm ra giải pháp nâng cao
  khả năng cạnh tranh cho các doanh nghiệp, cụ thể là các doanh nghiệp ngoài quốc
  doanh có quy mô nhỏ và vừa tỉnh An Giang, góp phần tìm ra những giải pháp phù
  hợp nhằm làm gia tăng sức cạnh tranh trên thương trường trong nước và cả quốc tế
  trong bối cảnh toàn cầu hoá kinh tế, hội nhập WTO, thì việc tăng cường năng lực
  cạnh tranh quốc gia nói chung và năng lực cạnh tranh của địa phương, của mỗi
  doanh nghiệp là một việc làm hết sức ý nghĩa và thiết thực.

  2. Mục đích nghiên cứu
  Phần lớn đề tài chủ yếu đi sâu vào phân tích, đánh giá thực trạng của các
  loại hình doanh nghiệp thuộc thành phần KTTN tỉnh An Giang giai đoạn hiện nay
  về nhiều mặt trong giai đoạn khởi nghiệp cũng như trong quá trình điều hành quản
  lý doanh nghiệp. Đồng thời một lần nữa khẳng định lai tầm quan trong của KTTN
  trong quá trình phát triển của bất kỳ một quốc gia, một địa phương nào. Từ đó
  thấy được những mặt thành công cũng như những hạn chế còn tồn tại làm giảm sút
  năng lực cạnh tranh của KTTN tỉnh An Giang, đồng thời kiến nghị một số giải
  pháp góp phần phát triển KTTN trong tỉnh trước thềm hội nhập WTO vào tháng
  11/2006.
  3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu
  + Đối tượng nghiên cứu chính của đề tài là các loại hình doanh nghiệp
  thuộc thành phần kinh tế ngoài quốc doanh không kể các doanh nghiệp có yếu tố
  vốn nước ngoài trong toàn tỉnh An Giang trong quá trình điều hành quản lý doanh
  nghiệp về các mặt như vốn sản xuất, số lượng và chất lượng lao động, marketing-
  bán hàng, ý thức pháp luật, khả năng ứng dụng công nghệ thông tin vào thu thập
  thông tin thị trường
  + Phạm vi nghiên cứu của đề tài tập trung lĩnh vực KTTN tỉnh An Giang,
  cụ thể là các DNTN, công ty TNHH, công ty CP và kinh tế tập thể (HTX) và bỏ
  qua các loại hình kinh doanh cá thể vì loại hình này rất khó thu thập thông tin và
  số liệu thống kê có sẵn không đầy đủ và manh múng, mặt khác sự tác động ảnh
  hưởng cũng như sự đóng góp của nó đối với nền kinh tế cũng không đáng kể.
  + Thông qua khảo sát thực tế, thực trạng một số doanh nghiệp và dựa vào
  những dữ liệu thống kê có sẵn thu thập được tại Cục thống kê, Sở Kế hoạch &
  Đầu tư, Sở Tài chính, Cục thuế, Thông qua những bài báo cáo, tham luận tại các
  diễn đàn đánh giá, nhận định thực trạng tồn tại và phát triển của đối tượng này
  trong thời gian vừa qua từ năm 2003-2005, mà có cách nhìn nhận, đánh giá khách
  quan và chủ quan về những yếu kém, những hạn chế còn tồn tại trong các doanh
  nghiệp.Trên cơ sở đó, đề xuất một số giải pháp khả thi và thiết thực để nâng cao
  khả năng của KTTN về mọi mặt như nhân sự, trình độ quản lý kinh doanh, quản lý
  sản xuất, marketing,
  4. Phương pháp nghiên cứu, thu thập dữ liệu và xử lý số liệu
  Luận văn sử dụng có kết hợp các phương pháp nghiên cứu sau:
  - Phương pháp nghiên cứu lý thuyết: phương pháp duy vật biện chứng, duy
  vật lịch sử, phương pháp so sánh tổng hợp, chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh ảnh
  hưởng đến phát triển KTTN của tỉnh .
  - Phương pháp khảo sát thực tế thông qua mẫu theo phiếu điều tra để lấy
  dữ liệu sơ cấp, thống kê định tính, sử dụng thống kê mô tả là chủ yếu.
  - Thu thập ý kiến chuyên gia và các lãnh đạo Sở, ban, ngành kết hợp với
  dữ liệu thứ cấp là các số liệu thống kê về tình hình Kinh tế-Xã hội của An Giang
  qua 3 năm 2003-2005, từ đó làm cơ sở để phân tích, tính toán, tổng hợp và đánh
  giá khả năng cạnh tranh cho KTTN tỉnh An Giang so với các tỉnh lân cận và khu
  cực.
  - Phương pháp lấy mẫu:
  + Dựa vào số lượng và cơ cấu thực tế của các loại hình KTTN mà
  quyết định chọn cơ cấu lấy mẫu. Cỡ mẫu là n=100.
  + Lấy mẫu ngẫu nhiên phân tầng theo cơ cấu 50% là DNTN, 40% là
  Công ty TNHH, 5% là Công ty CP và 5% là HTX
  + Phương pháp xử lý số liệu: sử dụng công cụ excel để phân tích và sử
  dụng thống kê mô tả là chủ yếu.
  5. Những đóng góp của đề tài
  - Về mặt khoa học:
  + Tính toán, cung cấp các số liệu và thông tin cần thiết về thực trạng tồn
  tại và phát triển của KTTN nói riêng và cả tỉnh nói chung so với toàn khu vực
  ĐBSCL.
  + Đánh giá đúng thực trạng của KTTN, chỉ ra những mặt đã thành công
  cũng như những mặt hạn chế còn tồn tại và nguyên nhân của tồn tại trong quá
  trình khởi nghiệp và điều hành quản lý doanh nghiệp.
  + Đề xuất những giải pháp giúp cho KTTN An Giang phát triển ổn định,
  bền vững cả về số lượng và chất lượng và ngày càng mạnh mẽ hơn, đủ sức cạnh
  tranh đối với các doanh nghiệp khác trong vùng nói riêng và cả nước nói chung.
  - Những đóng góp liên quan đến phát triển kinh tế Tỉnh:
  + Góp phần hỗ trợ hoạch định chính sách và chủ trương của Tỉnh về
  phát triển KTTN, đặc biệt là các DNNVV là loại chủ yếu của thành phần KTTN
  (hơn 98%)
  + Làm tăng tính cạnh tranh cho các DNNQD, góp phần tạo công ăn việc
  làm và cải thiện thu nhập cho người dân trong tỉnh, tăng thu nhập cho doanh
  nghiệp và người lao động đồng thời góp phần làm tăng tỷ lệ đóng góp của KTTN
  vào GDP của toàn tỉnh.
  6. Kết cấu của luận án
  Ngoài mở đầu và kết luận, nội dung của luận án gồm có 3 chương sau:

  CHƯƠNG 1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KTTN

  CHƯƠNG 2. NĂNG LỰC CẠNH TRANH TỈNH AN GIANG QUA 2 NĂM XẾP HẠNG PCI VÀ THỰC TRẠNG TỒN TẠI VÀ PHÁT TRIỂN CỦA
  KTTN AN GIANG NHỮNG NĂM QUA

  CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KTTN AN GIANG  Xem Thêm: Thực trạng và giải pháp phát triển kinh tế tư nhân tỉnh An Giang
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng và giải pháp phát triển kinh tế tư nhân tỉnh An Giang sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status