Báo cáo thực tập: Tổng quan về hoạt động kinh doanh của Chi nhánh Láng Thượng - NHNo&PTNT Thăng LongMỤC LỤCTrang

LỜI MỞ ĐẦU

1

Chương I: Khái quát chung về tình hình hoạt động Chi nhánh Láng Thượng - NHNo&PTNT Thăng Long.

2

I. Vài nét cơ bản về quá trình hình thành và phát triển chi nhánh Láng Thượng - NHNo&PTNT Thăng Long.

2

II. Tổng quan về hoạt động kinh doanh của Chi nhánh Láng Thượng - NHNo&PTNT Thăng Long.

5

1. Tình hình hoạt động tài chính của Chi nhánh trong những năm gần đây.

5

2. Những nét chính về công tác huy động vốn NHNo&PTNT Láng Thượng

7

Chương II. Nghiệp vụ tín dụng

10

I. Cơ bản về hoạt động tín dụng tại Chi nhánh Láng Thượng - NHNo&PTNT Thăng Long.

10

II. Quy trình tín dụng tại NHNo&PTNT Láng Thượng

11

Chương III. Nghiệp vụ kế toán

15

A. Vị trí, vai trò của kế toán ngân hàng.

15

B. Thực trạng về các nghiệpc vụ tại Chi nhánh Láng Thượng - NHNo&PTNT Thăng Long.

16

I. Hệ thống tài khoản kế toán hiện hành

16

II. Đăng ký, mở tài khoản cho khách hàng.

17

1. Điều kiện

17

2. Nguyên tắc mở

17

3. Thủ tục mở tài khoản.

18

III. Cách lập bảng cân đối tài khoản

19

1. Bảng cân đối tài khoản ngày.

19

2. Bảng cân đối tài khoản tháng.

19

IV. Hệ thống các chứng từ đang được áp dụng tại Chi nhánh Láng Thượng - NHNo&PTNT Thăng Long

20

V. Các nghiệp vụ kế toán chủ yếu cuảtổ chức tín dụng tại Chi nhánh Láng Thượng - NHNo&PTNT Thăng Long.

22

1. Kế toán nghiệp vụ ngân quỹ.

22

2. Kế toán thanh toán không dùng TM.

29

3. Kế toán thanh toán giữa các ngân hàng

32

4. Kế toán huy động vốn

36

5. Kế toán thu nợ, lãi.

38

6. Kế toán nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ

40

7. Kế toán tài sản, thu nhập, chi phí

42

8. Kế toán thanh toán quốc tế.

45

KIẾN NGHỊ ĐỀ XUẤT.

47

I. Về công tác kế toán.

47

1. Công tác huy động vốn

47

2. Về công tác thanh toán

47

3. Về công tác cho vay.

47

4. Tăng cường công nghệ thông tin đến từng cán bộ ngân hàng.

48

5. Các công tác khác

48

KẾT LUẬN

49


Xem Thêm: Báo cáo thực tập: Tổng quan về hoạt động kinh doanh của Chi nhánh Láng Thượng - NHNo&PTNT Thăng Long
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Báo cáo thực tập: Tổng quan về hoạt động kinh doanh của Chi nhánh Láng Thượng - NHNo&PTNT Thăng Long sẽ giúp ích cho bạn.