Luận văn tốt nghiệp: Thực trạng và công tác tiền lương và một số giải pháp nhằm quản lý có hiệu quả quỹ lương của doanh nghiệpLỜI MỞ ĐẦU

Tiền lương là một phạm trù kinh tế phức tạp .công tác tiền lương là một trong những nội dung trọng yếu trong hoạt động quản trị doanh nghiệp , nó có quan hệ mật thiết giữa các khâu trong hoạt động sản xuất kinh doanh của mỗi doanh nghiệp .

Đổi mới và hoàn thiện chính sách tiền lương là một vấn đề hết sức quan trọng đối với các doanh nghiệp . Đồng thời nó là căn cứ để nhà nước quản lý quy chế trả lương , để từ đó đưa ra những chính sách phù hợp với khả năng và đời sống của người lao động hiện nay.

Tiền lương có quan hệ trực tiếp đến lợi nhuận của doanh nghiệp và lợi ích của người lao động , có nghĩa là đối với các doanh nghiệp cần phải giảm chi phí còn đối với người lao động thì tiền luương tạo ra động lực làm việc . Vì vậy dể đạp ứng được nhu cầu trên phải đưa ra một số giải pháp nhằm quản lý có hiệu quả quỹ tiền lương của doanh nghiệp .

Qua thời gian kiến tập tại công ty than Cao Sơn với sự giúp đỡ tận tình của phòng tổ chức giáo dục, phòng lao động tiền lương, phòng kế toán và các cô chú và đặc biệt với sự giúp đỡ của thầy Nguyễn Trung Kiên- Giảng viên trường Đại học Công Đoàn tôi đã hoàn thành đề án với đề tài :

Thực trạng và công tác tiền lương và một số giải pháp nhằm quản lý có hiệu quả quỹ lương của doanh nghiệp.

PHẦN I : NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN

CƠ BẢN VỀ TIỀN LƯƠNG


I .CÁC KHÁI NIỆM :

1.1. Tiền Lương :

1.1.1.Tiền lương danh nghĩa :

1.1.2.Tiền lương thực tế :

1.1.3.Tiền lương tối thiểu :

2. Công tác tổ chức tiền lương :

2.1.Yêu cầu của tổ chức tiền lương :

2.2. Những nguyên tắc cơ bản của tổ chức tiền lương :

III. CÁC CHẾ ĐỘ TIỀN LƯƠNG .

1. Chế độ tiền lương cấp bậc :

2. Chế độ tiền lương chức vụ:

3.Trình tự xây dựng chế độ tiền lương chức vụ:

IV. CÁC HÌNH THỨC TIỀN LƯƠNG VÀ TIỀN THƯỞNG.

1. Hình thức trả lương theo thời gian:

2.Chế độ trả lương theo sản phẩm.

1.1. Trả lương theo sản phẩm trực tiếp cá nhân:

1.6. Chế độ trả lương khoán .

3.Chế độ trả lương theo thời gian có thưởng:

VI. LẬP KẾ HOẠCH QUỸ TIỀN LƯƠNG

PHẦN II: VỀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC

TIỀN LƯƠNG CỦA CÔNG TY THAN CAO SƠN

QUÁ TRÌNG HÌNH THÀNH , PHÁT TRIỂN VÀ NHIỆM VỤ


I. CỦA CÔNG TY.

1. Đặc điểm hình thành:

2. Mô hình tổ chức quản lý và sản xuất kinh doanh của công ty

II. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG QUỸ LƯƠNG NĂM 2001.

III. QUẢN LÝ TIỀN LƯƠNG VÀ THU NHẬP TRONG MỎ THAN

CAO SƠN .

2. Hình thức đối tượng áp dụng .

2.1.Hình thức :

IV.GIAO ĐƠN GIÁ - QŨY TIỀN LƯƠNG KẾ HOẠCH .

V.XÁC ĐỊNH QUỸ LƯƠNG KẾ HOẠCH .

VI .THU NGHIỆM – THANH TOÁN.

1. Quỹ lương sản xuất sản phẩm chính.

2.Quỹ lương sửa chữa ngoài phân cấp :

3.Tiền lương không giao trong đơn giá - Quỹ lương.

VII. MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT

1. Tiếp tục chấn chỉnh lại hoạt động kinh doanh , tổ chức lao đông .

Giảm chi phí tiền lương trong tổng chi phí sản xuất kinh doanh củ

2. công ty.

3. Đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ cán bộ CNV

KẾT LUẬN[/B]


Xem Thêm: Luận văn tốt nghiệp: Thực trạng và công tác tiền lương và một số giải pháp nhằm quản lý có hiệu quả
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Luận văn tốt nghiệp: Thực trạng và công tác tiền lương và một số giải pháp nhằm quản lý có hiệu quả sẽ giúp ích cho bạn.