Đề tài: Hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần giầy hải dươngMỤC LỤCPHẦN I: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN GIẦY HẢI DƯƠNG . 1

1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty cổ phần giầy Hải Dương 1

2. Chức năng và nhiệm vụ của công ty . 5

3. Công nghệ sản xuất . 6

4. Các bộ phận sản xuất và mối quan hệ giữa chúng . 8

5. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của doanh nghiệp 10

PHẦN II: PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP 16

I. Các chính sách marketing 16

1. Về sản phẩm . 16

2. Các chỉ tiêu số lượng mặt hàng tiêu thụ . 16

3. Đặc điểm về thị trường của công ty cổ phần giầy Hải Dương . 17

4. Cơ sở định giá . 19

5. Hệ thống phân phối . 20

6. Hình thức xúc tiến bán hàng . 21

7. Đối thủ cạnh tranh . 23

8. Nhận xét về tình hình tiêu thụ và công tác marketing của công ty cổ phần giầy Hải Dương 24

II. Tình hình lao động tiền lương . 24

1. Cơ cấu lao động của công ty năm 2003 25

2. Tình hình sử dụng thời gian lao động . 26

3. Tuyển dụng và đào tạo 28

4. Cách xây dựng quỹ lương của Công ty . 29

6. Các hình thức trả lương của Công ty 30

III. Phân tích tình hình quản lý vật tư, tài sản cố định . 33

1. Nguyên vật liệu dùng trong hoạt động sản xuất kinh doanh 33

2. Cách xây dựng mức sử dụng nguyên vật liệu . 35

3. Tình hình sử dụng, dự trữ, bảo quản và cấp phát 35

4. Tình hình tài sản cố định . 37

IV. Phân tích tình hình chi phí giá thành . 38

1. Phân tích tình hình chi phí . 38

2. Giá thành kế hoạch 41

3. Tập hợp chi phí và giá thành thực tế . 43

V. Phân tích tình hình tài chính của côngty cổ phần giầy Hải Dương . 45

1. Phân tích kết quả kinh doanh . 45

2. Phân tích cơ cấu tài sản và nguồn vốn 46

3. Nguồn vốn và biện pháp huy động vốn của công ty 47

PHẦN III: ĐÁNH GIÁ CHUNG VÀ LỰA CHỌN HƯỚNG ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP . 51

I. Đánh giá nhận xét chung tình hình của công ty cổ phần giầy Hải Dương 51

1. Đánh giá kết quả kinh doanh 51

2. Đánh giá công tác quản trị hoạt động kinh doanh 52

II. Đề xuất ý kiến 52

KẾT LUẬN 55


Xem Thêm: Hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần giầy hải dương
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần giầy hải dương sẽ giúp ích cho bạn.