Đề tài: Thực trạng, Giải pháp về công tác tổ trí và sử dụng lao động tại công ty cổ phần du lịch Bưu điệnMỤC LỤC

Lời mở đầu 1

Chương I. Cơ sở lý luận của công tác bố trí sử dụng lao động trong doanh

nghiệp du lịch . 3


1.1. Một số vấn đề về quản trị nguồn nhân lực trong doanh nghiệp du lịch 3

1.1.1. Khái niệm, đặc điểm và vai trò của lao động trong doanh nghiệp du

lịch 3

1.1.2. Sự cần thiết và vai trò của công tác quản trị nguồn nhân lực . 5

1.1.3. Nội dung chủ yếu của công tác quản trị nguồn nhân lực 7

1.2. Công tác tổ chức bố trí và sử dụng lao động trong doanh nghiệp du lịch 9

1.2.1. Vị trí và vai trò của công tác bố trí và sử dụng nguồn nhân lực . 9

1.2.2. Nội dung của công tác bố trí và sử dụng lao động . 10

Chương II. Thực trạng về công tác bố trí và sử dụng lao động tại công ty

Cổ phần du lịch bưu điện 12


2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty du lịch bưu điện . 12

2.1.3. Kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp . 15

2.2. Phân tích thực trạng công tác bố trí và sử dụng nguồn nhân lực tại

công ty 17

2.2.1. Tình hình lao động tại công ty . 17

2.2.2. Thực trạng công tác bố trí và sử dụng lao động tại công ty 19

2.2.3. Đánh giá chung về công tác bố trí và sử dụng lao động tại công ty du lịch

Bưu điện . 26

Chương III. Một số giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện công tác tổ chức bố

trí và sử dụng nguồn nhân lực 29


3.1. Xây dựng mục tiêu và phương hướng phát triển của công ty trong giai đoạn

mới . 29

3.2. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác bố trí và sử dụng lao động 33

3.2.1. Hoàn thiện tổ chức bộ máy và sắp xếp lại đội ngũ lao động tại Công ty

cổ phần du lịch bưu điện . 33

3.2.2. Hoàn thiện công tác xây dựng định mức lao động . 35

3.2.3. Hoàn thiện các nội quy, quy chế làm việc và thực hiện nghiêm chỉnh

chặt chẽ hơn các quy chế đã xây dựng . 36

3.2.4. Coi trọng công tác tổ chức chỗ làm việc cho nhân viên 36

3.3. Một số đề xuất và kiến nghị 38

Kết luận 40

Tài liệu tham khảo . 41


Xem Thêm: Thực trạng, Giải pháp về công tác tổ trí và sử dụng lao động tại công ty cổ phần du lịch Bưu điện
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng, Giải pháp về công tác tổ trí và sử dụng lao động tại công ty cổ phần du lịch Bưu điện sẽ giúp ích cho bạn.