Đề tài: : Luận văn Thạc sỹ: Thực trạng và giải pháp phát triển năng lực đội ngũ giám đốc doanh nghiệp nhỏ và vừa ở khu vực thị trường nông thôn.


CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC ĐỘI NGŨ GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA

1.1. DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA NƯỚC TA

1.1.1 Khái niệm và phân loại doanh nghiệp nhỏ & vừa

1.1.2 Đặc điểm doanh nghiệp nhỏ & vừa

1.1.3. Thực trạng doanh nghiệp nước ta giai đoạn qua

1.2. ĐỘI NGŨ GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA

1.2.1. Khái niệm và vai trò của giám đốc doanh nghiệp nhỏ & vừa

1.2.1.1Khái niệm giám đốc doanh nghiệp nhỏ & vừa

1.2.1.2. Vai trò của giám đốc doanh nghiệp nhỏ & vừa

1.2.2. Những năng lực cơ bản của giám đốc doanh nghiệp nhỏ & vừa

1.3 NHỮNG TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP NHỎ & VỪA

1.3.1. Những tiêu chí thuộc về bản thân giám đốc doanh nghiệp.

1.3.2. Những tiêu chí khách quan

1.5. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC ĐỘI NGŨ GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG NĂNG LỰC GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA Ở THỊ TRƯỜNG NÔNG THÔN

2.1.KHÁI QUÁT VỀ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA Ở KHU VỰC THỊ TRƯỜNG NÔNG THÔN

2.1.1 Số lượng doanh nghiệp nhỏ & vừa ở khu vực thị trường nông thôn

2.1.2 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ & vừa ở khu vực thị trường nông thôn

2.1.3 Những khó khăn và thuận lợi

2.2. KHẢO SÁT THỰC TRẠNG NĂNG LỰC ĐỘI NGŨ GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA Ở KHU VỰC THỊ TRƯỜNG NÔNG THÔN

2.2.1 Giới thiệu về phương pháp khảo sát

2.2.2. Kết quả khảo sát dựa trên những tiêu chí đánh giá năng lực đội ngũ giám đốc doanh nghiệp nhỏ & vừa.

2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG

CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC ĐỘI NGŨ GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA Ở KHU VỰC THỊ TRƯỜNG NÔNG THÔN

3.1. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA Ở NƯỚC TA GIAI ĐOẠN SẮP TỚI.

3.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC ĐỘI NGŨ GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA Ở KHU VỰC NÔNG THÔN


Xem Thêm: Luận văn Thạc sỹ: Thực trạng và giải pháp phát triển năng lực đội ngũ giám đốc doanh nghiệp nhỏ và v
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Luận văn Thạc sỹ: Thực trạng và giải pháp phát triển năng lực đội ngũ giám đốc doanh nghiệp nhỏ và v sẽ giúp ích cho bạn.