LUẬN VĂN: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI SÔNG ĐÀ.
(Khối lượng tài liệu:46 trang)

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG I: QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ SÔNG ĐÀ


1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà:

2. Chức năng, nhiệm vụ của doanh nghiệp:

3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý và sản xuất:

4. Qui trình sản xuất sản phẩm vỏ bao bì xi măng

5. Kết quả sản xuất kinh doanh 2004-2006 và 6 tháng đầu năm 2007:

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG CỦA SẢN PHẨM VÀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP THƯƠNG MẠI SÔNG ĐÀ.

I: PHÂN TÍCH NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM BAO BÌ XI MĂNG CỦA CÔNG TY.

1.Về sản phẩm:

2.Về nhân lực

3.Về thị trường tiêu thụ

4.Về công nghệ:

5.Về nguyên vật liệu (NVL):

II. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC CHẤT LƯỢNG TẠI CÔNG TY:

1. Chính sách chất lượng của Công ty:


2. Các bước kiểm tra chất lượng sản phẩm bao bì xi măng của Công ty:


3. Quy trình thực hiện chất lượng của Công ty:

4. Công tác quản lý chất lượng sản phẩm tại Công ty:

5. Thực trạng chất lượng sản phẩm của Công ty Cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà:III. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC CHẤT LƯỢNG TẠI CÔNG TY:

3.1. ưu điểm:

3.2. Nhược điểm:

3.3.Nguyên nhân của những tồn tại trên:

CHƯƠNG III: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI SÔNG ĐÀ.

1.Biện pháp thứ nhất: Nâng cao trình độ tay nghề,ý thức kỷ luật, hoàn thiện cơ cấu lao động.

2. Biện pháp thứ 2: Đầu tư đổi mới máy móc thiết bị , nâng cấp, sửa chữa hoàn thiện hệ thống phục vụ sản xuất nhằm nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm.

3. Biện pháp thứ 3: Thực hiện có hiệu quả các biện pháp đòn bẩy về kinh tế, hỗ trợ tinh thần, tạo không khí làm việc thuận lợi đồng thời có chế độ thưởng phạt thật nghiêm minh.

4. Biện pháp thứ 4: Tăng cường công tác kiểm tra chất lượng ở mọi khâu, mọi công đoạn của quá trình sản xuất

5. Biện pháp thứ 5: Tổ chức các nhóm chất lượng.

KẾT LUẬN


Xem Thêm: Luận văn: Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm của công ty cổ phần công nghiệp và thươ
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Luận văn: Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm của công ty cổ phần công nghiệp và thươ sẽ giúp ích cho bạn.