Đề tài: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ QUỸ TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY HOÁ CHẤT 76 – BỘ QUỐC PHÒNG
MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU . 1

Phần I. Cơ sở lý luận và thực tiễn về công tác quản lý quỹ tiền lương

trong các doanh nghiệp hiện nay . 3


1.1. Lý luận về tiền lương trong các doanh nghiệp . 3

1.1.1. Khái niệm về tiền lương 3

1.1.2. Khái niệm về quỹ tiền lương 6

1.1.3. Các nguyên tắc và chế độ của tiền lương . 10

1.1.4. Tác động của tiền lương đối với đòn bẩy kinh tế 13

1.2. Công tác quản lý quỹ tiền lương trong các doanh nghiệp hiện nay . 14

1.2.1. Quy định và phương pháp chia lương 14

1.2.2. Các phương pháp xác định quỹ tiền lương thực hiện 16

Phần II. Thực trạng công tác quản lý quỹ tiền lương tại công ty

hoá chất 76 Bộ quốc phòng . 19


2.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty hoá chất 76

Bộ quốc phòng 19

2.1.1. Những đặc điểm cơ bản về tổ chức lao động có ảnh hưởng đến công

tác quản lý quỹ tiền lương ở công ty hoá chất 76 - Bộ quốc phòng 19

2.1.2. Đặc điểm về tổ chức bộ máy của công ty . 21

2.1.3. Những đặc điểm cơ bản của công ty . 23

2.2. Thực trạng công tác quản lý quỹ tiền lương tại công ty hoá chất 76

Bộ quốc phòng . 30

2.2.1. Quá trình xây dựng quỹ tiền lương 30

2.2.2. Phân tích tình hình quản lý quỹ tiền lương ở công ty hoá chất 76

Bộ quốc phòng . 38

2.2.3. Kết quả thanh toán lương của công ty 76 . 46

Phần III. Một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác xây dựng và

quản lý quỹ tiền lương tại công ty hoá chất 76 - Bộ quốc phòng . 52


3.1. Cải tiến việc xác định quỹ tiền lương văn phòng và quỹ tiền lương trả

cho cán bộ quản lý phân xưởng . 52

3.1.1. Hoàn thiện phương pháp thanh toán và trích quỹ tiền lương . 52

3.1.2. Hoàn thiện thanh toán và quản lý quỹ tiền lương 54

3.2. Hoàn thiện một số vấn đề khác có liên quan đến công tác quản lý tiền

lương 55

3.2.1. Quản lý và sử dụng vật tư có hiệu quả 55

3.2.2. Bố trí và sử dụng lao động đạt năng suất cao 57

3.3. Tạo vốn và mở rộng thị trường 57

3.3.1. Giải pháp tạo vốn kinh doanh cho công ty 57

3.3.2. Hoàn thiện công tác nghiệm thu sản phẩm . 58

3.3.3. Xúc tiến bán hàng và mở rộng thị trường . 58

Phần IV. Kết luận và kiến nghị . 60

4.1. Kết luận 60

4.2. Đề nghị 60

TÀI LIỆU THAM KHẢO . 61


Xem Thêm: Thực trạng công tác quản lý quỹ tiền lương tại công ty hoá chất 76 – bộ quốc phòng
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng công tác quản lý quỹ tiền lương tại công ty hoá chất 76 – bộ quốc phòng sẽ giúp ích cho bạn.