Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Thực trạng và một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả trong hoạt động quản lý tồn kho tại công ty CP

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Thực trạng và một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả trong hoạt động quản lý tồn kho tại công ty CP


  MỤC LỤC

  CHƯƠNG I: PHẦN MỞ ĐẦU

  I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI: 1

  II. MỤC TIÊU ĐỀ TÀI: 2

  III. Ý NGHĨA THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI: 2

  IV. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU: 2

  1. Đối tượng nghiên cứu: 2

  2. Phạm vi nghiện cứu: 3

  V. PHƯƠNG PHÁP VÀ QUY TRÌNH THỰC HIỆN: 3

  1. Phương pháp nghiên cứu: 3

  2. Quy trình thực hiện: 4

  CHƯƠNG II: CƠ SỞ LÝ LUẬN

  I. NHỮNG KHÁI NIỆM LIÊN QUAN ĐẾN QTTK: 5

  1. Hàng tồn kho là gì: 5

  2. Các khái niệm về dự trữ: 5

  2.1. Dự trữ trung bình: 5

  2.2. Dự trữ gắn với thời hạn cung ứng: 5

  2.3. Dự trữ an toàn và dự trữ bảo hiểm: 5

  3. Tồn kho trung bình: 5

  4. Điểm đặt lại hàng: 6

  5. Chức năng của QTTK: 6

  5.1. Chức năng đầu tiên của kho: 6

  5.2. Chức năng liên kết: 6

  5.3. Chức năng kinh tế: 6

  5.4. Chức năng liên kết: 6

  6. Các hệ thống kiểm soát hàng tồn kho: 7

  6.1. Hệ thống tồn kho liên tục: 7

  6.2. Hệ thống tồn kho định kì: 7

  6.3. Hệ thống tồn kho phân loại ABC: 7

  7. Các chỉ tiêu liên quan đến hàng tồn kho: 9

  7.1. Chỉ tiêu đáp ứng nhu cầu sản xuất và nhu cầu đặt hàng: 9

  7.2. Chỉ tiêu đánh giá trình độ quản trị tồn kho: 9

  8. Các loại chi phí trong QTTK: 10

  8.1. Chi phí mua(giá) món hàng: 10

  8.2. Chi phí đặt hàng (Ordering costs): 11

  8.3. Chi phí tồn trữ (Carrying costs): 11

  8.4. Chi phí thiếu hàng (Stockout costs): 12

  II. CÁC MÔ HÌNH CỦA TỒN KHO: 12

  1. Mô hình số lượng đặt hàng kinh tế (EOQ_Economic Order Quantity):12

  2. Mô hình số lượng đặt hàng theo sản xuất (POQ _ Production Order Quantity): 14

  CHƯƠNG III: VÀI NÉT SƠ LƯỢT VỀ QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY CP ANH HUY

  I. ĐÔI NÉT VỀ CÔNG TY CP ANH HUY: 17

  1. Tổng quan: 17

  2. Vị trí: 18

  II. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH CÔNG TY CP ANH HUY: 19

  III. QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN: 21

  IV. CHỨC NĂNG – NHIỆM VỤ - QUYỀN HẠN CỦA CÔNG TY: 22

  1. Chức năng: 22

  2. Nhiệm vụ: 23

  2.1. Đối với nhà nước: 23

  2.2. Đối với CB – CNV: 23

  2.3. Đối với đối tác: 23

  3. Quyền hạn: 23

  V. PHẠM VI HOẠT ĐỘNG VÀ ĐIỀU KIỆN KINH TẾ XÃ HỘI: 24

  1. Phạm vi hoạt động: 24

  2. Điều kiện kinh tế xã hội: 24

  2.1. Cơ sở vật chất kĩ thuật: 24

  2.2. Hình thức sở hữu vốn: 24

  2.3. Tình hình lao động: 24

  VI. CƠ CẤU TỔ CHỨC: 25

  1. Sơ đồ bộ máy tổ chức: 26

  2. Chức năng nhiệm vụ của bộ máy tổ chức: 27

  2.1. Chủ tịch HĐQT: 27

  2.2. Tổng giám đốc: 27

  2.3. Phó tổng giám đốc: 27

  2.4. Phòng hành chính: 28

  2.5. Phòng kinh doanh: 28

  2.6. Phòng kỹ thuật: 29

  2.7. Phòng nhân sự: 29

  2.8. Phòng kế toán: 30

  2.9. Phòng xuất nhập khẩu: 30

  2.10. Phòng kho vận: 31

  3. Sơ đồ tổ chức cụ thể tại phòng kho vận: 31

  3.1. Trưởng phòng kho vận: 32

  3.2. Đội trưởng đội xe: 32

  3.3. Đội trưởng đội kho: 32

  3.4. Đội trưởng đội bão dưỡng: 32

  3.5. Các thủ kho ( vật tư, hàng hóa) : 33

  3.6. Tổ trưởng các tổ xe( đầu kéo, xe tải) : 33

  3.7. Nhân viên: 33

  CHƯƠNG IV: THỰC TRẠNG TRONG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ TỒN KHO TẠI CÔNG TY CP ANH HUY

  I. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG: 34

  1. Thực trạng: 34

  3.6. Thống kê tài chính từ năm 2008 -2009: 34

  1.2 Tình hình nhập_xuất_tồn tại công ty các năm 2008-2010: 36

  2. Tác động của hoạt động quản trị tồn kho: 38

  2.1. Ưu điểm: 38

  2.2. Nhược điểm: 39

  3. Vận dụng xây dựng quy trình quản trị tồn kho: 39

  3.1. Nắm bắt nhu cầu: 39

  3.2. Hoạch định cung ứng: 39

  3.3. Dự báo lượng đặt hàng: 39

  3.4. Xác định điểm đặt lại hàng: 40

  II. NHẬN XÉT VÀ KẾT LUẬN THỰC TRẠNG: 40

  1. Nhận xét: 40

  2. Kết luận: 41

  CHƯƠNG V: CÁC GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NÂNG CAO

  HIỆU QUẢ TRONG HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ TỒN KHO

  TẠI CÔNG TY CP ANH HUY

  I. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY: 42

  1. Chỉ tiêu đặt ra: 42

  2. Phương hướng thực hiện: 42

  II. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ TỒN KHO:

  1. Xác định nhu cầu hàng hóa hàng năm: 45

  2. Tính lượng đặt hàng tối ưu: 49

  2.2. Lượng đặt hàng tối ưu loại cao cấp Daiseikai: 49

  2.2. Lượng đặt hàng tối ưu loại tiêu chuẩn Cooling: 49

  2.3. Lượng đặt hàng tối ưu loại chức năng Heatump: 49

  2.4. Lượng đặt hàng tối ưu loại tiết kiệm điện Inverter: 49

  3. Tính thời điểm đặt lại hàng: 49

  3.1. Nhu cầu sử dụng hàng ngày: 49

  3.2. Điểm đặt lại hàng(R): 50

  3.2.1. Loại cao cấp Daiseikai: 50

  3.2.2. Loại tiêu chuẩn Cooling: 50

  3.2.3. Loại chức năng Heatump: 50

  3.2.4. Loại tiết kiệm điện Inverter: 51

  4. Một số biện pháp giảm lượng hàng tồn kho: 51

  3.2. Áp dụng các mô hình tồn kho: 51

  4.2. Áp dụng kỹ thuật phân tích biên tế: 51

  4.3. Áp dụng các biện pháp pháp lý chặt chẽ khi kí kết hợp đồng: 51

  III. KIẾN NGHỊ: 51

  IV. KẾT LUẬN: 52

  V. MỞ RỘNG ĐỀ TÀI: 54

  VI. TÀI LIỆU THAM KHẢO: 54

  1. Sách giáo khoa tham khảo: 54

  2. Các website tham khảo: 55

  3. Các luận văn và khóa luận tham khảo: 55  CHƯƠNG I: PHẦN MỞ ĐẦU


  I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI:

  Những năm qua nền kinh tế nước ta đã và đang chuyển hoá mạnh mẽ sang cơ chế thị trường, theo định hướng xã hội chủ nghĩa có sự quản lý của nhà nước và trong bước đầu hội nhập nền kinh tế thế giới, môi trường kinh doanh Việt Nam đã và đang tiến dần đến thế ổn định. Nhiều cơ hội mới mở ra cho các doanh nghiệp, đi kèm với thuận lợi đó là những thách thức, những rủi ro không thể né tránh.

  Hoạt động kinh doanh trên thị trường của các doanh nghiệp ngày càng khó khăn và chịu sự cạnh tranh khốc liệt của đối thủ cùng ngành. Vật giá ngày càng tăng gây nhiều khó khăn trong việc sản xuất kinh doanh của hầu hết các doanh nghiệp. Nó làm cho tổng chi phí tăng lên và tổng lợi nhuận giảm xuống. Trước tình hình đó nhiều doanh nghiệp nói chung và công ty CP Anh Huy nói riêng đã tìm cách giảm mọi chi phí để gia tăng lợi nhuận của công ty bằng nhiều cách khác nhau như: cắt giảm chi phí không cần thiết, giảm chi phí tồn kho, hạ giá thành, nâng cao chất lượng dịch vụ để đáp ứng nhu cầu, cắt giảm lao động, tăng năng suất lao động của công nhân trong đó việc nâng cao hiệu quả quản trị tồn kho thật sự mang lại nhiều hiệu quả tốt cho việc giảm thiểu chi phí và nâng cao lợi nhuận cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên không phải công ty nào cũng thấy được hết tầm quan trọng của nó.

  Ở 1 doanh nghiệp kinh doanh thương mại như công ty CP Anh Huy hoạt động quản trị tồn kho là hoạt động cơ bản trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp làm cho doanh nghiệp tồn tại và phát triển vững mạnh.

  Trong thời gian thực tập tại công ty CP Anh Huy em nhận thấy công ty luôn có những cố gắng không trong mọi hoạt động kinh của công ty, khắc phục khó khăn cũng như thiếu sót và hoạt động quản trị tồn kho cũng được công ty đặc biệt chú trọng quan tâm hơn để giảm thiểu rủi ro và tiết kiệm được nhiều chi phí. Được thực tập tại kho hàng, tiếp cận được với những kiến thức đã được học tại trường nên em đã chọn đề tài “Thực trạng và một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả trong hoạt động quản lý tồn kho tại công ty CP Anh Huy”. Và đây là vấn đề mà không chỉ của riêng công ty CP Anh Huy mà gần như nó tồn tại trong hầu hết các doanh nghiệp.

  Mặc dù đã rất cố gắng nhưng vì kiến thức còn hạn chế chắc chắn bài báo cáo vẫn còn nhiều khuyết điểm. Em rất mong được sự thông cảm của quý thầy cô cũng như quý công ty vì những thiếu sót đó. Em chân thành cám ơn!

  II. MỤC TIÊU ĐỀ TÀI:

  - Thông qua việc nghiên cứu đề tài này, em muốn hiểu rõ hơn về công tác quản lý hàng tồn kho tại công ty. Vận dụng những kiến thức học được trên lý thuyết vào thực tế, để xem giữa lý thuyết và thực tiễn có sự khác nhau như thế nào. Từ đó tìm ra mô hình quản trị tồn kho tối ưu góp phần làm giảm chi phí tồn kho cho doanh nghiệp, cũng như nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý hàng tồn kho.

  - Khảo sát được lượng tồn kho bình quân trong 3 tháng đầu năm.

  - Thấy được sự chi phối của việc tồn kho đến hoạt động kinh doanh của công ty.

  - Xác định được lượng tồn kho thích hợp để chi phí tồn kho là thấp nhất.

  - Đề ra được giải pháp nâng cao hiệu quả tồn kho.

  III. Ý NGHĨA THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI:

  Thông qua việc thực hiện đề tài chúng ta sẽ thấy rõ công tác quản trị tồn kho của công ty, đó là vấn đề được tất cả các doanh nghiệp quan tâm rất nhiều. Đề tài quan tâm nghiên cứu đến công tác quản trị tồn kho của công ty Anh Huy. Từ đó chúng ta sẽ có thể đánh giá ưu nhược điểm và đề ra được giải pháp hợp lý nhằm nâng cao hiệu quả quản trị tồn kho cho công ty. Qua đó cũng thấy được tầm quan trọng của quản trị tồn kho trong các doanh nghiệp, mức độ ảnh hưởng cũng như công tác quản trị tồn kho thực tế hiện nay trong kinh doanh.

  IV. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU:

  1. Đối tượng nghiên cứu của đề tài :

  - Tìm hiểu về công tác quản lý tồn kho tại công ty.

  - Số lượng hàng tồn kho trong quý 1.

  - Chi phí cho hàng tồn kho .

  - Số lượng hàng nhập trong quý 1.

  - Số lượng hàng xuất trong quý 1.

  - Phân tích và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả trong hoạt động quản lý tồn kho của công ty cổ phần Anh Huy.

  2. Phạm vi nghiên cứu:

  - Đề tài nghiên cứu những vấn đề có tính chất cụ thể ở tầm vi mô.

  - Mốc thời gian nghiên cứu quý 1.

  - Địa điểm nghiên cứu tại kho hàng của công ty.

  V. PHƯƠNG PHÁP VÀ QUY TRÌNH THỰC HIỆN:

  1. Phương pháp nghiên cứu:

  Đề tài sử dụng một số phương pháp nghiên cứu sau:

  - Thu thập dữ liệu về công tác quản lý tồn kho tại kho hàng tiến hành phân tích dựa trên cơ sở lý thuyết về quản trị tồn kho.

  - Phương pháp phân tích, tổng hợp: nghiên cứu sách báo, tạp chí chuyên ngành, các báo cáo về thực trạng quản lý tồn kho.

  - Phương pháp thống kê và phân tích thống kê: dựa trên các số liệu thống kê về hoạt động quản lý tồn kho tại công ty CP Anh Huy.

  - Phương pháp thu thập thông tin tổng kết thực tiễn


  Xem Thêm: Thực trạng và một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả trong hoạt động quản lý tồn kho tại công ty CP
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng và một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả trong hoạt động quản lý tồn kho tại công ty CP sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status