Khóa luận tốt nghiệp: Thu hút đi vào lĩnh vực nông nghiệp tại việt nam trong bối cảnh chuyển dịch cơ cấu nền kinh tế


MỤC LỤC


MỞ ĐẦU. . 8


CHƯƠNG I: MỘT SỐ VẤN ĐỀ Lí LUẬN VỀ FDI VÀ CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ 12


I. LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI (FDI) .12


1. Khái niệm đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) 12


2. Các đặc điểm của FDI .14


3. Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động thu hút FDI .15


3.1. Những nhõn tố quốc tế 15


3.2. Những nhân tố trong nước. 17


II. Lí LUẬN CHUNG VỀ CƠ CẤU KINH TẾ, CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ .18


1. Cỏc khỏi niệm 18


1.1. Cơ cấu kinh tế và phân loại cơ cấu kinh tế. 18


1.2. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế 24


2. Các yếu tố ảnh hưởng đến chuyển dịch cơ cấu kinh tế . 25


2.1. Nhúm cỏc nhõn tố khỏch quan. 25


2.2. Nhúm cỏc nhõn tố chủ quan . 29


3. Những xu hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế 30


3.1. Những xu hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành . 31


3.2. Những xu hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo vùng, lónh thổ. 31


III. TÁC ĐỘNG CỦA FDI ĐỐI VỚI CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ 32


1. Tác động của FDI tới chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành . 32


2. Tỏc động tới cơ cấu vùng lónh thổ. 33


I. KHÁI QUÁT VỀ TèNH HèNH THU HÚT FDI TẠI VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU NỀN KINH TẾ 36


1. Sơ lược về thực trạng chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở Việt Nam 36


1.1. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành. 36


1.2. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo vùng, lónh thổ 40


2. Tỡnh hỡnh thu hỳt FDI vào Việt Nam 41


2.1. Cơ cấu đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam theo lĩnh vực đầu tư 44


2.2. Cơ cấu đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam theo địa bàn đầu tư 45


2.3. Cơ cấu đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam theo hỡnh thức đầu tư 46


2.4. Cơ cấu đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam theo đối tác


đầu tư . 48


II. THỰC TRẠNG FDI VÀO LĨNH VỰC NễNG NGHIỆP Ở VIỆT NAM 48


1. Tỡnh hỡnh thu hỳt và triển khai hoạt động FDI vào lĩnh vực nông nghiệp ở Việt Nam 49


1.1. Tỡnh hỡnh thu hỳt FDI vào lĩnh vực nụng nghiệp Việt Nam từ 1988-2008 49


1.2. Tỡnh hỡnh triển khai hoạt động sản xuất của các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài vào lĩnh vực nụng nghiệp. 63


2. Một số nhận xét về hoạt động FDI vào lĩnh vực nông nghiệp ở Việt Nam 65


2.1.Một số nhận xột 65


2.2. Nguyờn nhõn hạn chế nguồn vốn FDI vào ngành nụng nghiệp Việt Nam 68


III. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA FDI VÀO LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP TẠI VIỆT NAM ĐỐI VỚI CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ TRONG NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY 71


1. Tác động tới chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành. .72


1.1. Tác động tích cực . 72


1.2. Tác động tiêu cực . 78


2. Tác động tới chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo vùng, lónh thổ. .81


2.1. Tác động tích cực . 81


2.1. Tác động tiêu cực . 85


CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG THU HÚT FDI VÀO NGÀNH NễNG NGHIỆP VIỆT NAM NHẰM THÚC ĐẨY CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ THEO HƯỚNG TÍCH CỰC 87


I. QUAN ĐIỂM, PHƯƠNG HƯỚNG THU HÚT FDI VÀO NGÀNH NễNG NGHIỆP CỦA VIỆT NAM GẮN VỚI CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ 88


1. Định hướng chung về phát triển và chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành 88


2. Quan điểm và phương hướng thu hút FDI vào ngành nông nghiệp Việt Nam . 92


2.1. Quan điểm thu hút vốn FDI vào ngành nông nghiệp. 92


2.2. Phương hướng thu hút FDI vào ngành nông nghiệp đến


Năm 2010. 93


II. MỘT SỐ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG THU HÚT FDI VÀO NGÀNH NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM NHẰM CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ THEO HƯỚNG TÍCH CỰC 95


1. Hoàn thiện và nâng cao chất lượng quy hoạch về thu hút và sử dụng đầu tư trực tiếp nước ngoài 95


1.1. Quy hoạch phỏt triển ngành. 96


1.2. Quy hoạch phỏt triển vựng . 98


2. Nâng cao hiệu quả quản lý các dự án đầu tư . 101


2.1. Quỏ trỡnh thẩm định và triển khai dự án . 101


2.2. Quản lý nhà nước đối với các dự án FDI sau khi được cấp giấy phộp đầu tư 102


3. Xây dựng hệ thống các chính sách khuyến khích đầu tư vào ngành nông nghiệp, địa bàn theo định hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá. 102


4. Cụ thể hoá các định hướng thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài thành các chương trỡnh và kế hoạch đầu tư. 104


5. Hoạt động xúc tiến đầu tư phải coi trọng mục tiêu chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá. 105


6. Hoàn thiện chớnh sỏch chuyển giao cụng nghệ và sở hữu trớ tuệ . 108


7. Đào tạo đội ngũ cán bộ làm tốt công tác đầu tư và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. 108


KẾT LUẬN 111


DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 96PHỤ LỤCXem Thêm: Khóa luận tốt nghiệp: Thu hút đi vào lĩnh vực nông nghiệp tại việt nam trong bối cảnh chuyển dịch cơ
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Khóa luận tốt nghiệp: Thu hút đi vào lĩnh vực nông nghiệp tại việt nam trong bối cảnh chuyển dịch cơ sẽ giúp ích cho bạn.