KHóa luận tốt nghiệp: Chính sách phân cấp quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và thực trạng triển khai ở Việt Nam


MỤC LỤC


MỤC LỤC
. IDANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
. IV


DANH MỤC BẢNG BIỂU VILỜI MỞ ĐẦU
1CHƯƠNG I - TỔNG QUAN VỀ CHÍNH SÁCH QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG NGUỒN VỐN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN CHÍNH THỨC (ODA)
4


I. Một số vấn đề lý luận về chính sách quản lý và sử dụng ODA 4


1. Giới thiệu chung về nguồn vốn ODA . 4


1.1 Khái niệm ODA 4


1.2 Các hình thức ODA 5


1.3 Các phương thức cơ bản cung cấp ODA . 6


1.4 Vai trò của ODA 7


2. Chính sách quản lý và sử dụng ODA .9


2.1 Khái niệm quản lý ODA . 9


2.2 Khái niệm chính sách phân cấp quản lý ODA . 10


2.3 Nguyên tắc cơ bản trong quản lý và sử dụng ODA . 12


2.4 Phân loại về chính sách quản lý ODA 13


II. Sự cần thiết phải hoạch định chính sách phân cấp quản lý và sử dụng ODA 18


1. Gánh nặng trả nợ đối với các khoản vay ODA . 18


2. Nhu cầu vốn trong nước lớn 19


3. Trình độ quản lý của Việt Nam còn yếu kém .20


4. Đảm bảo uy tín cho các khoản vay tiếp theo 20


III. Kinh nghiệm quốc tế trong phân cấp quản lý và sử dụng ODA 22


1. Kinh nghiệm phân cấp quản lý ODA của Malaysia 22


2. Kinh nghiệm phân cấp quản lý ODA của Thái Lan 24


3. Kinh nghiệm quản lý ODA của Trung Quốc. .26


CHƯƠNG II - THỰC TRẠNG TRIỂN KHAI CHÍNH SÁCH PHÂN CẤP QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG VỐN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN 28


CHÍNH THỨC (ODA) Ở VIỆT NAM.
. 28


I. Khái quát về chính sách phân cấp quản lý và sử dụng ODA ở Việt Nam . 28


1. Chính sách phân cấp quản lý và sử dụng ODA của Việt Nam 28


1.1 Chính sách phân cấp quản lý ODA giai đoạn 1993-2001. 28


1.2 Chính sách phân cấp quản lý ODA giai đoạn từ 2001 trở lại đây. 31


1.3 Các chính sách phân cấp khác về quản lý và sử dụng ODA 38


2. Chính sách phân cấp quản lý ODA của các nhà tài trợ ở Việt Nam 40


2.1 Hài hòa các chính sách và thủ tục giữa nhà tài trợ và Chính phủ. 41


2.2 Các cơ quan tài trợ ủy quyền cho các văn phòng đại diện tại nước nhận viện trợ. 46


II. Tình hình triển khai chính sách phân cấp quản lý và sử dụng ODA ở Việt Nam . 48


1. Thực trạng triển khai chính sách phân cấp quản lý ODA ở Việt Nam 48


1.1 Phân bổ ODA theo cấp quản lý 48


1.2 Tình hình phân cấp quản lý và sử dụng ODA tại TP Hồ Chí Minh. 54


1.3 Tình hình phân cấp quản lý và sử dụng vốn ODA tại dự án Trồng rừng ngập mặn và phòng ngừa thảm họa . 57


2. Thực trạng thu hút, phân bổ và giải ngân ODA ở Việt Nam 59


2.1 Tình hình thu hút và phân bổ vốn ODA 59


2.2 Tình hình giải ngân vốn ODA 61


III. Đánh giá kết quả - hạn chế và nguyên nhân trong quá trình xây dựng chính sách và triển khai chính sách. .65


1. Đánh giá quá trình xây dựng chính sách. 65


2. Đánh giá quá trình triển khai chính sách 68CHƯƠNG III - GIẢI PHÁP, KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CỦA CHÍNH SÁCH PHÂN CẤP QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG VỐN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN CHÍNH THỨC (ODA) Ở VIỆT NAM 71


I. Xu hướng ODA vào Việt Nam trong những năm tới .71


II. Quan điểm và định hướng của Chính phủ Việt Nam đối với việc thu hút, quản lý và sử dụng ODA 72


1. Quan điểm của Đảng về thu hút và sử dụng vốn ODA . 72


1.1 Quan điểm 1. .73


1.2 Quan điểm 2. .74


1.3 Quan điểm 3. .75


1.4 Quan điểm 4 . 75


2. Định hướng thu hút và sử dụng vốn ODA thời kỳ 2010-2015 77


2.1 Định hướng thu hút và sử dụng ODA cho các ngành và lĩnh vực ưu tiên. .78


2.2 Định hướng thu hút và sử dụng ODA cho các vùng 80


3. Các chương trình phát triển và các dự án trọng điểm cần tập trung vận động ODA giai đoạn 2010 - 2015. 81


3.1 Về phát triển cơ sở hạ tầng. .81


3.2 Về phát triển kinh tế xã hội: . 82


III. Giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả của chính sách phân cấp quản lý và sử dụng ODA ở Việt Nam . 82


1. Giải pháp đối với thu hút ODA .82


2. Giải pháp đối với quản lý ODA . 85


2.1 Giải pháp đối với quản lý ODA nói chung. .85


2.2 Giải pháp đối với phân cấp quản lý ODA . 86


3. Kiến nghị 89


3.1 Kiến nghị đối với các cơ quan quản lý nhà nước 89


3.2 Kiến nghị đối với nhà tài trợ 95


3.3 Kiến nghị đối với các đơn vị thực hiện dự án ODA .97


KẾT LUẬN 98


DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO . 100


Xem Thêm: KHóa luận tốt nghiệp: Chính sách phân cấp quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA)
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu KHóa luận tốt nghiệp: Chính sách phân cấp quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) sẽ giúp ích cho bạn.