Đề tài:
XÂY DỰNG KẾ HOẠCH KINH DOANH CHO CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CHẾ BIẾN THỨC ĂN THỦY SẢN BIOFEED NĂM 2009
Luận văn dài 103 trang
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU . 1
1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU .1
1.1.1. Sự cần thiết của đề tài 1
1.1.2. Căn cứ khoa học và thực tiễn . 2
1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU . 2
1.2.1. Mục tiêu chung 2
1.2.1. Mục tiêu riêng . 2
1.3. CÂU HỎI NGHIÊN CỨU 3
1.4. PHẠM VI NGHIÊN CỨU 3
1.4.1. Không gian 3
1.4.2. Thời gian . 3
1.43. Đối tượng . 3
CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP
NGHIÊN CỨU 4
2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN 4
2.1.1. Khái niệm về kế hoạch kinh doanh 4
2.1.2. Tầm quan trọng của kế hoạch kinh doanh 4
2.1.3. Phương pháp lập kế hoạch kinh doanh . 5
2.1.4. Các bước xây dựng một kế hoạch kinh doanh 6
2.1.4.1 Mô tả chung về Công ty 6
2.1.4.2 Mô tả sản phẩm và tình hình hiện tại của Công ty . 6
2.1.4.3 Phân tích môi trường kinh doanh . 9
2.1.4.3.1 Môi trường vĩ mô .9
2.1.4.3.2 Môi trường tác nghiệp 10
2.1.4.3.3 Môi trường nội bộ 14
2.1.4.3.4 Phân tích ma trận SWOT, ma trận IE, ma trận QSPM 16
2.1.4.4 Kế hoạch tiêu thụ 18
2.1.4.5 Kế hoạch chi phí . 19
2.1.4.6 Kế hoạch Marketing 19
2.1.4.7 Kế hoạch nhân sự 20
2.1.4.8 Kế hoạch tài chính . 20
2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 20
2.2.1 Phương pháp thu thập số liệu . 20
2.2.2 Phương pháp phân tích và xử lý số liệu 21
CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG SẢN XUẤT KINH DOANH .22
3.1. MÔ TẢ CHUNG VỀ CÔNG TY . 22
3.1.1 Lịch sử hình thành 22
3.1.2 Quá trình phát triển . 24
3.1.3 Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận 24
3.1.4 Mục tiêu hoạt động, ngành nghề kinh doanh . 29
3.1.5 Quy trình sản xuất, trang thiết bị . 29
3.1.6 Mô tả sản phẩm hiện tại 32
3.2. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH . 34
3.2.1 Kết quả kinh doanh qua các năm 2006 - 2008 . 34
3.2.2 Các tỷ số tài chính 38
CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ MÔI TRƯỜNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY
39
4.1. MÔI TRƯỜNG VĨ MÔ 39
4.1.1 Yếu tố kinh tế . 39
4.1.2 Yếu tố chính trị - pháp luật .42
4.1.3 Yếu tố dân số lao động . 44
4.1.4 Yếu tố tự nhiên . 44
4.1.5 Yếu tố văn hoá xã hội . 45
4.1.6 Yếu tố công nghệ 45
4.2. MÔI TRƯỜNG TÁC NGHIỆP . 46
4.2.1 Nhà cung cấp 46
4.2.2 Khách hàng 47
4.2.3 Đối thủ cạnh tranh 47
4.2.4 Đối thủ tiềm ẩn . 49
4.2.5 Sản phẩm thay thế 50
4.3. MÔI TRƯỜNG VI MÔ 51
4.3.1 Yếu tố nhân sự . 51
4.3.2 Yếu tố Marketing . 51
4.3.3 Yếu tố tài chính kế toán 53
4.3.4 Yếu tố sản xuất . 54
4.3.5 Yếu tố nghiên cứu phát triển .54
4.3.6 Yếu tố văn hoá tổ chức . 55
4.4. LỰA CHỌN CHIẾN LƯỢC . 56
4.4.1 Phân tích ma trận SWOT .57
4.4.2. Ma trận IE . 58
4.4.3 Ma trận QSPM . 60
CHƯƠNG 5 :KẾ HOẠCH KINH DOANH . 63
5.1 MỤC TIÊU NĂM KẾ HOẠCH 63
5.2 KẾ HOẠCH TIÊU THỤ . 63
5.2.1 Dự báo sản lượng bán . 63
5.2.2 Dự báo giá bán . 65
5.2.3 Dự báo doanh thu . 66
5.2.4 Kế hoạch thu tiền 66
5.3. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT . 67
5.4. KẾ HOẠCH CHI PHÍ 67
5.4.1 Kế hoạch chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 68
5.4.2 Chi phí nhân công trực tiếp .69
5.4.3 Chi phí sản xuất chung 70
5.4.4 Chi phí bán hàng 71
5.4.5 Chi phí quản lý doanh nghiệp . 72
5.5. KẾ HOẠCH MARKETING 72
5.5.1 Về sản phẩm . 72
5.5.2 Về giá bán 73
5.5.3 Về phân phối 73
5.5.4 Kế hoạch chiêu thị 73
5.6. KẾ HOẠCH NHÂN SỰ . 74
5.6.1 Kế hoạch nhân sự . 74
5.7. KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH . 75
5.7.1 Kế hoạch tiền mặt . 75
5.7.2 Bảng kết quả hoạt động kinh doanh dự kiến . 77
5.7.3 Bảng cân đối kế toán dự kiến 78
CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ 80
6.1. KẾT LUẬN 80
6.2. KIẾN NGHỊ .80
TÀI LIỆU THAM KHẢO . 82


Xem Thêm: Xây dựng kế hoạch kinh doanh cho công ty tnhh sản xuất chế biến thức ăn thủy sản biofeed năm 2009
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Xây dựng kế hoạch kinh doanh cho công ty tnhh sản xuất chế biến thức ăn thủy sản biofeed năm 2009 sẽ giúp ích cho bạn.