Đề tài:
CƠ CẤU TỔ CHỨC QUẢN LÝ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP Ở VIỆT NAM
MỤC LỤC

Lời mở đầu 1
Chương I: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC
1. Khái niềm về tổ chức . 3
1.1 Định nghĩa . 3
1.2 Những đặc điểm chung của tổ chức . 3
1.3 Phân loại tổ chức 4
2. Một số quy luật cơ bản của tổ chức
2.1 Quy luật mục tiêu rõ ràng và tính hiệu quả của tổ chức . 5
2.2 Quy luật hệ thống . 7
2.3 Quy luật cấu trúc đồng nhất và đặc thù của tổ chức . 8
2.4 Quy luật vận động không ngừng và vận động theo quy trình của tổ chức 9
2.5 Quy luật tự điều chỉnh của tổ chức 10
3. Tổ chức là một khâu quyết định đối với việc thực hiện thắng lợi đường lối
chính sách của Đảng . 10

Chương II: CƠ CẤU TỔ CHỨC QUẢN LÝ
1. Khái niệm cơ cấu tổ chức 12
2. Những yêu cầu đối với cơ cấu tổ chức quản lý 12
3. Những nguyên tắc tổ chức
3.1 Nguyên tắc xác định theo chức năng 13
3.2 Nguyên tắc giao quyền theo kết quả mong muốn 13
3.3 Nguyên tắc bậc thang 13
3.4 Nguyên tắc tương xứng giữa quyền hạn và trách nhiệm . 14
3.5 Nguyên tắc về tính tuyệt đối trong trách nhiệm . 14
3.6 Nguyên tắc thống nhất mệnh lệnh . 14
3.7 Nguyên tắc quyền hạn theo cấp bậc . 15
3.8 Nguyên tắc quản lý sự thay đổi 15
3.9 Nguyên tắc cân bằng . 15
4. Những nhân tố ảnh hưởng đến cơ cấu tổ chức 16
4.1 Nhóm nhân tố thuộc đối tượng quản lý 16
4.2 Nhóm nhân tố thuộc lĩnh vực quản lý 16
5. Những thành phần cơ bản của cơ cấu tổ chức
5.1 Chuyên môn hoá 17
5.1.1 Chuyên môn hoá chiều dọc 17
5.1.2 Chuyên môn hoá chiều ngang . 18
5.2 Tiêu chuẩn hoá . 18
5.3 Sự phối hợp . 19
5.4 Quyền lực . 19
6. Các mô hình cơ cấu tổ chức mà các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay
thường sử dụng
6.1 Cơ cấu đơn giản kiểu doanh nghiệp cá nhân . 20
6.2 Mô hình tổ chức theo chức năng . 20
6.3 Mô hình tổ chức theo sản phẩm 21
6.4 Mô hình tổ chức theo địa dư . 23
6.5 Mô hình tổ chức theo đối tượng khách hàng 24
6.6 Mô hình tổ chức theo đơn vị chiến lược . 25
6.7 Mô hình tổ chức theo quá trình . 27
6.8 Mô hình tổ chức theo các dịch vụ hỗ trợ . 27
6.9 Mô hình tổ chức ma trận 29
6.10 Mô hình cơ cấu tổ chức hỗn hợp . 30

Chương III: MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CƠ CẤU
TỔ CHỨC TRONG DOANH NGHIỆP THEO HƯỚNG ĐỔI MỚI
1. Những quan điểm hình thành cơ cấu tổ chức quản lý 32
2. Lựa chọn một cơ cấu tổ chức thích hợp . 33
3. Một số công cụ phối hợp
3.1 Các kế hoạch 34
3.2 Hệ thống tiêu chuẩn Kinh tế- Kỹ thuật 34
3.3 Các công cụ cơ cấu 34
3.4 Giám sát trực tiếp . 34
3.5 Các công cụ của hệ thống thông tin, truyền thông và tham gia quản lý . 35
3.6 Văn hoá tổ chức . 35
4. Những phương pháp hình thành cơ cấu tổ chức quản lý 36
4.1 Phương pháp tương tự 36
4.2 Phương pháp phân tích theo yếu tố . 36
5. Một số kiến nghị nhằm phát huy tính hiệu quả của công tác tổ chức trong
các doanh nghiệp Việt Nam theo hướng đổi mới . 40
Kết luận . 42
Tài liệu tham khảo . 43


Xem Thêm: Cơ cấu tổ chức quản lý trong các doanh nghiệp ở việt nam
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Cơ cấu tổ chức quản lý trong các doanh nghiệp ở việt nam sẽ giúp ích cho bạn.