Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Phân tích tài chính và các giải pháp nhằm tăng cường năng lực tài chính tại Công ty Công ty Xây Lắp

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Phân tích tài chính và các giải pháp nhằm tăng cường năng lực tài chính tại Công ty Công ty Xây Lắp


  LỜI MỞ ĐẦU
  Quản trị tài chính là một bộ phận quan trọng của quản trị doanh
  nghiệp. Tất cả các hoạt động kinh doanh đều ảnh hưởng tới tình hình tài
  chính của doanh nghiệp, ngược lại tình hình tài chính tốt hay xấu lại có tác
  động thúc đẩy hoặc kìm hãm quá trình kinh doanh. Do đó, để phục vụ cho
  công tác quản lý hoạt động kinh doanh có hiệu quả các nhà quản trị cần
  phải thường xuyên tổ chức phân tích tình hình tài chính cho tương lai. Bởi
  vì thông qua việc tính toán, phân tích tài chính cho ta biết những điểm
  mạnh và điểm yếu về hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
  cũng như những tiềm năng cần phát huy và những nhược điểm cần khắc
  phục. Qua đó các nhà quản lý tài chính có thể xác định được nguyên nhân
  gây ra và đề xuất các giải pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính cũng như
  tình hình hoạt động kinh doanh của đơn vị mình trong thời gian tới.
  Xuất phát từ đó, trong thời gian thực tập tại Công ty Xây Lắp và Kinh
  Doanh Vật Tư Thiết Bị, em đã cố gắng tìm hiểu thực tiễn hoạt động sản
  xuất kinh doanh của Công ty thông qua phân tích tình hình tài chính Công
  ty trong vài năm gần đây nhằm mục đích tự nâng cao hiểu biết của mình về
  vấn đề tài chính doanh nghiệp nói chung, phân tích tài chính nói riêng. Vì
  vậy, em chọn đề tài “Phân tích tài chính và các giải pháp nhằm tăng
  cường năng lực tài chính tại Công ty Công ty Xây Lắp và Kinh Doanh
  Vật Tư Thiết Bị
  ” làm chuyên đề thực tập tốt nghiệp.
  Chuyên đề của em được chia làm 3 chương:
  CHƯƠNG I - Cơ sở lý luận chung về phân tích tài chính – Phương
  pháp phân tích tài chính – tình hình tài chính và Hiệu quả tài chính
  qua phân tích tài chính.


  CHƯƠNG II - Thực trạng tình hình tài chính và hoạt động sản xuất
  kinh doanh tại Công ty Xây Lắp và Kinh Doanh Vật Tư Thiết Bị.

  CHƯƠNG III – Một số kiến nghị và giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa
  năng lực tài chính của Công ty Xây Lắp và Kinh Doanh Vật Tư Thiết
  Bị.

  EM XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN CÔ GIÁO LÊ THỊ ANH
  VÂN CÙNG TOÀN THỂ CÁC CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN CÔNG
  TY XÂY LẮP VÀ KINH DOANH VẬT TƯ THIẾT BỊ ĐÃ GIÚP ĐỠ
  EM THỰC HIỆN CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP NÀY !.  MỤC LỤC
  CHƯƠNG I- CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH -
  PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH - TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH VÀ
  HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH QUA PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH.
  .3
  I- CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH 3
  1. Khái niệm, đối tượng phân tích tài chính. .3
  1.1. Khái niệm. 3
  1.2. Đối tượng của phân tích tài chính. .3
  2. Mục đích, ý nghĩa của phân tích báo cáo tài chính. 5
  3. Tổ chức công tác phân tích tài chính .6
  4. Các loại hình phân tích tài chính. 7
  4.1. Căn cứ theo thời điểm kinh doanh. 7
  4.2. Căn cứ theo thời điểm lập báo cáo. 8
  4.3. Căn cứ theo nội dung phân tích. .8
  II. PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH. . 9
  1. Các bước trong quá trình tiến hành phân tích tài chính. .9
  1.1. Thu nhập thông tin 9
  1.2. Xử lý thông tin 9
  1.3. Dự đoán và ra quyết định. 10
  1.4. Các thông tin cơ sở để phân tích hoạt động tài chính. .10
  2. Phương pháp phân tích tài chính. 11
  2.1. Phương pháp so sánh. .11
  2.2. Phương pháp tỷ lệ. 12
  2.3. Phương pháp Dupont. .12
  III- TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH VÀ HIỆU QUẢ KINH DOANH QUA PHÂN TÍCH
  BÁO CÁO TÀI CHÍNH. . 13
  1. Tình hình tài chính qua phân tích báo cáo cáo tài chính. 13
  1.1. Đánh giá khái quát tình hình tài chính qua phân tích báo cáo cáo
  tài chính. 13
  1.2. Khái quát tình hình đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động sản xuất
  kinh doanh qua phân tích Bảng cân đối kế toán 15
  1.3. Khái quát tình hình tài chính qua Báo cáo kết quả kinh doanh 18
  1.4. Hệ thống các nhóm chỉ tiêu đánh giá tình hình tài chính. 19
  2. Hiệu quả kinh doanh qua phân tích báo cáo tài chính .29
  2.1. Lý luận chung về hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. 29
  2.2. Hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp qua phân tích báo cáo tài
  chính. .30
  CHƯƠNG II- THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH VÀ HOẠT ĐỘNG SẢN
  XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY XÂY LẮP VÀ KINH DOANH VẬT TƯ
  THIẾT BỊ. .
  35
  I- ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ KỸ THUẬT CỦA CÔNG TY XÂY LẮP VÀ KINH
  DOANH VẬT TƯ THIẾT BỊ. 35
  1. Quá trình hình thành và phát triển. 35
  2. Đặc điểm mặt bằng sản xuất kinh doanh của Công ty Xây Lắp và Kinh
  Doanh Vật Tư Thiết Bị 39
  2.1. Chức năng. 39
  2.2. Đặc điểm mặt hàng sản xuất kinh doanh 39
  2.3. Kết cấu sản xuất kinh doanh của công ty. 41
  3. Cơ chế quản lý và biên chế của công ty. .42
  3.1. Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban. 42
  3.2. Số lượng và chất lượng lao động 45
  II- THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY XÂY LẮP VÀ
  KINH DOANH VẬT TƯ THIẾT BỊ. . 45
  1. Đánh giá chung. .45
  2- Thực trạng tình hình tài chính qua phân tích báo cáo tài chính. .48
  2.1. Thực trạng tình hình tài chính qua phân tích mối quan hệ và tình
  hình biến động của các khoản mục trong Bảng cân đối kế toán. 48
  2.2. Thực trạng tình hình tài chính qua phân tích mối quan hệ và tình
  hình biến động của các khoản mục trong Báo cáo kết quả kinh doanh. .52
  2.3. Hiệu quả tài chính qua phân tích hiệu quả kinh doanh. .56
  CHƯƠNG III- MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VÀ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HƠN
  NỮA NĂNG LỰC TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY XÂY LẮP VÀ KINH DOANH
  VẬT TƯ THIẾT BỊ
  66
  1. Một số kiến nghị với nhà nước. .66
  2. Một số kiến nghị và giải pháp đối với hoạt động tài chính của công ty. 67
  2.1. Kiến nghị về phương hướng phát triển sản xuất kinh doanh của
  công ty. 67
  2.2. Kiến nghị về phương hướng nâng cao năng lực tài chính cho công
  ty. .68
  2.2.1. Xác định chính sách tài trợ, xây dựng cơ cấu vốn hợp lý. 68
  2.2.2. Quản lý dự trữ và quay vòng vốn. .72
  2.2.3. Sử dụng hợp lý chính sách bán chịu để tăng doanh thu. .74
  2.2.4. Quản lý thanh toán .76
  2.2.5. Đầu tư đổi mới công nghệ. 78
  2.2.6. Đào tạo bồi dưỡng đội ngũ lao động. 80
  Kết luận . .84


  Xem Thêm: Phân tích tài chính và các giải pháp nhằm tăng cường năng lực tài chính tại Công ty Công ty Xây Lắp
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phân tích tài chính và các giải pháp nhằm tăng cường năng lực tài chính tại Công ty Công ty Xây Lắp sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status