Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Các giải pháp chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty Vạn Thành

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Các giải pháp chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty Vạn Thành


  MỤC LỤC
  Trang
  CHƯƠNG I CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHIẾN LƯỢC KINH DOANH 1

  A TẦM QUAN TRỌNG CỦA QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC 1
  I. Quá trình quốc tế hóa diễn ra mạnh mẽ trên toàn thế giới 1
  II. Cuộc cách mạnh khoa học kỹ thuật diễn ra như vũ bão 1
  III. Sự thay đổi nhanh chóng của môi trường kinh doanh 1
  B KHÁI NIỆM CHIẾN LƯỢC 2
  I. Mục đích và mục tiêu của tổ chức 2
  1.1 Tầm nhìn 2
  1.2 Sứ mạng 2
  1.3 Các mục tiêu dài hạn 3
  1.4 Các mục tiêu ngắn hạn 3
  II Định hướng chiến lược 4
  2.1 Quan điểm 4
  2.1.1 Quan điểm của Micheal E. Porter 4
  2.1.2 Quan điểm của Fred R David 4
  2.1.3 Theo Athur A. Thompson, Jr V A.J Strckland III 4
  2.2.Xác định các hướng xây dựng chiến lược 4
  2.2.1 Chiến lược xâm nhập thị trường 4
  2.2.2 Chiến lược phát triển thị trường 5
  2.2.3 Chiến lược phát triển sản phẩm 5
  2.2.4 Chiến lược tăng trưởng hội nhập 5
  2.2.5 Chiến lược cắt giảm chi phí 5
  2.2.6 Chiến lược phát triển nguồn nhân lực 5
  C QUÁ TRÌNH QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC 6
  I Tiến trình quản trị chiến lược 6
  II Quá trình quản trị chiến lược 6
  2.1 Giai đoạn hình thành chiến lược 6
  2.2.1 Giai đoạn nhập vào 7
  2.1.2 Giai đoạn kết hợp 9
  2.1.3 Giai đoạn quyết định 14
  2.2 Giai đoạn thực hiện chiến lược 15
  2.3 Giai đoạn đánh giá chiến lược 15
  D MÔ HÌNH QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC 16
  E Sản phẩm nệm các nước trong khu vực Đông Nam Á, Trung Quốc 17
  TÓM TẮT CHƯƠNG I 18
  CHƯƠNG II THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
  CỦA CÔNG TY VẠN THÀNH

  A QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG 19
  I Giới thiệu sơ lược về Công Ty 19
  1.1 Chức năng kinh doanh 19
  1.2 Lịch sử công ty 19
  1.3 Các sản phẩm chính 19
  II Thị phần 19
  2.1 Nhóm mặt hàng nệm cao su 19
  2.2 Nhóm mặt hàng Lòxo 20
  2.3 Nhóm mặt hàng mousse công nghiệp 22
  2.4 Nhóm mặt hàng mousse dân dụng 23
  III Sản xuất 24
  3.1 Tình hình sản xuất 24
  3.2 Chính sách chất lượng và bộ phận kiểm tra chất lượng 24
  3.3 Hoạch định mua hàng và sản xuất 24
  3.3.1 Bộ phận kế hoạch, cung ứng điều phối và phân phối sản phẩm 24
  3.3.2 Bộ phận mua hàng 25
  3.3.3 Bộ phận kỹ thuật 25
  IV Nghiên cứu và phát triển 25
  V Marketing 25
  5.1 Về sản phẩm 26
  5.2 Về giá 26
  5.3 Về phân phối 26
  5.4 Về quảng cáo khuyến mại, tài trợ 26
  VI Nguồn nhân lực và chính sách nhân sự 27
  VII Tài chính kế toán 27
  B.KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
  TỪ NĂM 2001 – 1/6/2006 28
  C ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG NỘI BỘ CỦA TỔ CHỨC 30
  I Ma trận đánh giá môi trường nội bộ.(IFE ) 30
  II Ma trận SWOT chưa đầy đủ. 31
  D CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHIẾN LƯỢC CỦA 32
  CÔNG TY VẠN THÀNH
  I Các yếu tố môi trường vĩ mô 32
  1.1 Các yếu tố "kinh tế 32
  1.2 Các yếu tố xã hội 33
  1.3 Các yếu tố về chính trị, luật pháp 33
  1.4 Các yếu tố môi trường 34
  1.5 Các yếu tố công nghệ 34
  II Các yếu tố môi trường vi mô 34
  2.1 Khách hàng 34
  2.2 Tình hình thị trường nệm Việt nam 35
  2.3 Đối thủ cạnh tranh 35
  2.3.1 Công Ty cổ phần cao su Sài gòn ( Kymdan ) 36
  2.3.2 Công Ty TNHH SX- TM Ưu Việt 36
  2.3.3 Công Ty Dunloppilow 37
  2.4 Đối thủ tiềm ẩn 37
  2.5 Nhà cung cấp 37
  2.6 Sản phẩm thay thế 38
  III Ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài 38
  IV. Ma trận hình ảnh cạnh tranh 39
  TÓM TẮT CHƯƠNG II 40
  CHƯƠNG III CÁC GIẢI PHÁP CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN SẢN
  XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY VẠN THÀNH ĐẾN NĂM 2010 41
  A ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY VẠN THÀNH
  ĐẾN NĂM 2010 41

  I.Cơ sở để xác định mục tiêu 41
  1.1 Tầm nhìn và sứ mạng của công ty Vạn Thành 41
  1.2 Dự báo cơ cấu thu nhập 41
  1.3 Dự báo thị trường 42
  II Mục tiêu của Công Ty Vạn Thành đến năm 2010 42
  2.1 Mục tiêu dài hạn 42
  2.2 Các mục tiêu cụ thể 42
  B XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA VẠN THÀNH 43
  C LỰA CHỌN CHIẾN LƯỢC 43
  D CÁC GIẢI PHÁP CHIẾN LƯỢC ĐƯỢC LỰA CHỌN 46
  I Xác định thị trường mục tiêu 46
  1.1 Nội địa 46
  1.2 Xuất khẩu 46
  II Giải pháp chiến lược xâm nhập thị trường 47
  2.1 Mục tiêu 47
  2.2 Các nội dung của giải pháp 47
  2.3 Giải pháp thực hiện 47
  2.3.1 Nâng cao chất lượng sản phẩm 47
  2.3.2 Tuyển dụng thêm nhân viên bán hàng, tuyển chọn
  những người còn trẻ, năng động, đào tạo thêm về nghiệp vụ 47
  2.3.3 Đẩy mạnh hoạt động quảng cáo và xúc tiến bán hàng 47
  2.4 Đánh giá tính khả thi và dự báo hiệu quả 49
  III Giải pháp chiến lược phát triển thị trường 49
  3.1 Mục tiêu 49
  3.2 Nội dung của giải pháp 49
  3.3 Các giải pháp thực hiện. 49
  3.4 Đánh giá tính khả thi và dự báo hiệu quả 50
  IV Giải pháp chiến lược phát triển sản phẩm 50
  4.1 Mục tiêu 50
  4.2 Nội dung của giải pháp 50
  4.3 Các giải pháp thực hiện 51
  4.4 Đánh giá tính khả thi và dự báo hiệu quả 51
  V Giải pháp chiến lược tăng trưởng hội nhập 51
  5.1 Giải pháp chiến lược hội nhập dọc về phía sau 51
  5.1.1 Mục tiêu 51
  5.1.2 Nội dung của giải pháp 51
  5.1.3 Giải pháp thực hiện 52
  5.1.4 Đánh giá tính khả thi và dự báo hiệu quả 52
  5.2 Giải pháp chiến lược hội nhập dọc về phía trước 53
  5.2.1 Mục tiêu 53
  5.2.2 Nội dung của giải pháp 53
  5.2.3 Giải pháp thực hiện 53
  5.2.3.1 Đối với thị trường xuất khẩu 53
  5.2.3.2 Đối với thị trường nội địa 54
  5.2.4 Đánh giá tính khả thi và dự báo hiệu quả 55
  VI Giải pháp chiến lược cắt giảm chi phí 55
  6.1 Mục tiêu 55
  6.2 Nội dung của giải pháp 55
  6.3 Giải pháp thực hiện 55
  6.4 Đánh giá tính khả thi và dự báo hiệu quả 56
  VII Giải pháp chiến lược phát triển nguồn nhân lực 56
  7.1 Mục tiêu 56
  7.2 Nội dung của giải pháp 56
  7.3 Giải pháp thực hiện 56
  7.4 Đánh giá tính khả thi và dự báo hiệu quả. 57
  TÓM TẮT CHƯƠNG III 57
  E KIẾN NGHỊ 58
  I Về phía nhà nước 58
  II Về phía ngành 58
  KẾT LUẬN 59
  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  PHỤ LỤC  Xem Thêm: Các giải pháp chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty Vạn Thành
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Các giải pháp chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty Vạn Thành sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status