Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Hoàn thiện chính sách tỷ giá hối đoái, lãi suất, lạm phát để tăng cường thu hút vốn đầu tư nước ngoà

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện chính sách tỷ giá hối đoái, lãi suất, lạm phát để tăng cường thu hút vốn đầu tư nước ngoà


  MỤC LỤC
  DANH MỤC BẢNG BIỂU . i
  DANH MỤC HÌNH VẼ . ii
  DANH MỤC VIẾT TẮT iii
  LỜI MỞ ĐẦU .5
  CHƯƠNG 1 Lý luận chung về thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào thị trường chứng
  khoán Việt Nam.
  .7
  1.1. Sự cần thiết khách quan thu hút nhà đầu tư nước ngoài tham gia vào thị trường
  chứng khoán 7
  1.1.1. Vai trò của thị trường chứng khoán đối với nền kinh tế Việt Nam. 7
  1.1.2. Sự cần thiết khách quan thu hút nhà đầu tư nước ngoài tham gia vào thị
  trường chứng khoán. . 11
  1.2. Vài nét về nguồn vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài trên thị trường chứng khoán
  Việt Nam. . 14
  1.2.1. Khái niệm đầu tư gián tiếp nước ngoài và các hình thức đầu tư vào thị
  trường chứng khoán Việt Nam. . 14
  1.2.2. Đặc điểm của vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài. . 16
  1.2.3. Các giai đoạn thu hút vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài vào Việt Nam từ
  năm 1990 đến nay. 17
  1.2.4. Một vài tác động tiêu cực của vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài. 18
  1.3. Những nhân tố tác động đến việc thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào thị trường
  chứng khoán 22
  1.3.1. Bối cảnh chính trị, hệ thống pháp luật. 23

  1.3.2. Tiềm năng thị trường, trung gian tài chính. . 24
  1.3.3. Chất lượng thông tin. 24
  1.3.4. Biện pháp kiểm soát dòng vốn. . 24
  1.3.5. Chính sách tỷ giá hối đoái. 25
  1.3.6. Lạm phát- lãi suất. 25
  1.4. Một số nghiên cứu trên thế giới về tác động của nhân tố thị trường tới lượng
  vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài vào thị trường chứng khoán. . 26
  1.4.1. Các bài nghiên cứu dùng nhân tố chất lượng thông tin để đánh giá tác
  động. . 26
  1.4.2. Các bài nghiên cứu dùng nhân tố kiểm soát vốn làm trung tâm. 28
  1.4.3. Các bài nghiên cứu với nhân tố chính là Tỷ giá hối đoái và Lạm phát. 30
  Kết luận chương 1 . 31
  CHƯƠNG 2 Tác động của các nhân tố thị trường trong việc thu hút vốn đầu tư gián
  tiếp nước ngoài vào thị trường chứng khoán.
  32
  2.1. Thực trạng thu hút vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài vào thị tường chứng khoán
  Việt Nam. . 32
  2.1.1. Giai đoạn từ 1991-1997. . 32
  2.1.2. Giai đoạn từ 1997-2000. . 33
  2.1.3. Giai đoạn từ 2000-2007. . 34
  2.1.4. Giai đoạn từ năm 2007 đến nay . 44
  2.2. Kiểm định mối quan hệ giữa tỷ giá hối đoái, lãi suất và mức độ đầu tư của nhà
  đầu tư nước ngoài vào thị trường chứng khoán Việt Nam. 48
  2.2.1. Vai trò của vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài thông qua thị trường chứng
  khoán với tăng trưởng kinh tế vĩ mô Việt Nam 49
  2.2.2. Kiểm định tác động của các nhân tố thị trường: Tỷ giá hối đoái, Lãi suất,
  Chỉ số giá tiêu dùng đến lượng vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài trên thị trường chứng
  khoán Việt Nam. . 53
  Kết luận chương 2 . 63
  CHƯƠNG 3 Một vài kiến nghị hoàn thiện chính sách tỷ giá hối đoái, lãi suất, lạm
  phát để tăng cường thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào thị trường chứng khoán Việt
  Nam.
  . 65
  3.1. Bài học thu hút và quản lý vốn đầu tư gián tiếp của các nước 65
  3.1.1. Bài học từ Ấn Độ. 65
  3.1.2. Bài học từ Trung Quốc. . 69
  3.2. Tiềm năng phát triển và những khó khăn thách thức của dòng vốn FPI trên thị
  trường chứng khoán trong thời gian gần đây. 71
  3.2.1. Tiềm năng phát triển của dòng vốn FPI trên thị trường chứng khoán. 71
  3.2.2. Những khó khăn còn tồn tại trên thị trường chứng khoán. 73
  3.3. Một số kiến nghị về chính sách ổn định kinh tế vĩ mô và thu hút vốn đầu tư
  gián tiếp nước ngoài vào thị trường chứng khoán Việt Nam. . 74
  3.3.1. Một số đề xuất cho 3 nhân tố mục tiêu. 74
  3.3.2. Những giải pháp bổ trợ khác. . 77
  Kết luận chương 3 . 81
  KẾT LUẬN 82
  PHỤ LỤC . 83
  PHỤ LỤC 1 83
  PHỤ LỤC 2 .
  . 89

  LỜI MỞ ĐẦU

  Trong hai năm trở lại đây, có thể thấy những đề tài nghiên cứu khủng hoảng tài
  chính toàn cầu và vấn đề nợ công thường xuyên được các nhà nghiên cứu chọn lựa.
  Bởi lẽ, cuộc khủng hoảng kinh tế bắt nguồn ở Mỹ không chỉ nguy hại vì mức độ lan
  rộng của nó mà nó ảnh hưởng lớn đến thị trường tài chính toàn cầu, tác động trên
  nhiều lĩnh vực như ngoại thương, công nghiệp, ngân hàng và đặc biệt là dòng vốn đầu
  tư.
  Với việc chính thức trở thành thành viên của tổ chức thương mại thế giới, hội
  nhập ngày càng sâu vào nền kinh tế toàn cầu, cuộc khủng tài chính 2008 cũng đã gây
  ra cho Việt Nam nhiều vấn đề khó khăn, phức tạp. Trước tình hình này, hầu hết các
  nhà nghiên cứu kinh tế Việt Nam bắt đầu đi vào nghiên cứu nguyên nhân khủng
  hoảng, tình trạng nợ công, sự thâm hụt ngày càng lớn của cán cân thương mại hay vấn
  đề về vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài nhằm làm rõ tình hình và đề ra những giải
  pháp giúp nền kinh tế nước ta vượt qua khủng hoảng hiện tại. Tuy nhiên, trong các
  công trình ấy, chúng ta chưa thấy những nghiên cứu đánh giá tác động của khủng
  hoảng đến lượng vốn đầu tư vào thị trường chứng khoán- một kênh thu hút vốn đầu tư
  quan trọng của hầu hết các nước trong đó có Việt Nam. Dòng vốn đầu tư vào TTCK,
  đặc biệt là dòng vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài thực sự có một vai trò rất cần thiết.
  Bởi vì, nó không những cung cấp lượng vốn lớn cho nền kinh tế mà còn góp phần điều
  tiết, đa dạng hóa thị trường tài chính, phát triển thị trường chứng khoán, tăng trưởng
  kinh tế vĩ mô. Tuy vậy, kể từ sau khủng hoảng, khả năng duy trì và thu hút vốn ngoại
  của Việt Nam đã giảm xúc rất nhiều, thị trường chứng khoán mất điểm, dòng vốn
  ngoại đang tăng trưởng liên tiếp sụt giảm và đảo chiều. Chính vì thế, trong bài nghiên
  cứu của mình, chúng tôi quyết định xem xét vai trò của dòng vốn ngoại trên thị trường
  chứng khoán Việt Nam với tăng trưởng kinh tế và những biến đổi sau khủng hoảng.

  Thêm vào đó, chúng tôi tiến hành phân tích tác động của ba nhân tố thị trường: lạm
  phát, lãi suất, tỷ giá đến dòng vốn gián tiếp nước ngoài vào TTCK để có những điều
  chỉnh chính sách thích hợp. Bằng cách vận dụng các lý thuyết được học, các mô hình
  kiểm định để xét mối tương quan giữa ba biến số trên và lượng FPI, chúng tôi cố gắng
  đưa ra những kết luận xác đáng về vấn đề này. Trên cơ sở những kết luận rút ra, cùng
  với những đặc điểm kinh tế vĩ mô hiện tại, chúng tôi có một vài đề xuất ổn định lại nền
  kinh tế thông qua các nhân tố trên để tăng cường thu hút vốn FPI vào nước ta.
  Nội dung bài nghiên cứu gồm 3 chương:


  Chương 1: Lý luận chung về thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào thị trường chứng
  khoán Việt Nam.
  Chương 2: Tác động của các nhân tố thị trường trong việc thu hút vốn đầu tư vào
  thị trường chứng khoán.
  Chương 3: Một vài kiến nghị hoàn thiện chính sách tỷ giá hối đoái, lãi suất, lạm
  phát để tăng cường thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào thị trường chứng khoán Việt
  Nam.  Xem Thêm: Hoàn thiện chính sách tỷ giá hối đoái, lãi suất, lạm phát để tăng cường thu hút vốn đầu tư nước ngoà
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện chính sách tỷ giá hối đoái, lãi suất, lạm phát để tăng cường thu hút vốn đầu tư nước ngoà sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status