Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ để góp phần nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ để góp phần nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng


  MỤC LỤC
  PHẦN MỞ ĐẦU
  CHƯƠNG 1 - TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NGÂN HÀNG VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG THÔNG QUA HỆ THỐNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG NỘI BỘ
  1.1 Các họat động của ngân hàng thương mại .Trang 1
  1.1.1 Khái niệm ngân hàng thương mại . 1
  1.1.2 Các nghiệp vụ của ngân hàng thương mại . .1
  1.1.2.1 Nghiệp vụ nguồn vốn . 2
  1.1.2.2 Nghiệp vụ tín dụng và đầu tư 3
  1.1.2.3 Các hoạt động dịch vụ của ngân hàng . 6
  1.2 Rủi ro trong hoạt động kinh doanh ngân hàng .7
  1.2.1 Định nghĩa và đo lường rủi ro .7
  1.2.2 Các loại rủi ro trong hoạt động ngân hàng . .9
  1.2.2.1 Rủi ro thanh khỏan 9
  1.2.2.2 Rủi ro lãi suất .10
  1.2.2.3 Rủi ro tỷ giá .10
  1.2.2.4 Rủi ro tín dụng .10
  1.3 Quản trị rủi ro tín dụng thông qua hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ.12
  1.1.1 Tổng quan về hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ 12
  1.1.1.1 Khái quát về hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ .12
  1.1.1.2 Những lợi ích của việc sử dụng hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ .13
  1.1.2 Cấu trúc của hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ 14
  1.1.2.1 Xếp hạng người vay và xếp hạng khoản vay 14
  1.1.2.2 Đối tượng xếp hạng .16
  1.3.2.3 Số lượng các thứ hạng .16
  1.1.3 Quy trình xếp hạng 17
  1.3.3.2 Xếp hạng và kiểm tra lại kết quả xếp hạng .17
  1.3.3.3 Đánh giá định lượng và định tính . .18
  1.3.4 Mô hình xếp hạng 19
  1.3.4.1 Khái quát về mô hình xếp hạng .19
  1
  2
  1.3.4.2 Kiểm định mô hình xếp hạng 20
  1.3.4.3 Điều chỉnh mô hình xếp hạng 21
  1.3.5 Sử dụng hệ thống xếp hạng nội bộ 21
  Chương 2 - THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG VÀ HỆ THỐNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG NỘI BỘ TẠI BIDV
  2.1 Giới thiệu về Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam 24
  2.2 Thực trạng hoạt động tín dụng của BIDV giai đoạn 2001-2005 .24
  2.2.1 Tình hình kinh tế xã hội giai đọan 2001-2005 24
  2.2.2 Tình hình họat động kinh doanh của BIDV giai đoạn 2001-2005 26
  2.3 Thực trạng chất lượng tín dụng của BIDV giai đoạn 2001- 2005 .30
  2.3.1 Thực trạng chất lượng tín dụng của BIDV .30
  2.3.2 Những tồn tại trong hoạt động tín dụng của BIDV 33
  2.3.3 Những nguyên nhân tồn tại trong hoạt động tín dụng của BIDV .34
  2.4 Thực trạng hệ thống xếp hạng nội bộ tại BIDV .35
  2.4.1 Thực trạng hệ thống xếp loại khách hàng của BIDV 35
  2.4.2 Nhận xét về hệ thống xếp loại khách hàng của BIDV .41
  2.4.2.1 Những kết quả đạt được 41
  2.4.2.2 Những tồn tại của hệ thống xếp loại khách hàng 42
  2.4.2.3 Nguyên nhân tồn tại của hệ thống xếp loại khách hàng 45
  CHƯƠNG 3 - HOÀN THIỆN HỆ THỐNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG NỘI BỘ ĐỂ NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI BIDV
  3.1 . .Ảnh hưởng của xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế đến hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam 50
  3.1.1 . Những cơ hội đối với hệ thống ngân hàng Việt Nam 50
  3.1.2 . Những khó khăn thách thức đối với hệ thống ngân hàng Việt Nam .51
  3.2 Định hướng chiến lược phát triển dịch vụ ngân hàng đến 2006-2010 53
  Quan điểm có tính nguyên tắc về phát triển dịch vụ ngân hàng 53
  Mục tiêu phát triển dịch vụ ngân hàng . 54
  2
  3
  3.3 Định hướng phát triển của BIDV giai đoạn 2006 -2010 .56
  3.3.Phương châm kinh doanh của BIDV 56
  3.3.1.Các chỉ tiêu cơ bản đến 2010 của BIDV .57
  Các mục tiêu tín dụng cụ thể trong giai đoạn 2006-2010 .57
  Định hướng đối với hoạt động quản trị rủi ro .58
  3.4 Các đề xuất nhằm hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ để nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng tại BIDV .59
  3.4.1 Các đề xuất nhằm nâng cao năng lực quản trị rủi ro đối với NHTM .59
  3.4.2 Các đề xuất nhằm hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ của BIDV để nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng .60
  3.4.2.1 Xác định mục tiêu xây dựng hệ thống xếp hạng trong điều kiện mới 60
  3.4.2.2 Xác định đối tượng và các căn cứ đánh giá xếp hạng 61
  3.4.2.3 Hoàn thiện phương pháp xếp hạng .62
  3.4.2.4 Hoàn thiện hệ thống các chỉ tiêu đánh giá xếp hạng 64
  3.4.2.5 Hoàn thiện mô hình xếp hạng .70
  3.4.3 Các giải pháp bỗ trợ cần thiết để hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ phát huy hiệu quả . .73
  3.4.3.1 Ở cấp độ vĩ mô . 73
  3.4.3.2 Ở cấp độ vi mô . 74
  KẾT LUẬN .77
  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  PHỤ LỤC
  3
  4
  PHẦN MỞ ĐẦU
  1 Lý do nghiên cứu
  Hoạt động tín dụng đã và đang là một trong những hoạt động kinh doanh chính đem lại thu nhập chủ yếu cho các NHTM Việt Nam nói chung và Ngân hàng Đầu tư và Phát triển nói riêng. Tuy nhiên, cùng với việc đem lại thu nhập đáng kể cho ngân hàng thì lĩnh vực tín dụng cũng là lĩnh vực có rủi ro lớn nhất. Hậu quả của rủi ro tín dụng đối với ngân hàng thường rất năng nề: tăng thêm chi phí của ngân hàng, giảm thu nhập, làm xấu đi tình hình tài chính và uy tín của ngân hàng
  Rủi ro trong hoạt động tín dụng là không thể tránh khỏi, nó tồn tại khách quan cùng với sự tồn tài của hoạt động tín dụng và xẩy ra do các nguyên nhân chủ quan cũng như khách quan. Vì vậy, mỗi ngân hàng cần phải xây dựng cho mình một chính sách quản trị rủi ro tín dụng, nhằm đạt được mục tiêu lợi nhuận tương ứng với mức rủi ro chấp nhận được.
  Trong những năm qua, hoạt động tín dụng của BIDV đạt được những thành tựu không nhỏ đóng góp vào sự phát triển chung của nền kinh tế đất nước. BIDV đã quan tâm hơn tới việc kiểm soát tỷ lệ tăng trưởng tín dụng, tập trung vào hiệu quả của các hoạt động tín dụng. Quy trình tín dụng được thực hiện gần hơn với chuẩn mực quốc tế. Tuy nhiên, tỷ lệ nợ quá hạn, nợ xấu trong tổng dư nợ của các BIDV vẫn còn ở mức cao hơn so với nhiều Ngân hàng các nước trong khu vực và trên thế giới. Hệ thống thông tin tín dụng của BIDV vẫn còn yếu, thông tin về khác hàng vay vốn không được lưu trữ đầy đủ, kịp thời và liên tục. Việc phân tích, đánh giá rủi ro khách hàng còn nhiều bất cập, chưa hỗ trợ hiệu quả cho việc ra quyết định cho vay và thu hồi nợ. Nguyên nhân của tình trạng này là do công tác quản trị rủi ro tín dụng chưa được thực hiện tốt; Rủi ro tín dụng chưa được xác định, đo lường, đánh giá và kiểm soát một cách chặt chẽ, chưa phù hợp với thông lệ quốc tế và yêu cầu hội nhập.
  Để đảm bảo tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả và bền vững, gần đây, BIDV đã xây dựng và áp dụng hệ thống xếp hạng tín dụng nội bô, cụ thể là hệ thống xếp hạng khách hàng vay vốn. Tuy nhiên, hệ thống xếp hạng này vẫn còn
  4
  5
  nhiều khiếm khuyết cần phải được bổ sung chỉnh sửa để có thệ ứng được yêu cầu quản trị rủi ro tín dụng trong điều kiện hiện nay cũng như trong tương lai. Vì vậy, đề tài nghiên cứu: “hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ để góp phần nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng” thực sự cần thiết đối với BIDV hiện nay.
  2 Mục tiêu nghiên cứu
  - Làm rõ và góp phần hoàn thiện lý luận về hoạt động tín dụng ngân hàng và quản trị rủi ro tín dụng thông qua hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ.
  - Phân tích, đánh giá thực trạng tín dụng của BIDV và hệ thống xếp hạng khách hàng đang áp dụng tại của BIDV, để thấy được những kết quả đã đạt được và những tồn tại, hạn chế từ đó đề xuất:
  + Các giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ để nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng, mà trước hết là hệ thống xếp hạng khách hàng vay vốn tại BIDV.
  + Các kiến nghị nhằm tạo điều kịện cho việc triển khai thực hiện có hiệu quả việc xếp hạng tín dụng nội bộ nhằm góp phần nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng tại BIDV
  1. Phương pháp nghiên cứu
  Dựa trên phương pháp duy vật biện chứng và vận dụng các phương pháp thống kê, phương phân tích và phương pháp tổng hợp để nghiên cứu các vấn đề lý luận và thực tiển về hoạt động tín dụng ngân hàng và việc quản trị rủi ro tín dụng thông qua hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ.
  2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:
  Luận văn tập trung nghiên cứu về thực trạng hoạt động tín dụng của BIDV trong giai đoan 2001 đến 2005 và hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ mà BIDV đang áp dụng, cụ thể là hệ thống xếp hạng khách hàng được áp dụng trong từ năm 2004 đến 2006.
  5
  6
  3. Ý nghĩa nghiên cứu.
  Trên cơ sở nghiên cứu các tài liệu và công trình khoa học đã được công bố có liên quan đến hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ, luận văn đã có những đóng góp sau:
  - Tổng hợp và trình bày một cách có hệ thống các vấn đề lý luận về hoạt động tín dụng ngân hàng và quản trị rủi ro tín dụng thông qua hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ.
  - Qua phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động kinh doanh của BIDV, luận văn chỉ ra những hạn chế, tồn tại trong hoạt động tín dụng và quản trị rủi ro tín dụng tại BIDV.
  - Luận văn đã phân tích, đánh giá được những thành quả và những hạn chế, tồn tại của hệ thống xếp hạng khách hàng mà BIDV đang áp dụng, từ đó đề xuất được một số giải pháp nhằm góp phần hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ của BIDV.
  4. Nội dung nghiên cứu
  Nội dung nghiên cứu của luận văn bao gồm các vấn đề chính sau đây:
  Chương I Tổng quan về hoạt động tín dụng ngân hàng và quản trị rủi ro tín dụng thông qua hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ.
  Chương II Thực trạng hoạt động tín dụng và và hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ của BIDV
  Chương III Giải pháp hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng tại BIDV nhằm nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng 6  Xem Thêm: Hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ để góp phần nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ để góp phần nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status